NICOLAE LABIŞ – 80

PARTICIPANT LA CONSFĂTUIREA TINERILOR SCRIITORI DIN MOLDOVA (IAŞI, NOIEMBRIE 1950)

II.

Raport asupra prozei

1.Ion] Istrati. Schiţe şi nuvele umoristice? E o armă puternică. S-a arătat ce s-a făcut: realizări, lipsuri, dar ar fi fost bine să se facă o privire mai largă a nevoilor.

Traducerea rusă. Sarcinile traducătorilor.

Discuţii       

Aronsohn Iancu. Critica literară (artistică). O expresie figurată a sentimentelor, aspiraţiilor sau năzuinţelor unei clase este literatura. (Gorchi). Unde nu-i critică, nu-i progres. (Jdanov). Ce este naturalismul. Exagerarea biologică-fiziologică a duşmanului (Negura [de Eusebiu Camilar]). Chiaburul, de ex. E gras cu ochii mici. În Bărbăţie. Carnetul de partid, e corect. Om cu O mare, e el în centrul acţiunilor, nu să se spună platonic: luminosul, frumosul în mod platonic (Gorchi). Nicicând să nu se facă simplificarea acţiunii prin [în]frumuseţarea muncitorului şi hâzenia duşmanului. Nu. Elementul nou şi vechi. Măiestria artistică – clasa muncitoare spune: Imaginea nu trebuie să fie cultivată în dauna fondului, ca să nu cădem în formalism, dar nu ne este indiferentă forma.

Schematismul. Din cauza necunoaşterii vieţii autorul înjgheabă o scenă care nu poate totuşi cuprinde viaţa. Avem uneori (în cel mai fericit caz) o strălucire a formei: în mod real tot Formalism. Experienţa sovietică reprezintă pentru mine adevărata vână de aur.

E.[usebiu] Camilar – Temelia. Cuvânt. Am învăţat multe lucruri care îmi va [sic] folosi mie şi tov[arăşul] critic trebuie să cunoască bine legile de dezvoltare ale societăţii – dezvoltarea societăţii, dezvoltarea literaturii. Unelte de mu[ncă].

Cenaclu. Gândirea în lozinci. Generalismul. Cosmopolitismul. Opera trebuie să fie naţională în formă, socialistă în fond.

Rapoartele tov reprezentaţi ai cenaclurilor fruntaşe: Iaşi şi P.[iatra] Neamţ şi codaşe: Botoşani

Iaşi – Tov. [Traian] Ţanea

Cenaclul a luat fiinţă în 1946 dar a început să funcţioneze activ în toamna trecută. Lipsuri – conducere, prof.[esori] universitari burghezi, elemente universitare burgheze. Era o atitudine critică nejustă până în martie. Aceasta a fost combătută. În martie, în prezenţa lui [Mihail] Novicov s-a făcut reconstituirea şi s-a dat numele lui A. Toma. S-a făcut biroul. Vechi -. Responsabil – Aronsohn, Secretară – Iosif [Mira], Ziarist – R.[adu] Ursache, P. Pădureanu, I.[osif] Vişinovschi, I[on]. Sârbu, Traian Forea[?]. Nou -. Secţia literară din fabrici. Comisia de triare [sic] şi de desfăşurare a şedinţelor.-. Vizite făcute la întreprinderi. Formarea criticilor [literari]. Accentuarea simţului autocritic. Critica aspră dar tovărăşească. Încurajată poezia. Încurajarea muncitorilor. Ex.[emple] –

Proza – au crescut talente dar nu s-au ocupat suficient[;] autocritica!

Producţii dramatice – au citit producţia unui muncitor şi a lui Toma [Laurenţiu Radu].

Literatura pentru copii – au păstrat legătura cu ei. Au făcut secţia pioneri – Şedinţe speciale de citit din literatura sovietică şi…  Legătura cu „Iaşul nou”. Plecând membrii biroului, s-au reorganizat. Secretar – Valorificarea, organizatoric. Trieri şi Plan.

Întrebări. Aţi avut conferinţe literare? Cum aţi procedat să strângeţi cadre?   

Moldoveanu. P.[iatra] Neamţ

Sprijinul dat de partid. Au editat 5 plachete şi un almanah:1. Reconstrucţia, 2. Revoluţia [din] Octombrie, 3. Centenar 1848, 4. Oraşul nostru, 5. 21 Dec.[embrie] – Stalin, 6. Construim (almanah). Două reviste literare care s-au ratat  Membrii au publicat. Au publicat la presa culturală la toate rev[istele] afară de „Viaţa românească”. Au organizat biroul pe probleme – poezii, proză. Au fost încurajaţi să participe la concursuri. Pionerii – 6 întâlniri. Ce se pregăteşte în prezent? În primăvară o vizită a Moldovei la hidrocentrală.

Botoşani – Şfarţ-Negrea

Numără succesele pe degetele unei singure mâini şi-i mai rămân degete libere. Cenaclu – prof.[esori] şi elevi. Profesorii – neglijenţă şi neînţelegere. Eminescu. Stalin – o pagină de poezii. Concurs de poezii – Ziua „Scânteii”.  Plachetă de poezii – ratat.

                             Dan Deşliu. Concluziile consfătuirii

Consfătuirea reprezintă un succes. Căci cenaclurile nu aveau legătură şi schimb de experienţă. Am putut cunoaşte problemele unor cenacluri din Moldova cu toate aspiraţiile lor. Posibilitatea U.[niunii] S.[criitorilor] R.[omâni] e doar de a cunoaşte. Rolul important al partidului în viaţa cenaclurilor. Consfătuirea – bogat schimb de experienţe. Învăţăturile nu vor rămâne fără roade. Concluzie. Felul cum a fost ţinută legătura (slab) între filială şi cenacluri… Aceasta e o vină a Centralei şi a filialelor şi a cenaclurilor. – Un lucru îmbucurător. Interesul cenaclurilor pentru problemele literare. Greşeli ale participanţilor. Raportul de poezie a fost mai slab. Rapoartele de proză şi critică – mai bune. Kalinin spunea: „Tineretului [îi] e caracteristic entuziasmul, îndrăzneala şi aspiraţia spre idealuri măreţe.” Dar noi trebuie să fim şi foarte bine pregătiţi. (Ridicarea nivelului ideologic). Experienţa sovietică – avem multe de învăţat în toate părţile. (Să ne aducem aminte de modestia, curajul şi celelalte calităţi.) Felul cum vizita scriitorilor [din] R.[publica] P.[opulară] R.[omână] în U. R. S. S. a fost şi el. Consfătuirea şi altele ce vor mai veni şi cea din vară e rezultatul experienţei sovietice. În cenaclu trebuie să se întărească spiritul de Partid. Trebuie: Nu numai victoriile şi eforturile. „Înălţimile se cuceresc prin luptă.” (Dan Deşliu). Eroul pozitiv. Lupta contra şabloanelor şi formulelor uşoare. „Feriţi-vă de şabloane ca de dracul.” (Dan Deşliu). Să luăm ce este tipic şi bun nu ce e rău. Dacă din Deşliu iei „pădurile de flamuri, înalte avânturi” care sunt moarte, nu faci decât proaste imitaţii fără preţ –

Sarcini. Trăim viaţă minunată. În trecut nu era aşa. Avem la dispoziţie condiţii noi. Iată – campania alegerilor. Cine-s deputaţii? 7 burţi? Nu! Sunt ai noştri, fraţi, părinţi, unii dintre noi. Aceasta e o temă.  Electrificarea! Raportul[? ] Iată – îmi vin în minte 10 [= zeci] de teme de poeme. Ce-i cu asta? Astea nu pot fi numite sarcini puse de uniune! Aste-s sarcini de viaţă. Dacă eşti artist nu se poate să nu-ţi iasă din piept un chiot. Vom contribui la lupta pentru socialism şi pace. Noi trebuie să apărăm ceea ce am câştigat. Iată: Şcoala de literatură şi critică literară. Ce fac eu ca ea să fie mai bună, mai trainică, pentru ca războiul să nu o sfarme? Cu viersul acesta tot aşa ca şi strungarul. Artistul nu are voie să-şi închipuie că are toleranţă mai mare ca strungarul. Opere literare robot? Ruşine! O naltă conştiinţă partinică, o conştiinţă faţă de popor. Numai astfel vom munci altfel decât până acum. Să cunoaştem poporul U.R.S.S şi partidul. Trebuie să devenim oameni ai epocii noastre.

————————————————————————————————————

Gh.[eorghe] A. Ion – elev an I A, Şcoala pedagogică Buzău. Popa Petru, anul 3, Idem

                             Cenaclul literar model

După o introducere tov. Conducător dă cuvântul cenaclistului Tusciuc M. care citeşte: Totuşi Ion s-a luminat.

————————————————————————————————————

Dorohoi

Chiaburul cu mustaţa între dinţi – naturalism. Convorbirea din şedinţă, cam silită. Chiaburul demascat de acum judecat pentru sabotaj. „S-a descoperit la timp” nu se ştia înainte?  Schema aproape şablon. Chiaburul înconjurat de oameni fricos. În cuvânt mi-a plăcut simple observaţii. Rischi: Eu cred că e o schiţă şi deci…

                             Încheierea discuţiilor

Ceauşu – Micul îndrumător

Bârlad – Bernaru, Seceriş

Discuţii: Aspectul general şi particular

                            Arsenalul zoologic

                                ==========

„Almanahul literar” – Str. Păcurari, No. 2, apartamentul 2. Hobală [Hobană?]

————————————————————————————————————

Comunicările ESPLA [Editura de Stat pentru Literatură şi Artă]

Planul pe 1951: 24 titluri, 6 de versuri – aniversări: 1 Mai, 23 August, 7 Noiembrie, 24-XII-30, 18 titluri proză

Problema electrificării – mori de apă. 16-18 pace.

[În „şedinţele de lucru” ale Consfătuirii s-au făcut lecturi publice – vezi infra,  poeziile lui Nicolae Labiş, din care două au fost reţinute pentru Almanahul „Iaşul nou” – şi s-a realizat o lansare de carte model – romanul Grâu înfrăţit de Ion Istrati, pentru care vezi, imediat mai jos, notiţele lui Nicolae Labiş – n.n., N. C.]

Consfătuirea – Grâu înfrăţit, [roman, 1950]

Grosu – Istrati Ion s-a născut, 1921, Dorohoi. Debutul: schiţa Flacăra

Ajutorul primit de la Partid. A luat legătura cu V.[icol] Dragoş.

Schiţe: Vin ruşii, Bostanul, Moş Anăstăsoaiei –

Opera principală: Grâu înfrăţit.

Problema ţărănească cu diversele ei complicaţii. După 23 August, problema ţăr[ănească] ia forme noi. Noi opere: Desculţ, [Mitrea] Cocor, Negura, Temelia etc.

Acţiunea se petrece… Momentul acţiunii – Imediat după reforma agrară.

Probleme: Lupta contra chiaburilor, pentru tovarăşii… Acţiunea bazată pe lupta partidului pentru… Problema justiţiei, asesorilor populari, ridicării de cadre. A conturat o serie de personagii.

Pozitivi: principal – Toader cu probleme de motiv personal – legătura cu duşmanul; – discuţiile vor arăta cum l-a cunoscut Ion Istrati pe Toader Pârpâriţă; Domnica – fosta lui soţie – Ea acţionează rectiliniu – e puţin schematizat? -… discuţiile vor arăta. Niţă Ilie – legătura dintre ţărani – evoluţia – pozitiv la început, apoi…  Negativi: Nichifor – etc. genera rezerva Hanibalu nu-şi apără prea vajnic; nu a acţionat suficient, evident; negativ-pozitiv. Victoria abate din drumul just pe erou, dar are şi calităţi. Secretarul P. M. R. Nu – oricând – esenţialul de accesoriu. O parte de roman e expozitivă; tablouri care pe de o parte depăşesc iar altfel lipsesc dar sunt f.[oarte] vii şi colorate… Probleme: 1. desfăşurarea luptei de clasă la sate, 2. importanţa partidului. 1. Condiţiile luptei – câteva luni după reformă – seceta de care duşmanii au profitat. Uneori Istrati – problema secetei ca un rău natural, nu a arătat că răul a fost mărit de chiaburi prin exploatare. Chiaburul nu-şi apără suficient poziţiile uneori acţionează de „moment” – O scădere a dram[atismului]. 2. – Rolul nu e suficient conturat – nu ocupă rolul principal – Asta duce la nedumerire. Alecu Zară – ce se face el? Legătura dintre P[artid] şi masă, nu e explicată necesitatea. Istrati e un adevărat romancier care ştie destul de bine… Romanul ne-o arată.

Discuţii: 1. Întrebări. – Pauză silită. „Moclis” – Ceauşu – „Atmosferă de dulceaţă moldovenească”, liniştit fără combativitate. Partidul e schematic. Moldovenisme – prea multe. Toader – e naturalist. Victoria a atribuit lucruri neinteresante. RPR. Rvvvvrrr Bacău Apără lucrarea; elementul „nou” – Secretarul de partid negativ? Cine a spus. Literatura e naţională în formă şi socialistă în fond, deci moldovenisme.- Crăescu – cade în idealism. Domnica ajunge primar spontan. Rolul intelectualului. Rolul org.[anizaţiei de partid] Un Ieşan cenaclist: Naturalism. Problema victoriei lui Toader asupra răului. Filimon Molocea – cel mai reuşit din roman. Pentru volumul II să fie noua familie. Bărbieru -.moşulică să nu ia drept bun ce spun ceilalţi. Noi suntem încântaţi.

Ion Istrati. Se ţine tare. 24 august 1949 a terminat-o. Îmi place… Nu-i modest. Când a scris nu ştia lucruri [pe] care le ştie azi. „Vă mulţumesc pentru sprijinul pe care aţi ţinut să mi-l daţi.”- Cred că lucrarea are valoare.

[I.] Aronsohn: lipsa partidului. Creşterea omului nou, elementul nou. Măiestria artisticului căci fondul e bogat deoarece unde e mai frumos e fondul mai bun.

————————————————————————————————————

B-dul Ana Ipătescu, 39 – EPLA [Editura pentru Literatură şi Artă], Pentru colecţia „Albina”

–        Fii dârz şi luptă, Nicolae

Peste munţi şi steiuri, roată

Toamna a ţesut măiastră

O catrinţă-mpestriţată.

Sus pe-ntinderea albastră,

Val-vârtej se-ncheagă norul

Zvârlind lacrimi în fereastră.

Rătăceşte călătorul,

Întuneric e pe maluri.

Muge Bistriţa, din valuri –

……………………………………

Mâine! O altă zi ca porumbelul…

Vâltori de foc pe stăvilar va fi drapelul.

Argint, uzina-şi va sticli oţelul.

Iar Bistriţa, centralei, în artere,

I-a naşte zeci de mii de mânji putere. –

Şi-atunci, partidul îţi va da prin fire

Şi-n casa ta lumină, fericire. –

………………………………………………..

Te văd scriind la fizică-n odae…

Eşti un elev fruntaş, măi Nicolae,

Spre muncă şi ştiinţă avântat:

Doar ai carnet de U. T. M.-ist înfierbântat.

…………………………………………………………

Hai, vin tovarăşe, alăturea de mine

Să cucerim zori noi de bine pline.

Priveşte! Soarele-i pe cer, hai să-l ajungem,

Prometeic raze noi să-i smulgem.

………………………………………………..

Ia! Duşmanul loveşte! Să-l răpunem

Pe cap, picior de comunist să-i punem.

Să piară zei din cer şi draci de peste-ocean,

Să trecem peste leşuri de duşman. –

Învaţă mai cu râvnă, Nicolae

Să ştii motorul până-n măruntaie.

………………………………………………

Atomicii vor moartea, să ne sfarme.

Istoria să ne-o ferece cu arme,

Să ardă, „Super bombic” viaţa lumii,

Măcar un ceas ca să mai stea pe faţa humii.

………………………………………………………….

Dar tu, tu fi-vei mâine inginer…

Şi lângă tine, ochiu-tăciun şi cer –

Prietena ta dragă, Mădălina.-

Priveşte! Arde mai vârtros lumina

Pe schele noi, pe schele de baraj

Pe Bistriţa, la chei, da, la Bicaz.

………………………………………….

Măi, U. T. M.-iste, măi! Să vezi tu viaţă

Când jar de glorie-ţi va arde-n faţă.

Când vei îmbrăţişa focos turbina

La trântă voinicească cu lumina.

Vei spune cu vârtej de râu în glas,

„-Spre comunism făcut-am primul pas!”

………………………………………………………

Ştii, grea e munca-n faţă ce te-aşteaptă

Dar mergi pe calea muncii, calea dreaptă.

Partidul muncii te-a crescut şi bine-i

Că nu-n zadar sorbi licărul luminii.

………………………………………………….

Din Kremlin, Stalin ţi-vede străduinţa

Şi-ţi spune: „E aproape biruinţa.” –

Din Waal-Street îţi vor moartea căpcăunii,

Vor sânge Forestalii şi nebunii.

Dar nu pot să înşele iar popoare

Nu pot să întunece a[l] vieţii soare,

Nu pot să-mbrace lumea-n negre straie.

Ascultă deci: Fii dârz şi luptă Nicolae.

                                                15-17 -XI- [1]950

(Singurul text scris cu cerneală din întregul caiet, celelalte fiind scrise cu creion. Cf. Nicolae Labiş, Fii dârz şi luptă, Nicolae, în Idem, Opera magna, Suceava, Editura Lidana, 2013, p. 29-30, n. n., N. C.)

                                         Text stabilit şi comunicat de

                                            NICOLAE CÂRLAN

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: