Anunţuri de mica publicitate

22 octombrie 2021

COMEMORARI

Cu aceeaşi nemărginită durere, reamintim că au trecut 4 ANI de când a plecat la ceruri scumpa şi draga noastră mamă, LUCIA SCUTARU, un om deosebit, devotat familiei, suflet bun şi înţelegător. Nu te vom uita niciodată şi îţi vom păstra vie amintirea! Odihneşte-te în pace şi linişte, iar Bunul Dumnezeu să te aibă de-a pururi în paza Lui! Veşnică să-i fie pomenirea! Familia

ANGAJARI

 Depozit en-gross Savcom Şcheia angajează agent pază. Relaţii la telefon .

SAFESTEEL S.R.L. angajează sudori, zidari şi muncitori necalificaţi. CV-urile se trimit pe adresa de e-mail

 

DIVERSE

ANUNŢ DE PARTICIPARE PENTRU ACORDAREA FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL COMUNEI VICOVU DE JOS, JUDEŢUL SUCEAVA, PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES GENERAL: Autoritatea finanţatoare (contractantă): COMUNA VICOVU DE JOS, SATUL VICOVU DE JOS, nr. 12B, CF 4327090, tel. +40 230.412221, fax +40 230.412222, website: www.primariavicovudejos.ro, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, a Hotărârii Consiliului Local al comunei Vicovu de Jos, judeţul Suceava, nr. 49 din 31.10.2012 privind aprobarea „Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local”, a Hotărârii Consiliului local al comunei Vicovu de Jos nr. 13/19.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Vicovu de Jos, judeţul Suceava, pe anul 2021 şi a estimărilor pe anii 2022-2024, cu modificările şi completările ulterioare, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes local, pentru anul de execuţie financiară 2021. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se pune la dispoziţia celor interesaţi prin intermediul site-ului instituţiei: www.primariavicovudejos.ro. Solicitanţii vor depune cererile de acordare a finanţării nerambursabile în conformitate cu Regulamentul aprobat prin HCL nr. 49/31.10.2012, la Registratura Primăriei comunei Vicovu de Jos, satul Vicovu de Jos, nr. 12B, în plic sigilat, cu denumirea entităţii solicitante, adresa de corespondenţă, titlul proiectului şi mesajul „A nu se deschide până la sesiunea de evaluare”. Criterii de acordare a finanţărilor nerambursabile: vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii generale de selecţionare, prevăzute şi în Regulament: a) proiectele sunt de interes public local; b) promovează şi adaugă identitatea imaginii comunei Vicovu de Jos; c) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului finanţării prin: – experienţa în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare; – capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului la nivelul propus; – experienţă în colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz; d) îndeplinesc criteriile specifice de evaluare stabilite în Capitolul V, art. 39 din Regulament. Nu sunt selecţionate programele ori proiectele aflate în una dintre următoarele situaţii: a) documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile art. 23 art. şi 27 din Regulament; b) au conturile bancare blocate; c) solicitanţii nu au respectat un contract de finanţare anterior (în acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanţare pe o perioada de un an de zile); d) solicitanţii au prezentat declaraţii inexacte la o sesiune anterioară; e) solicitanţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetul local, precum şi bugetul asigurărilor sociale de stat; f) furnizează informaţii false în documentele prezentate; g) au comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens; h) fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; i) solicitanţii nu au prevăzut, în statutul organizaţiei, activitatea corespunzătoare domeniului la care doresc să participe; j) solicitanţii nu au sediul/domiciliul în comuna Vicovu de Jos. Grila de acordare a punctajelor pentru proiectele depuse în vederea finanţării nerambursabile se regăseşte în Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local, art. 39, publicat pe site-ul www.primariavicovudejos.ro. Suma prevăzută în bugetul local al comunei Vicovu de Jos pentru anul 2021, pentru finanţări nerambursabile de interes local din domeniul susţinerii cultelor, este de 120.000 lei. Data limită pentru depunerea proiectelor este 9 noiembrie 2021, ora 16.00. Evaluarea şi selectarea proiectelor depuse vor avea loc în data de 10 noiembrie 2021, între orele 10.00-12.00. Lista finală a proiectelor declarate admise se publică pe site-ul instituţiei. Având în vedere timpul efectiv rămas pentru implementarea proiectelor, autoritatea contractantă reduce termenul de depunere a dosarelor, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Anunţul de participare a fost publicat în Monitorului Oficial al României, Partea a VI-a, numărul 203 din 20.10.2021.

INFORMARE: S.C. CONCASĂRI MEREUŢĂ S.R.L. Volovăţ, localitatea Volovăţ, comuna Volovăţ, nr. 1054, telefon 0757.598286, intenţionează să solicite de la Administraţia Bazinală de Apă SIRET, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, aviz de gospodărire a apelor pentru obiectivul LUCRĂRI PENTRU DECOLMATARE, REGULARIZARE ŞI REPROFILARE ALBIE MINORĂ, PRIN EXPLOATAREA DE AGREGATE MINERALE, ÎN PERIMETRUL BĂDEUŢI CONFLUENŢĂ, RÂU SUCEVIŢA, MAL STÂNG, localizat în Bădeuţi, extravilan oraş Milişăuţi. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa la S.G.A. Suceava, str. Universităţii, nr. 48, telefon 0230.216835, după data de 25.10.2021.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent, solicitat de VÂRVARA SILVIA pentru dezlipirea parcelei cadastrale nr. 57097 (număr cadastral vechi 7865) în opt parcele şi construirea unui cartier de locuinţe unifamiliale cu regim mic de înălţime şi funcţiuni complementare locuirii şi extinderea reţelelor de utilităţi tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafaţă de 10.000 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 57097, situat în extravilanul municipiului Suceava, în zona străzii Mitocului, la locul numit „Sălişte”. Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre: – Notă de fundamentare; – Referatul de aprobare a primarului municipiului Suceava; – Raportul compartimentelor de specialitate; – Textul complet al proiectului de hotărâre, care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei, pe pagina oficială de Facebook a Primăriei municipiului Suceava şi pe aplicaţia Suceava City App. Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului în ziar.

 

LICITATII

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI, cu sediul în str. Piaţa Unirii, nr. 2-4, judeţul Suceava, organizează licitaţie publică în data de 07.12.2021, ora 10.00, privind vânzarea unor terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi. a) Condiţii de participare: taxa de participare este de 100 lei, caietul de sarcini în valoare de 50 lei, sume ce se virează în contul RO88TREZ59521360250XXXXX; b) Documentaţia poate fi procurată de la Serviciul administraţie publică, resurse umane, achiziţii publice şi programe, camera 19, a Primăriei Rădăuţi, str. Piaţa Unirii, nr. 2, până la data limită pentru solicitarea clarificărilor din 23.11.2021; c) Depunerea documentaţiei se va face până la data de 06.12.2021, ora 16.00, la Registratura Primăriei, camera 17; d) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă în plicuri închise şi sigilate, unul interior (oferta financiară) şi un plic exterior cu documentaţia cerută prin caietul de sarcini, oferte ce vor fi înregistrate la Registratura Primăriei, camera 17; e) În cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor nu se depun minim două oferte valabile, licitaţia se anulează urmând ca aceasta să se reia la o dată ulterioară. Terenurile ce fac obiectul vânzării prin licitaţie publică se identifică astfel: 1) -teren arabil în suprafaţă de 60 mp, situat în municipiul Rădăuţi, str. Vasile Conta, fn, C.F. 55276, valoarea de pornire a licitaţiei este de 7.378 lei, iar garanţia de participare este de 738 lei; 2) -teren arabil în suprafaţă de 285 mp, situat în municipiul Rădăuţi, str. Porumbelului, nr. 9, C.F. 51877, valoarea de pornire a licitaţiei este de 25.935 lei, iar garanţa de participare este de 2.594 lei; 3) -teren arabil în suprafaţă de 50 mp, situat în municipiul Rădăuţi, str. Tolocii, fn, C.F. 55765, valoarea de pornire a licitaţiei este de 2.091 lei, iar garanţia de participare este de 292 lei; 4) -teren arabil în suprafaţă de 254 mp, situat în municipiul Rădăuţi, str. Mică, nr. 16, C.F. 55861, valoarea de pornire a licitaţiei este de 10.619 lei, iar garanţia de participare este de 1.062 lei; 5) -teren arabil în suprafaţă de 200 mp, situat în municipiul Rădăuţi, str. Mică, nr. 14, C.F. 55868, valoarea de pornire a licitaţiei este de 8.854 lei, iar garanţia de participare este de 886 lei; 6) -teren arabil în suprafaţă de 60 mp, situat în municipiul Rădăuţi, str. Dimitrie Onciul, fn, C.F. 34154, valoarea de pornire a licitaţiei este de 14.756 lei, iar garanţia de participare este de 1.476 lei; 7) -teren arabil în suprafaţă de 200 mp, situat în municipiul Rădăuţi, str. Jalcău, fn, C.F. 55779, valoarea de pornire a licitaţiei este de 4.919 lei, iar garanţia de participare este de 492 lei; 8) -teren arabil în suprafaţă de 200 mp, situat în municipiul Rădăuţi, str. Jalcău, fn, C.F. 55900, valoarea de pornire a licitaţiei este de 4.919 lei, iar garanţia de participare este de 492 lei; 9) -teren arabil în suprafaţă de 300 mp, situat în municipiul Rădăuţi, str. Ion Nistor, nr. 18, C.F. 37136, valoarea de pornire a licitaţiei este de 73.039 lei, iar garanţia de participare este de 7.304 lei; 10) -teren arabil în suprafaţă de 73 mp, situat în municipiul Rădăuţi, str. Tolocii, fn, C.F. 55764, valoarea de pornire a licitaţiei este de 3.232 lei, iar garanţia de participare este de 324 lei; 11) -teren arabil în suprafaţă de 171 mp, situat în municipiul Rădăuţi, str. George Grigorovici, fn, C.F. 55757, valoarea de pornire a licitaţiei este de 7.570 lei, iar garanţia de participare este de 757 lei; 12) -tern arabil în suprafaţă de 200 mp, situat în municipiul Rădăuţi, str. Vladimir Trebici, fn, C.F. 55787, valoarea de pornire a licitaţiei este de 8.362 lei, iar garanţia de participare este de 837 lei; 13) -teren arabil în suprafaţă de 200 mp, situat în municipiul Rădăuţi, str. Tolocii, fn, C.F. 56025 -parte din PF 5362/1, valoarea de pornire a licitaţiei este de 8.230 lei, iar garanţia de participare este de 823 lei. Garanţia de participare este de 10 % din preţul de pornire la licitaţie şi se virează în contul RO50TREZ5955006XXX000098 de la Trezoreria Rădăuţi, cod fiscal 4244148. Sumele se pot achita şi la casieria Primăriei Rădăuţi.

Print Friendly, PDF & Email

Sumarul ediţiei: