Anunţuri de mica publicitate

06 decembrie 2019

 PIERDERI

INOXPRIM S.R.L. CUI 15535436 declară pierdut certificatul constatator pentru sediul social.

 

VÂNZĂRI

Vând pui curcan, 1kg, rasă grea, vaccinaţi şi deparazitaţi. La maturitate ajung la 25-30kg. Preţ 30 lei/buc. Asigurăm asistenţă de creştere şi furaje. Tel.

Vând cartofi consum, calibru mare, albi şi roşii, la preul de 1,80 lei/kg, depozitati lângă Primăria Cândeşti, judeţul Botoşani. Tel.

LENOVO” IDEA CENTRE, B340, All in one, 21,5’’ LED, procesor Intel R Core TM, 3,40 Ghz, memorie 4 GB, HDD 500 Gb, system 64 bit, 8 puncte touch screen, wireless, cu Windows şi multiple programe instalate; Suceava, tel. .

 

DIVERSE

Informare. Această informare este efectuată de: COMUNA ŞERBĂUŢI, JUDEŢ SUCEAVA ce intenţionează să solicite de la Direcţia Apelor Siret Bacău-S.G.A. Suceava (Suceava, str. Universitaţii nr. 48) aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor „ÎNFIINŢARE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN COMUNA ŞERBĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA”. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionată. Totodată persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandari se pot adresa solicitantului şi la S.G.A. Suceava după data de 11.12.2019.

Primăria Comunei Dorna Candrenilor anunţă publicul interesat asupra deciziei de obţinere a Avizului de Gospodărire a Apelor pentru obiectivul: „Modernizare drumuri comunale, în Comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava”. Publicul interesat poate înainta comentarii la registratura Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, str. Principală, nr.85, jud. Suceava sau la tel/fax :0230575005/0230575167 până la 25.01.2020.

ANUNŢ PUBLIC. SC DAVOGDARIS SRL Voitinel, anună intentia obtinerii autorizatiei de mediu pentru perimetrul de exploatare Vicovu de Jos Motel, râu Suceava, din comunele Vicovu de Jos şi Bilca, jud. Suceava. Observaţiile sau eventualele contestaţii se depun la sediul APM Suceava, în termen de 10 zile.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu SC ZENTAHUB SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul „Construire pensiune turistică P+2E+M”, propus a fi amplasat în judeţul Suceava, oraş Gura Humorului, str. Ciprian Porumbescu. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei nr.lA si la sediul SC ZENTAHUB SRL judeţul Iaşi, str. Calea Chişinăului, nr. 29, bl. Corp C.40, et. 2 Parţial, în zilele de luni – vineri, intre orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu COMUNA ŞCHEIA din com. Schela, judeţul Suceava, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amenajare drum HUC în satul Sfîntu Ilie, comuna Şcheia, judeţul Suceavapropus a fi amplasat în comuna Şcheia, satul Sfîntu Ilie, str. Dealu Vechi, Mănăstirii, judeţul Suceava. Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei nr. l A şi la sediul Comunei Şcheia din com. Şcheia, Jud. Suceava, în zilele de luni-vineri, între orele 9 – 14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare SC CHEZA SRL, titular al proiectului ”Balastiera Măneuţi vest” propus a fi amplasat în comunele Frătăuţii Vechi şi Frătăuţii Noi, jud. Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menţionat. l. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmsv.anpm.ro; Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu SC STIL MONTAN SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul Extindere capacităţii şi facilităţilor de cazare a pensiunii VALERIA prin construirea unui corp de clădire nou, propus a fi amplasat în oraş Gura Humorului, str. Vorone, nr. 291, judeţul Suceava. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Suceava, str. Bistriţei nr.lA si la SC STIL MONTAN SRL. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu SC BEST STYLE CONSTRUCT SRL prin COTOS DANIEL, cu sediul în Rădăui, str. Bogdan Vodă, nr. f. nr., judeţul Suceava, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire bază sportivă cu bazin de înot”, propus a fi amplasat în Rădăuţi, str. Bogdan Vodă, nr. f. nr., judeţul Suceava. Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei nr.lA si la sediul SC BEST STYLE CONSTRUCT SRL prin COTOS DANIEL, din Rădăuţi, str. Bogdan Vodă, nr. f. nr., judeţul Suceava, în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava.

SPAC IULIANA având sediul la nr. 899, localitatea DORNEŞTI titular al planului/programului PUZ în vederea construirii unui grajd de vite P anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava cu sediul în str. Bistriţei, nr. lA, mun. Suceava, jud. Suceava de luni până vineri între orele 9-13. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, în termen de 18 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.

 

LICITATII

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava. Serviciul Fiscal Municipal Fălticeni. Nr. 31411 din 02.12.2019. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2019, Luna Decembrie, Ziua 02. Licitaţia 2, tur 3. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 17, luna Decembrie, anul 2019, ora 11.00, în localitatea Fălticeni, str. Republicii, nr. 28, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SCUTĂREANU ANIŞOARA: Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Autoutilitară marca Mercedes Benz 638, SV 10 VOG, an fabricaţie 1999, serie şasiu VSA6380944131914442, serie motor 50002434, Certificat 274527. Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 31288/09.10.2013. Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA: 1399 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit ): 19%. În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare prin licitaţie, respectiv, până în ultima zi lucrătoare precedentă termenului de vânzare, orele 13.00, la sediul Serviciului Fiscal a mun. Fălticeni – str. Republicii, nr. 28, documentaţia prevăzută de art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: oferte de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrul Comerţului; pentru persoanele jurice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vanzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0230.541054, int. 17. Data afişării: 02.12.2019.

 

 ANIVERSARI

Domnului  NICU DRĂGOI, alături de întreaga familie, un sincer şi călduros “La mulţi ani!”, cu ocazia sărbătoririi zilei onomastice. V.V.

Print Friendly, PDF & Email

Sumarul ediţiei: