Raport favorabil pentru jandarmii suceveni

Interviu cu domnul colonel EUGEN ȘALAR, șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava
 

– Cu câțiva ani în urmă, când sediul jandarmilor suceveni se afla undeva, în spatele stadionului, în niște barăci, unitatea dumneavoastră părea un copil vitreg al autorităților locale. Acum, lucrurile s-au schimbat radical. Credeți că se poate vorbi, la ora actuală, de o unitate încadrată în cerințele Comunității Europene? Mă refer, aici, nu numai la dotările fără de care nu v-ați putea îndeplini misiunile încredințate, dar și la numărul de personal, la pregătirea acestuia și la logistica de care beneficiați. Am pus această întrebare, gândindu-mă la faptul că județul Suceava a fost monitorizat de Uniunea Europeană pe linia îndeplinirii obiectivelor strategice de restructurare și modernizare instituțională, la standardele Occidentului. – Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava a fost înființat începând cu data de 01.05.2005, după promulgarea Legii nr. 550 din 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, prin transformarea fostului Comandament de Jandarmi Județean Suceava în actuala structură, al cărei organi-zare, atribuții și misiuni se apropie de structurile similare din Uniunea Europeană. Perso-nalul de conducere și execuție al inspecto-ratului se încadrează în cerințele Comunității Europene, aspecte confirmate chiar de repre-zentanții forurilor europene, care monitori-zează structurile specializate în domeniul or-dinii și siguranței publice. Activitățile de moni-torizare și evaluare a structurii noastre s-au desfășurat în cursul anului 2006 și trimestrul I al acestui an, fiind finalizate prin întocmirea unui raport favorabil care a vizat toate do-meniile de activitate ale instituției. În cadrul vizitelor de evaluare și documentare efectuate la sediul inspectoratului și subunităților sub-ordonate de către reprezentanți ai Jandarmeriei Franceze și Gărzii Civile Spaniole – arme similare Jandarmeriei Române, au fost apre-ciate și eforturile conducerii inspectoratului de asigurare a logisticii necesare îndeplinirii la standardele europene a atribuțiilor ce ne revin. În actualul sediu, situat pe strada Traian Vuia nr. 7 bis din municipiul Suceava, reame-najat conform cerințelor europene, își desfă-șoară activitatea conducerea inspectoratului și două subunități operative, fiind asigurate toate condițiile ca personalul să-și poată îndeplini eficient atribuțiile funcționale. – În urma mai multor concursuri susținute, după câte știu, colectivul instituției dum-neavoastră a fost întinerit, ceea ce este un câștig pentru unitate. Ce strategii aveți în vedere pen-tru viitorul apropiat din acest punct de vedere? Există posibilitatea înființării de noi posturi de jandarmi în județ, mai ales că acestea sunt cerute de cetățeni ? – În momentul actual, un obiectiv prioritar al conducerii inspectoratului îl constituie calitatea resursei umane și pregătirea acesteia, aspecte motivate de faptul că, începând cu luna august 2006 și până în prezent, peste 30% din personalul actual al inspectoratului a fost încadrat direct din sursă externă. Pregătirea acestora este organizată pe serii și se desfășoară atât în centrele specializate ale Jandarmeriei Române, prin cursuri cu scoatere din activi-tatea operativă, cât și în cadrul inspectoratului, prin activități teoretice și practice sub îndru-marea directă a unor ofițeri cu experiență și rezultate foarte bune în activitate. Spre exem-plu, în fiecare serie trimitem la diferite cursuri de inițiere sau specializare în centrele de pre-gătire ale Jandarmeriei Române aproximativ 30 de cadre militare, a căror perioadă de pregă-tire durează între o lună și șase luni, în funcție de specializarea pe care o vor avea. Bineînțeles, pregătirea profesională a acestora va continua în cadrul inspectoratului, prin sistem modular organizat și coordonat de către serviciul specializat pe această linie. – Comunitatea în slujba căreia vă aflați îi privește în general pe jandarmi prin prisma siguranței sale și a ordinii de care trebuie să se bucure. Aveți pârghiile necesare pentru a asi-gura acest deziderat ? Care sunt necazurile cele mai importante cu care vă confruntați în ultima perioadă de timp ? – Consecventă ideii de conformizare cu legislația europeană și în baza competențelor stabilite prin actele normative în vigoare, in-stituția noastră și-a reorientat misiunile și activitățile, plecând de la necesitatea sporirii gradului de siguranță a cetățeanului, a con-solidării încrederii și respectului populației față de instituție, precum și obținerii sprijinului acesteia în efortul comun de prevenire și combatere a fenomenului infracțional. Astfel, Jandarmeria Suceava și-a însușit și consolidat modalitățile de acțiune care urmăresc apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și liber-tăților fundamentale ale cetățenilor, a propri-etății publice și private, prevenirea și desco-perirea infracțiunilor și a altor încălcări ale legilor în vigoare, protecția instituțiilor funda-mentale ale statului și combaterea actelor de terorism. Managementul resurselor umane este un alt factor care influențează în mod direct ordinea și siguranța publică. Desfășurarea acestei activități în mod eficient a constituit unul dintre obiectivele prioritare pentru noi, reușindu-se astfel realizarea principalului deziderat al activității noastre – asigu-rarea sentimentului de siguranță civică pentru toți membrii comu-nității și perceperea acțiunilor Jandarmeriei în mod pozitiv de către cetățenii județului, care au căpătat în același timp o mai mare transpa-rență. Deși în ultima pe-rioadă de timp au intrat în vigoare o serie de acte normative care lărgesc aria de competență a Jandarmeriei Ro-mâne, instituția noastră se con-fruntă în conti-nuare cu lipsa unui cadru juri-dic adecvat, care să-i confere po-sibilitatea să fi-nalizeze în mod independent unele activități. După cum bine știți, Codul de procedură pe-nală, prin dispozițiile sale, abilitează persona-lul Jandarmeriei să constate infracțiuni și să în-tocmească toată gama de documente cerute de lege în această situație, însă nu dă posibilitatea finalizării dosarelor începute. Atribuțiile noas-tre se limitează în această privință doar la con-statare, activitățile de cercetare penală fiind desfășurate de alte organe specializate ale statului. Abilitarea efectivelor Jandarmeriei Române cu atribuții de poliție judiciară ne-ar da posibilitatea să instrumentăm până la capăt infracțiunile constatate de efectivele noastre, nemaifiind necesară angrenarea altor institu-ții. Inspectoratului General al Jandarmeriei Române a efectuat demersuri pentru obținerea statutului de poliție judiciară cu mult timp în urmă și, cu toate că există susținerea unor or-ganisme europene și semnale favorabile din partea instituțiilor statului, baza legală pentru reglementarea acestui aspect întârzie să apară. Alte aspecte cu care se confruntă Inspectora-tul de Jandarmi Județean Suceava sunt cele de natură logistică. Parcul auto al instituției noastre s-a îmbunătățit considerabil în ultimii ani, însă nu avem un spațiu acoperit pentru păstrarea autovehiculelor din dotare, fapt care le scade durata de folosință. Un alt neajuns din acest domeniu ar fi lipsa unei săli de sport care este necesară pregătirii fizice a efectivelor. Cerințele actuale în domeniul pregătirii fizice impun desfășurarea unor activități într-o sală de sport cu o anumită dotare. Existența acesteia ar crește gradul de pregătire a efectivelor și implicit ar spori eficiența personalului în misiuni. Pentru suplinirea acestui neajuns, atât la sediul inspectoratului cât și la secțiile și posturile din județ au fost amenajate spații care au fost dotate cu aparate pentru dezvoltarea condiției fizice și materiale pentru jocuri spor-tive. Pe linia pregătirii personalului, inspec-toratul se confruntă cu unele probleme în ceea ce privește nivelul de pregătire a efectivelor nou încadrate din sursă externă. Aceștia, deși pose-dă cunoștințele teoretice necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, nu și-au format încă abilitățile practice necesare executării în condiții bune a misiunilor. Numărul mare de angajări care s-a făcut la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române depășește posibilitatea pregătirii rapide în centrele de pregătire și perfecționare pe care le are Jan-darmeria, iar realitățile sociale impun folosirea în misiuni a acestor efective, ce sunt nevoite să-și perfecționeze pregătirea din mers. In-stituția noastră se confruntă uneori și cu pro-bleme disciplinare, cum ar fi accidentele auto, datorii neonorate, create în special de către e-fectivele angajate din sursă externă. Pentru li-mitarea și stoparea acestor pro-bleme, au fost luate de fiecare dată măsuri fer-me, în limita competențelor date de legi și regulamente, și sperăm ca în vi-itorul apropiat acestea să se di-minueze la mini-mul posibil. – După câte cunosc, relațiile Jandarmeriei, mai ales ale con-ducerii acesteia, cu presa sunt foarte bune. Dar mai există și momente în care lucrătorii își de-pășesc atribu-țiile. Hai să lă-murim lucrurile spre știința tutu-ror. În ce condiții un fotoreporter face poze unor deținuți aflați pe sălile instanței sau până unde îi este permisă documentarea gazetaru-lui? Știu că în acest sens aveți niște instrucțiuni precise, pe care am vrea să le cunoaștem și noi. – Inspectoratul nostru este interesat să aducă la cunoștința comunității locale, în slujba că-reia se află, toate activitățile sale, și evident aceasta se poate face cel mai eficient prin in-termediul mass-mediei locale pe care o consi-derăm un partener în mediatizarea activității și asigurarea transparenței instituției. De ase-menea, dorim ca cetățeanul să înțeleagă că, prin activitatea pe care o desfășurăm, apărăm valorile statului de drept, suntem în sprijinul comunității și ne dorim ca Jandarmeria să fie percepută în mod pozitiv de aceasta. Scopul nostru este să prezentăm opiniei publice in-stituția așa cum este, cu lucrurile ei bune iar u-neori mai puțin bune și nu intenționăm să as-cundem nimic, însă oamenii trebuie să înțeleagă că jandarmul este și el om și câteodată mai și greșește, cu toate că noi facem tot ce ne stă în putință și ne dorim ca acest lucru să se întâmple cât mai rar posibil. Ca să mă refer strict la întrebarea dumneavoastră, doresc să vă informez că Jandarmeria execută misiunea de pază și protecție instituțională în baza Legii nr. 333 din 2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi. Potrivit acestui act normativ, activitatea efectivă de pază și protecție instituțională se execută în baza unui plan care este întocmit în comun de către instituția beneficiară și unitatea noastră și este aprobat de conducerile celor două instituții. La întoc-mirea planului de pază, instituției noastre îi revine atribuția de stabilire a problemelor teh-nice, celelalte aspecte îi revin beneficiarului, care le stabilește în condițiile legii și în baza unor reglementări interne. Acest plan de pază și protecție are un capitol denumit Reguli de acces și circulație în obiectiv, capitol care este întocmit în mod exclusiv de beneficiarul de pază, iar personalului Jandarmeriei îi revine sarcina de a pune în aplicare dispozițiile aces-tuia. În ceea ce privește menținerea ordinii interioare în sediul instanțelor de judecată, dorim să vă informăm că președintele com-pletului de judecată, în baza prerogativelor conferite de lege și în conformitate cu preve-derile art. 104 din Hotărârea Consiliului Ma-gistraturii nr. 387 din 2007, este cel care decide de la caz la caz până unde se poate merge cu accesul, înregistrarea, fotografierea, filma-rea și documentarea ziaristului, iar Jandar-meria duce la îndeplinire, prin metode speci-fice, această hotărâre. – Un jandarm în uniformă, aflat la intrarea sau pe holurile unei instituții, trebuie să apere acea instituție, ca și valorile democratice, constituționale. Pe de altă parte, prin simpla prezență, descurajează orice intenție de încălcare a legii. Care credeți că ar trebui, în aceste condiții, să fie relația dintre cetățeanul simplu, care are acces liber în instituțiile statului, și omul în uniformă, aflat acolo să-l protejeze ? Până unde poate merge competența unui jandarm, chiar și pe stradă ? – Potrivit legii de organizare și funcționare, Jandarmeria este o instituție cu statut militar, care exercită atribuțiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, la prevenirea și descoperirea infracțiunilor și a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum și la protecția instituțiilor fundamentale ale statului și com-baterea actelor de terorism. De aici rezultă două aspecte foarte importante pentru instituția noastră. În primul rând jandarmul este militar, fapt care îi impune o anumită ținută morală și o conduită ireproșabilă în relațiile cu membrii societății civile. De asemenea, jandarmul este în slujba statului de drept și este dator să apere valorile fundamentale ale acestuia, instituțiile sale cât și drepturile și libertățile cetățenilor săi. Cetățeanul trebuie să înțeleagă faptul că instituția noastră își desfășoară activitatea în sprijinul său și pentru funcționarea statului de drept. În ceea ce privește limitele competenței jandarmului și relațiile acestuia cu membrii societății civile, această problemă trebuie privită sub două aspecte. Limitele competen-țelor jandarmului și modul de comportare a acestuia cu membrii societății civile sunt stabilite prin lege și norme deontologice, căro-ra acesta este obligat să se conformeze, iar cetățeanul trebuie să înțeleagă că buna func-ționare a statului de drept se bazează pe res-pectarea normelor legale, care sunt imperative și uneori nu pe placul său, dar trebuie respec-tate, și că jandarmul este cel care veghează la respectarea legii, iar când constată încălcarea ei este obligat să aplice măsurile coercitive. – Ziarul nostru este citit pe raza întregului județ. Ce ați dori să transmiteți cetățenilor cu prilejul acestui interviu ? – Dorim să aducem la cunoștința opiniei publice, prin intermediul ziarului Crai nou, publicație care întotdeauna a reflectat în mod obiectiv activitatea noastră și a manifestat echidistanță în toate situațiile, faptul că In-spectoratul de Jandarmi Județean Suceava, prin misiunile și activitățile pe care le desfășoară, are în vedere să păstreze județul Suceava la un nivel ridicat de siguranță publică și va răspunde pozitiv la solicitările persoanelor fizice și juri-dice, ale organelor administrației publice cen-trale și locale și ale oricăror organizații negu-vernamentale ori de câte ori acestea ne sesi-zează despre comiterea de fapte antisociale sau ne vor cere sprijinul. Considerăm că ex-periența acumulată de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava constituie o pre-misă favorabilă pentru producerea mesajului public de instituție sigură și credibilă aflată permanent în slujba comunității și va face ca cetățenii să apeleze cu încredere la noi ori de câte ori au nevoie. – Mulțumim, domnule colonel! Interviu consemnat de MIRCEA SFICHI

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: