Suntem într-o perioadă preelectorală și atacurile împotriva presei românești din Basarabia devin din ce în ce mai puternice

Interviu cu Valeriu Săhărneanu, Președintele Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova
– Dle Săhărneanu, în calitatea pe care o dețineți de președinte al Uniunii Jurnaliștilor din Basarabia, ce ne puteți spune de situația presei de expresie românească? Care este condiția ziaristului român, cu ce probleme se confruntă și cum poate face față, în condițiile expansiunii presei comuniste ori a celei de limba rusă?
– Presa de limba română din Basarabia s-a aflat tot timpul sub o opresiune. O opresiune care în prezent este cea mai pu-ternică și care vine din partea actualului regim comunist. Noi îi zicem regim comunist de ocupație, fiindcă nu mai slăbește cu uneltirile împotriva libertății de exprimare și a tot ceea ce este românesc pe acest pământ. Suntem într-o perioadă preelectorală și atacurile împotriva presei românești devin din ce în ce mai puternice, mai provocatoare. Se lucrează continuu pentru a desființa aceste medii, care de fapt sunt democratice. Țin să vă spun că noi aici așa le împărțim: mediile românești, care sunt democratice și europene, precum și mediile comuniste, care sunt mai degrabă niște surse de propagandă, care de fapt desființează tot ceea ce este democrație în Republica Moldova. Acolo sunt angajați propagandiști profesioniști ce provin și din rândul jurnaliștilor. Jurnaliștii care se duc încolo nu pot rezista mult timp, ori sunt aruncați din sistem în afară, ori sunt înghițiți de acest sistem și devin propagandiști ai regimului. Activiștii, precum îi ținem noi minte din epocile apuse deja, atât din România, cât și din acest spațiu, au renăscut sub bagheta președintelui comunist Voronin, care este un general, un milițian KGB-ist, care-și face datoria cu devotament față de patria lui sovietică. Din punct de vedere mental, acesta nu a mai ieșit din Uniunea Sovietică și împiedică această fărâmă de pământ românesc, care este Basarabia, să renască. Acel imperiu l-a transformat într-o unealtă care nu mai poate înțelege pe ce lume trăiește acum.
 

Valeriu Săhărneanu

– Ce ne puteți spune despre acțiunile autorităților pentru implementarea cursului de istorie integrată în școli, prin care să falsifică istoria adevărată a românilor din Basarabia și inclusiv a Basarabiei ca străvechi pământ românesc? – Este o lucrătură antiromânească, acest regim comunist din Republica Moldova este de fapt un proiect rusesc, care are ca obiectiv să îndepărteze cât mai mult Basarabia de România. Este împotriva sintagmei deja însușită de toți românii: „Republica Moldova – al doilea stat românesc”. Ei, comuniștii, lucrează cu multă străduință pentru desființarea istoriei și a trecutului nostru și cu mai multă străduință pentru ca prezentul să devină unul distinct de drumul României către Europa. Vedeți cu câtă vehemență este atacată România de când este membră a UE și, de fapt, prin aceste atacuri sunt vizați românii din Basarabia, care sunt îndepărtați de ființa lor românească și ținuți într-un ghetou, care urmează să se instaleze aici. Vă pot aduce la cunoștință că, în ultima vreme se tot spune că R. Moldova este o țară multietnică, obiectiv comunist deja declarat și legiferat printr-o hotărâre de Parlament, și multiculturală. Cu alte cuvinte, se desființează tot ceea ce este românesc și se creează aici, între Prut și Nistru, o enclavă fără identitate, dar neapărat antiromânească. – Tinerii români basarabeni, elevii, studenții, se implică în acțiunile de susținere a culturii românești ori de condamnare a acțiunilor de rusificare, sovietizare a școlii, a culturii a artei din Basarabia. Care este poziția lor despre viitor? La noi li s-a dus vestea că îi interesează cetățenia română și obținerea de burse pentru a studia în România și mai puțin implicarea în susținerea a ceea ce este românesc acolo, acasă. Să fie o cauză a fricii față de autoritățile moldovene, față de eventuale repercusiuni din partea acestora? Cine va continua lupta voastră? – Tineretul de astăzi este așa cum este. Este mai libertin în ceea ce privește însușirea valorilor, iar la impactul aces-tora asupra conștiinței mai avem de lucrat. Este normal ca o ființă umană să fie crescu-tă și edificată sub toate cele trei laturi pe care trebuie să le aibă un om: educație, conștiin-ță și o expresie a viitorului pe care trebuie să și-o însușeas-că. Nu tot tineretul, după cum spuneați și dumneavoastră, are aceste obiective, iar do-rința firească de a dobândi cetățenia română, care să le confere o mai mare libertate de acțiune, au toți acuma, și cei de la Suceava și cei de la Timișoara. Tot tineretul este într-un avânt, pentru că li se deschid foarte multe orizon-turi pentru a-și construi viața sau o carieră profesională. Ori conștiința națională româ-nească trebuie să fie apanajul generațiilor mai în vârstă, a școlilor, a educației. Acesta trebuie să fie și un obiectiv al partidelor politice de orientare proromânească, care luptă aici în Basarabia, pentru ca să preia cât mai repede puterea din Republica Moldova și să nu mai permită acestui regim comunist să aducă tânăra ge-nerație în pragul unui handicap de care nu va mai putea scăpa vreodată. Acum sunt multe surse de informare care pot fi folosite la conștientiza-rea tineretului. O parte din cu-noștințele de care tinerii au nevoie trebuie să le dea gră-dinița, școala și celelalte in-stituții care fac parte din acea salbă de învățământ și care trebuie să aibă ca obiectiv ori-entarea fiecărui tânăr spre va-lorile naționale. Fără de aces-tea nu poți deveni cetățean eu-ropean sau al planetei. – Se apropie alegerile lo-cale, care am înțeles că se vor desfășura în luna iunie. Cum sunt pregătite forțele politice de opoziție, cele de expresie românească? Sunt înregistrate acțiuni de in-timidare din partea actua-lelor forțe de la putere pen-tru a stăvili o coagulare a forțelor de opoziție? – Intrăm acum în campa-nia electorală. În această peri-oadă pe eșichierul politic ro-mânesc au apărut foarte mul-te partide, foarte mulți lideri care încearcă să răzbată fiecare singur către puterea de la Chișinău și, în ultimă instan-ță, pierd pentru că partida pu-terii comuniste are toată re-sursa, cea administrativă și cea a statului, pe care o folo-sește pentru a-și atinge sco-purile, câștigarea alegerilor. Partida națională este acum slăbită și dispersată, și asta este caracteristica dintotdea-una a politicului basarabean, din cauza căreia pierdem. Nu trebuie să uităm că legat de scena politică din Republica Moldova mai există și un al treilea factor, cel reprezentat de influența Rusiei, care se implică foarte activ și susține financiar și logistic partidele prorusești, care exprimă inte-resele Rusiei în această regiu-ne. De 15 ani se întâmplă a-cest lucru. Din păcate, partida românească este mai puțin susținută și din această cauză Basarabia se află în derivă de mai mulți ani, se află în cău-tarea identității. Din această cauză încadrarea ei în inte-resele europene este se află în-tr-o întârziere foarte mare și foarte gravă. – Care este acum situa-ția mișcării liberale din Ba-sarabia? Se vorbea de crea-rea unui pol liberal. Care este stadiul formării aces-tuia? – În calitate de jurnalist la postul de radio „Vocea Basa-rabiei” avem emisiunea săptă-mânală „Istoria în mișcare”, în fiecare sâmbătă, și adunăm oamenii politici. Două sâmbe-te la rând am avut în fața mi-crofonului mai mulți liberali. Din păcate, aceștia se află în-tr-o dispută acerbă vizavi de politica pe care o promovează. Împăcarea este soluția de viitor. Eu cred că poate că vor ajunge la o înțelegere și să conștientizeze că principalul deziderat este cel de a câștiga puterea, ca apoi să ne putem realiza celelalte obiective ce țin de afirmarea națională. Ori ambițiile pe care aceștia le ma-nifestă sunt mai puțin im-portante pentru noi, pentru ce-tățeni și pentru lupta noastră, pentru că divergențele dintre partidele proromânești și în general cele liberale nu fac alt-ceva decât să ne țină pe loc. – Cum evoluează relați-ile dintre Frontul Democrat din Românilor din Moldo-va (FDRM) cu Mișcarea U-nionistă din Republica Moldova condusă de Ilie Bra-tu și cu Mișcarea Alianța pentru Europa a lui Petren-cu? – FDRM-ul i-a avânt și este din ce în ce mai puternic. Are priză mare la public, are deja 200 de mii de semnături. Vă pot spune că toate aceste sem-nături sunt puse pe un suport electronic și au stat la baza mai multor formule de cereri de aderare a Republicii Moldo-va la Uniunea Europeană, ce-reri care vin din partea socie-tății civile. Deci este o acti-vitate consemnată oficial. Miș-carea unionistă a cam dispă-rut. Ea nici nu a fost înregis-trată măcar, dar s-a dovedit a fi o mișcare radicală, care de fapt nu făcea altceva decât să atace Forumul Democrat al Românilor din Moldova pen-tru că nu accepta „tactica de unire cu țara” promovată de liderii Forumului, și cerea unirea imediată, necondițio-nată, fără a avea în vedere rea-litățile din România și Repu-blica Moldova, precum și de faptul că acestea fac parte din doi poli de putere, care se nu-mesc UE și Rusia. Mișcarea „Acțiunea Europeană” a lui Petrenco se află în proces de constituire și nu este încă înregistrată la Ministerul Jus-tiției, pentru că i-au fost aduse învinuiri precum că ar fi fal-sificat semnăturile aderenților la această mișcare. Acest lucru a fost contestat în instanță, iar instanța a dat câștig de cauză mișcării printr-o hotărâre ce trebuie pusă în aplicare, dar Ministerul Justiției refuză în continuare acest lucru, res-pectiv să înregistreze organi-zația. Nu trebuie să uităm că instituțiile legislative din Republica Moldova sunt subor-donate puterii politice, Mișca-rea Acțiunea Europeană ră-mâne neînregistrată, deoarece deocamdată instituțiile demo-cratice din Republica Moldova nu funcționează. – Revenind la proble-mele dureroase ale mass-media românești din Basa-rabia, știu că depuneți efor-turi de o perioadă de timp pentru înființarea unui post de televiziune independent la Chișinău – Vo-cea Basarabiei. Ce ne puteți spune de stadiul acestei inițiative? – Noi, de peste zece ani de zile construim media româ-nească în Basarabia. În anul 2000 am înființat postul de radio „Vocea Basarabiei”. În 2001 am înființat săptămâ-nalul „Gazeta românească”, care, din păcate, a și dispărut. Postul de radio „Vocea Basa-rabiei” îl dezvoltăm, supravie-țuiește, însă aici piața de pu-blicitate care ar trebui să sus-țină dezvoltarea presei este sub control politic și, deci nu putem ființa, exista în această piață. Noi existăm doar din proiecte internaționale. Și în ceea ce privește televiziunea, în anul 2005 am inaugurat ca-nalul de televiziune „Eurono-va”, pe care vrem să-l trans-formăm în viitorul apropiat în canalul „Basarabia 1”, dar avem nevoie de susținere fi-nanciară pentru a-l dezvolta. Până acum s-au făcut multe, avem echipă, avem o parte din echipament, dar avem nevoie încă de puțină susținere pentru ca acest post de televiziune să intre pe piața media din Republica Moldova. De altfel, în Republica Moldova cam tot ce înseamnă media, televiziu-nile, radiourile sunt strict controlate și subordonate for-țelor politice aflate la putere. În privința celor independen-te, mă refer la cele care țin de București, la PROTV, sunt foarte violent atacate când în-cearcă să spună adevărul despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Ori aici la Chișinău avem nevoie de o televiziune independentă, ca-re să existe pe această piață, acea voce curajoasă care să spună și să scoată în evidență toate evenimentele, faptele care se întâmplă aici în Ba-sarabia, care va putea spune adevărul așa cum este el. – După câte am înțeles, ați apelat și la autoritățile de la București. Ați primit vreun sprijin în acest sens? – Da, am primit sprijin, dar acest sprijin vine de obicei destul de târziu și o televiziu-ne pe care vrei s-o dezvolți are nevoie de investiții permanen-te. Pentru începutul unei tele-viziuni este nevoie de un pro-iect de susținere de minim trei ani, fiindcă o televiziune tre-buie să-și ia un anume avânt. Noi colaborăm cu instituțiile românești, dar acestea nu lucrează ca cele americane, în sensul că proiectul trebuie să înceapă pe 1 ianuarie, adică la începutul anului, iar banii îi primim de la București în ultima zi a anului, deși noi trebuie să ne desfășurăm activitatea. Acest lucru nu este eficient, acești bani nu au eficiența necesară și pierdem foarte mult. Noi trebuie să luăm avânt și de abia atunci putem să arătăm de ce suntem în stare, este important ca noi să difuzăm informația așa cum este ea, bazată pe principiile libertății și a unui jurnalism guvernat de deontologie profesională. Piața mediatică este controlată puternic acum, iar noi jurnaliștii liberi am putea fi o gură de oxigen în acest spațiu. Noi credem că, dacă reușim să creăm o televiziune româ-nească, care difuzează din Chișinău și este recepționată la București, Iași, Timișoara, Suceava, atunci aceasta este salvarea noastră, pentru că vom intra pe piața liberă din România, iar activitatea pe piața publicistică românească ne-ar putea sprijini, în sensul să ne asigurăm în mod independent necesitățile finan-ciare fără să recurgem la a mai cere ajutoare de la Guvernul de la București sau din altă parte. – Sunteți președintele jurnaliștilor din Basarabia și cunoașteți foarte bine si-tuația acestora. În ce con-diții își desfășoară aceștia activitatea? – Aceștia supraviețuiesc foarte greu, o parte din ei au plecat în țări străine să-și asi-gure întreținerea familiilor. Foarte puțini au rămas în pre-sa românească și, după cum bine știți, presa românească este cea mai atacată, cea mai umilită, dar și cea mai săracă. Dar cu toate acestea este o presă care luptă și creează un imbold lumii basarabene să nu dispere. În concluzie, pre-sa, deși trăiește foarte greu, este forța care rezistă încă cel mai bine și este, de multe ori, mai puternică decât forțele politice. Interviu realizat de MIHAI VICOL

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: