Programul Societatea Civilă PHARE 2004/016-772.01.02/02

Adoptarea și implementarea acquis-ului comunitar

În cadrul programului “Îndeplinirea criteriilor politice – Societatea civila”. • Bugetul Uniunii Europene: 1.500.000,00. Data lansării – 16 septembrie 2005. Termen limită – 17 noiembrie 2005. Obiective. Prezenta cerere de ofertă de proiecte urmărește încurajarea organizațiilor neguvernamentale nonprofit de a juca un rol din ce în ce mai important în promovarea și implementarea acquis-ului comunitar în domeniul protecției mediului, al protecției consumatorului și al dezvoltării socio-economice (munca, dialog social, egalitate de șanse pentru femei și bărbați etc.).
 

Obiec-tivele specifice ale prezentei componente sunt următoarele: A. În domeniul protecției me-diului: Obiectiv specific – Creș-terea implicării sectorului negu-vernamental în promovarea și implementarea acquis-ului comunitar în domeniul pro-tecției mediului. B. În domeniul protecției consumatorului: O-biectiv specific – Creșterea ro-lului sectorului neguvernamen-tal nonprofit în adoptarea și im-plementarea acquis-ului comu-nitar pentru a asigura un nivel real de protecție a drepturilor economice și legale ale consu-matorilor, printr-o mai bună conștientizare și prin oferirea de instrumente practice pentru e-xercitarea acestora. C. În dome-niul dezvoltării socio-economi-ce: Obiectiv specific – Susține-rea implicării organizațiilor neguvernamentale nonprofit active în domeniul dezvoltării socio-economice în promovarea și implementarea legislației eu-ropene în acest domeniu. Cine poate solicita finanțare. Solicitanții de finanțare pot fi: asociații ale salariaților, sin-dicate, structuri de dialog social, cooperative, asociații IMM, aso-ciații ale producătorilor agricoli, asociații profesionale, organi-zații ale consumatorilor și orice alte organizații neguvernamen-tale nonprofit. Acestea pot ac-ționa individual sau în consorțiu cu alte organizații neguverna-mentale nonprofit din România și/sau cu autorități/instituții publice locale/naționale din Ro-mânia și/sau cu alte organizații neguvernamentale nonprofit din țările PHARE sau țările Uni-unii Europene. Proiecte eligibile: În cadrul prezentei Cereri de oferte de proiecte vor fi sprijinite proiecte care își propun să desfășoare activități legate de adoptarea și implementarea acquis-ului co-munitar în următoarele domenii: • Protecția mediului; • Protec-ția consumatorului; • Dezvol-tare socio-economică. Limitele bugetului – între 10.000 și 70.000 euro/proiect (contribuția UE). Condiții de fi-nanțare: Finanțarea nerambur-sabilă poate avea o valoare de până la 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Dife-rența trebuie acoperită din re-sursele proprii ale solicitantului și/sau partenerilor, sau din orice alte surse, diferite de bugetul Comunității Europene. Soli-citanții și/sau partenerii vor asigura din contribuții proprii minimum 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în numerar. Contribuțiile în natură nu sunt acceptate. Dura-ta proiectului: maxim 12 luni. Termen limită – Termenul limită pentru primirea Cererilor de finanțare este: 17 noiembrie 2005, ora 16.00 (ora oficială a României). Unde se depun ce-rerile de finanțare – Cererile de finanțare trebuie primite într-un plic sigilat prin poștă reco-mandată, curier sau depuse personal (un document care certifică primirea – semnat și datat – va fi înmânat celui care depune plicul), la adresele: A-dresa poștală – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, CP 22-219 București; În atenția: Oana Calenciuc, coordonator program de finanțare. Adresă depunere personală sau prin curier: Fundația pentru Dez-voltarea Societății Civile, Splaiul Independenței nr. 2K, Intrarea 1, et. 4, București, sector 3; În a-tenția: Oana Calenciuc, coor-donator program de finanțare. Documente necesare: Cererea de finanțare, Ghidul solicitan-tului și anexele aferente (vezi Ghidul Solicitantului) pot fi obținute de la: • Fundația pen-tru Dezvoltarea Societății Civile (Splaiul Independenței nr. 2K, intrarea 1, etaj 4, București, sector 3, tel. 021-310.01.77, e-mail: oana.calenciuc@fdsc.ro); • Centrul de Informare al Co-misiei Europene în România (Calea Victoriei nr. 88, București, sector 1, tel. 021-315.34.70, e-mail: contact@infoeuropa.ro); • www.fdsc.ro și www.infoeuropa.ro.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: