La Suceava

Semne că Alianța PNL-PD scârțâie

> Aleșii județeni au respins, ieri, solicitările instituției prefectului de reanalizare a două hotărâri aprobate în plen la întrunirea din aprilie a CJ > Inițiativa, care are la origine grupul liberal din deliberativ, nu s-a bucurat de sprijin din partea colegilor de Alianță, consilierii PD votând de partea opoziție > Prefectura va promova, la Tribunalul Suceava, acțiune în contencios administrativ Deși liberalii își doreau în ATOP un coleg de partid, locul rămas liber prin plecarea lui Valică Gorea, rămâne ocupat, în continuare, de social-democratul Paul Petru Leșanu Consiliul Județean, întrunit ieri în ședință extraordi-nară, a respins două cereri de revedere a unor hotărâri votate de consilierii județeni la întâl-nirea anterioară. În primul caz, este vorba despre hotă-rârea privind încetarea cali-tății de membru a lui Valică Gorea și validarea desemnării unor membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP). Demersul este urma-re a unei plângeri a grupului de consilieri liberali, care au cerut verificarea legalității ac-tului normativ amintit, invo-când nerespectarea procedurii de vot, în condițiile în care era obligatoriu ca acesta să aibă caracter secret.
 

De altfel, așa cum au remarcat juriștii Con-siliului Județean, aleșii au căzut de acord asupra expri-mării în secret a opțiunii, însă, pentru operativitate, ei au de-cis, cu toții, să nu mai treacă pe la cabină. Buletinele de vot s-au bifat și împăturit la masa de lucru, după care au fost in-troduse direct în urnă. Atunci, consilierul județean PSD Pe-tru Paul Leșanu a obținut 19 sufragii, surclasându-l pe contracanditatul său, liberalul Bogdan Cristache, care a în-trunit doar 16 opțiuni. Noul ales venea să completeze locul rămas liber prin plecarea lui Valică Gorea (PNL) la condu-cerea Agenției Nucleare, libe-ralii dorindu-și ca respectivul post să rămână în familie. Secretarul județului, Dumitru Dănilă, a apreciat că, din punct de vedere juridic, în ședință s-a procedat legal, președintele Consiliului Ju-dețean, Gavril Mîrza, aducând plenului la cunoștință că de-semnarea noului membru ATOP se face prin vot secret. Membrii deliberativului au fost de acord cu procedura, dar au considerat că nu este nevoie să se mai intre la cabi-nă, operarea făcându-se direct în buletinul de vot, la masa de ședință. Ieri, după ce preșe-dintele Gavril Mîrza a supus la vot proiectul de hotărâre privind reanalizarea actului normativ vizat, plenul a res-pins solicitarea instituției prefectului. 25 de consilieri, din 34 prezenți, au votat îm-potriva cererii venite de la reprezentanta guvernului în teritoriu. Președintele CJ, Gavril Mîrza, își păstrează atribuțiile delegate prin noul Regulament de funcționare De aceeași soartă a avut parte și cea de a doua cerere, demersul garantului respec-tării legalității în județ fiind neagreat de 24 de aleși. În a-cest caz, Prefectura a solicitat Consiliului Județean să-și re-vadă Regulamentul de orga-nizare și funcționare, aprobat în ședința din aprilie, și să procedeze la modificarea a-cestuia, în sensul eliminării prevederilor literelor d, i și j ale art. 24 din respectivul act administrativ. Și de această dată, demersul aparține gru-pului liberal din deliberativ, care califică prevederile în cauză ca fiind nelegale. De altfel, ei au încercat să le su-prime încă de acum o lună. Liberalii susțineau că atribu-țiile în cauză nu pot fi delegate președintelui executivului județean, ele fiind de com-petența exclusivă a Consiliu-lui. În cererea Prefecturii de revedere a hotărârii se arată că CJ și-a depășit competența materială, încălcând Legea administrația publice locale, în sensul că unele dintre atri-buțiile ce îi revin, cu efecte de-osebit de importante, au fost delegate șefului executivului județean, Gavril Mîrza. În cauză este aprobarea studiilor de fezabilitate, planurilor urbanistice și documentațiilor tehnico-economice ale inves-tițiilor, a căror finanțare se a-sigură, integral sau în comple-tare, din bugetul județului. Mai apoi, prin hotărârea amin-tită, președintele administra-tivului județean s-a ales și cu atribuții privind numirea și eliberarea din funcție a con-ducătorilor instituțiilor, ser-viciilor publice și agenților economici de sub autoritatea consiliului județean, sancțio-narea disciplinară a acestora, precum și cu unele referitoare la numirea și eliberarea din funcție a membrilor consili-ilor de administrație la agenții economici și instituțiile de sub autoritatea Consiliului Ju-dețean. În apărare, juriștii Consiliului Județean susțin că Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Ju-dețean Suceava, supus apro-bării în ședința din 27 aprilie 2005, reprezintă, în fapt, doar o actualizare a prevederilor ve-chilor regulamente. Aceștia arată că textele pe care institu-ția prefectului insistă să fie e-liminate se regăsesc ca atri-buții delegate președintelui Consiliului Județean și în re-gulamentele din 1996, 2000, 2001 și 2002. Dl Mîrza a declarat că nu se cramponează de aceste atribuții, care, până la urmă, sunt purtătoare de răspundere materială Reamintim că, imediat du-pă ședința din aprilie, repre-zentantul PNL al Guvernului în teritoriu, Orest Onofrei, spunea că solicitarea de eli-minare a prevederilor dis-putate, făcută de aleșii Alianței D.A., la acea dată, a fost greșit interpretată, ținta nefiind li-mitarea atribuțiilor președin-telui Consiliului Județean. Domnia sa preciza că, mai de-grabă, formularea exactă ar fi că „nu este corect ca pre-ședintele Consiliului Județean să aibă mai multe atribuții de-cât legea stipulează”. În ca-litate de garant al respectării legalității, Orest Onofrei a subliniat că, în cazul în care președintele Gavril Mîrza își exercită una din atribuțiile considerate neconforme, dispozițiile acestuia vor fi atacate în instanță. „Părerea noastră este că este vorba despre un reflex primitiv, potrivit căruia unii nu sunt destul de șefi, dacă nu este scris prin lege că este șef”, su-blinia prefectul. În schimb, președintele Gavril Mîrza a declarat că nu se cramponează de aceste atribuții, ele figu-rând, așa cum am amintit, și în regulamentele aprobate în legislaturile anterioare. „Ceea ce s-a consemnat în Regula-ment este pentru operati-vitate. Dacă nu se dorește așa, eu nu am o dorință expresă de a-mi asuma obligații în plus, care, până la urmă, sunt purtătoare de răspundere materială”, arăta președin-tele executivului Gavril Mîr-za. În cererile de revocare su-puse ieri votului aleșilor ju-dețeni, se atrăgea atenția că, cazul în care textele de la li-terele d, i și j ale Regulamen-tul de organizare și funcțio-nare a Consiliului Județean Suceava nu vor fi eliminate, Prefectura va promova la Tri-bunalul Suceava, acțiune în contencios administrativ pen-tru anularea hotărârii. De re-marcat este faptul că demersul de re-vedere a celor două acte normative, care are la bază grupul liberal, nu s-a bucurat de sprijin din partea colegilor de alianță, consilierii PD vo-tând de partea opoziției, respectiv a PSD și PPRM.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: