Mâine, la urne !

– Interviu cu dl ȘTEFAN ALEXANDRU BĂIȘANU, prefectul județului Suceava –
– Domnule prefect, mâine cetățenii cu drept de vot se prezintă la urne pentru a-i desemna pe cei ce, în următorii patru ani, vor conduce administrația locală. Cine are dreptul de a vota și unde se poate exercita acest drept?
> Au dreptul de a alege cetățenii români care au împlinit 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor;
> Cetățenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reședința în România au dreptul de a alege și de a fi aleși în aceleași condiții ca și cetățenii români;
> Dreptul de vot se exercită numai în comuna, orașul, municipiul în care alegătorul își are domiciliul;
> Cetățenii cu drept de vot, care și-au stabilit reședința într-o altă unitate administrativ-teritorială cu cel puțin 3 luni înaintea datei alegerilor (chiar dacă au fost sau nu înscriși în listele electorale suplimentare de către primari), își pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ-te-ritorială respectivă;
> Își exercită dreptul de vot și cetățenii români cu drept de vot omiși din copia de pe lista electorală permanentă, care se prezintă la vot și fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în raza secției de votare respective;
> Își exercită dreptul de vot și cetățenii Uniunii Europene cu drept de vot omiși din copia de pe lista electorală complementară, care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul sau reședința în raza secției de votare respective, cu oricare din documentele emise de Oficiul Român pentru Imigrări sau cu unul dintre documentele care atestă adresa. Fac precizarea că: domiciliul reprezintă adresa la care persoana fizică declară că are locuința principală și care este înscrisă în actul de identitate, iar reședința reprezintă adresa la care persoana fizică declară că are locuința secundară, alta decât cea de domiciliu, care este menționată în actul de identitate.
 

> Pot să-și exercite dreptul de vot și cetățenii Uniunii Europene care-și schimbă adresa la care locuiesc în altă circumscripție electorală după înaintarea copiei de pe lista electorală complementară la biroul electoral al secției de votare și care prezintă biroului electoral al secției de votare un document valabil de identitate, însoțit de certificatul de înregistrare care atestă noua adresă sau, după caz, de cartea de rezidență permanentă ori de permisul de ședere permanentă, care atestă adresa anterioară, însoțit de o adeverință eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări, care atestă adresa actuală; > Pot să-și exercite dreptul de vot și cetățenii Uniunii Europene care-și schimbă adresa la care locuiesc, în altă circumscripție electorală, după înaintarea copiei de pe lista electorală complementară, la biroul electoral al secției de votare, adresând primarului o cerere însoțită de unul din documentele care atestă adresa. Primarul comunică, de îndată, biroului electoral al secției de votare cererea cetățeanului UE pentru înscrierea acestuia în lista electorală suplimentară; > Alegătorii votează numai la secția de votare la care este arondată strada sau locali-tatea, potrivit delimitării făcute și unde sunt înscriși în copia de pe listele electorale permanente, în copia de pe listele electorale complemen-tare sau în lista suplimentară întocmită de primar; > Pentru alegerea consi-liului local, a consiliului jude-țean, a primarului, precum și a președintelui consiliului județean fiecare alegător are dreptul la câte un singur vot. – Care sunt documentele care trebuie prezentate de către alegător în secția de votare? > Dreptul de vot se exercită numai pe baza actului de identitate care, pentru cetă-țenii români, se înțelege car-tea de identitate, cartea de identitate provizorie, buleti-nul de identitate ori pașapor-tul diplomatic sau de serviciu, aflată/aflat în termenul de valabilitate; în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de serviciu militar, iar pentru cetățenii Uniunii Europene reprezintă oricare document valabil care le atestă identi-tatea. Cetățenii Uniunii Euro-pene cu drept de vot care au domiciliul sau reședința în circumscripția electorală în care au loc alegeri și nu se află în evidențele Serviciului pen-tru Străini din județul respec-tiv sunt înscriși, la cerere, de către primar în lista electorală complementară, pe baza unui document care le atestă iden-titatea și a unui document care atestă adresa la care locuiesc. Prin document care atestă adresa se înțelege unul dintre următoarele acte: • Acte în-cheiate în condițiile de vali-ditate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ, respectiv con-tractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere și altele; • Declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute mai sus; • Declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil, faptul că solici-tantul locuiește efectiv la adre-sa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute mai sus; • Documentul eliberat de primărie, din care să rezulte că solicitantul figurează înscris în Registrul agricol, pentru mediul rural. – Care este data desfă-șurării alegerii autorităților administrației publice locale? > Votarea are loc într-o singură zi, în data de 01 iunie 2008; începe la ora 7,00 și se închide la ora 21,00. > Pentru primari, în cazul în care niciun candidat al unei localități nu a întrunit majo-ritatea voturilor valabil expri-mate necesare pentru a fi declarat ales sau în caz de balotaj între mai mulți can-didați la această funcție, se organizează la două săptă-mâni de la primul tur, respec-tiv 15 iunie 2008, al doilea tur de scrutin. Aceeași regulă se aplică și în cazul preșe-dintelui consiliului județean, în caz de balotaj între doi sau mai mulți candidați la această funcție. – Cum se desfășoară activitatea de votare în secțiile de vot? > Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare alegător prezintă actul de identitate biroului electoral al secției de votare, care, după verificarea înscrierii în lista electorală a celui în cauză, îi încredințează buletinele de vot care au apli-cată pe ultima pagină ștampila de control a secției de votare (câte unul pentru: președintele consiliului județean, consiliul județean, primar și consiliul local) și ștampila cu mențiu-nea “votat”. Lipsa de pe ultima pagină a ștampilei de control a secției de votare face ca bule-tinul de vot să fie considerat nul. Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. > Alegătorii votează sepa-rat, în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea “votat” în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl vo-tează. Conform hotărârii BEC nr. 41/2008, în vederea asigurării caracterului secret și liber exprimat al votului, cât și pentru a se evita even-tualele tentative de control asupra votului, se interzice accesul în cabinele de vot, cu orice fel de aparatură de înregistrare sau preluare de imagini. > Buletinul de vot poate fi declarat nul în următoarele cazuri: nu s-a aplicat stampila cu mențiunea „Votat” pe buletinul de vot, ștampila s-a aplicat pe mai multe patru-latere care cuprind liste de candidați sau numele candi-daților sau ștampila s-a aplicat în afara patrulaterului care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului. Votul este valabil în cazul în care, deși ștampila aplicată a de-pășit limitele patrulaterului, opțiunea alegătorului este evidentă. > După ce au votat, alegă-torii îndoaie buletinele de vot astfel ca pagina albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și le introduc în urnele pe care sunt inscrip-ționate vizibil denumirea celor patru autorități , având grijă să nu se deschidă. Îndo-irea greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asi-gurat. În cazul în care secretul votului nu este asigurat, buletinul de vot se anulează și se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se mențiune despre acesta în procesul verbal al operațiunilor de votare; > Buletinele de vot intro-duse în altă urnă decât cea destinată candidaturii nu afectează valabilitatea aces-tora, conform Hotărârii BEC nr. 93/2008. > Ștampila cu mențiunea “votat”, încredințată pentru votare, se restituie președin-telui, care o aplică pe actul de identitate, menționând și data scrutinului. În cazul alegăto-rilor care votează pe baza cărții de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu mențiunea “votat” și data scrutinului. – Cine are acces în cabina de vot? > Prezența oricărei per-soane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă; > Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoțitor ales de el. Per-soanele care candidează în circumscripția în a cărei rază teritorială se află secția de votare respectivă nu pot însoți alte persoane în cabina de votare în scopul de a le ajuta să voteze. – Care este procedura ce trebuie urmată în cazul per-soanelor netransportabile? > Pentru alegătorii netran-sportabili din cauză de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoțită de un document care să ateste faptul că sunt netransportabili (Hotărârea BEC nr. 41/2008), ca o echipă formată din cel puțin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării – ștampilă cu mențiunea “VOTAT” și bule-tine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare; > În această modalitate pot vota numai persoanele care domiciliază în raza teritorială a secției de votare respective și numai dacă se asigură secretul votului. – Cine poate asista la procesul de votare? > Persoanele care pot asista la procesul de votare, la des-chiderea urnelor și numărarea voturilor, sunt următoarele, conform Hotărârii BEC nr. 106/2008: membrii biroului electoral al secției de votare, delegații partidelor politice, ale alianțelor politice și alian-țelor electorale care au partici-pat la alegeri și nu au repre-zentanți în biroul electoral al secției de votare, persoane acreditate conform legii, de către birourile electorale de circumscripție municipală, orășenească sau comunală, observatorii străini sau in-terni, și delegații mass-media interni sau externi, de ase-menea acreditați, precum și candidații; – S-au adoptat măsuri speciale de asigurare a ordinii și liniștii publice în ziua votării? > În ziua votării, între orele 7,00 și 21,00 este interzisă comercializarea și consumul băuturilor alcoolice, în spațiul de protecție al secției de votare, respectiv 500 de metri. – Există particularități ale alegerilor pentru autoritățile publice locale în acest an față de cele precedente? – Alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2008, prezintă două particularități, față de cele din anul 2004, în sensul că, cetă-țenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reședința în România au dreptul de a alege și de a fi aleși în aceleași condiții ca și cetățenii români, cu îndeplinirea prevederilor legale. Cetățenii Uniunii Euro-pene au dreptul de a fi aleși numai în funcția de consilier local și consilier județean. Prin cetățenii Uniunii Euro-pene se înțeleg cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât Româ-nia. Cetățenii Uniunii Europene cu drept de vot, care se află în evidențele Oficiului Român pentru Imigrări și au domi-ciliul sau reședința în unitatea administrativ teritorială, se înscriu în lista electorală complementară. În cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile de exer-citare a dreptului de vot sau dacă solicită expres radierea lor din listele electorale prin cerere scrisă adresată primarului, precum și în caz de de-ces, cetățenii Uniunii Europe-ne sunt radiați de către primar din listele electorale comple-mentare. În caz de deces, radierea cetățenilor Uniunii Europene din listele electorale complementare se face pe baza comunicării efectuate de către Serviciul pentru Străini din județul respectiv. Listele electorale comple-mentare cuprind în mod obligatoriu următoarele: numele și prenumele alegătorului, data și locul nașterii, statul membru de origine, adresa la care locuiește în România, numărul circumscripției electorale. Deosebit de aceasta, la alegerile din anul 2008, președinții consiliilor județene se aleg prin vot universal, egal și direct, într-un singur tur de scrutin, fiind desemnat președinte candidatul care a obținut majoritatea voturilor valabil exprimate. În caz de balotaj între mai mulți candidați la această funcție, se organizează la două săptămâni de la primul tur, respectiv 15 iunie 2008, al doilea tur de scrutin. În încheiere, profit de acest prilej, pentru a adresa un mesaj cetățenilor cu drept de vot ai județului Suceava pentru a aloca timpul necesar prezentării la vot, știut fiind fap-tul că exercitarea dreptului de vot într-o societate democra-tică reprezintă dovada abso-lută a conștiinței civice și a interesului cetățenilor față de problemele comunității în ansamblul ei. (C.n.)

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: