În unitățile de ocrotire ale DGASPC Suceava

Copiii defavorizați își regăsesc copilăria

„Eu nu prea cunosc sensul cuvântului familie, părinții mei despărțindu-se când aveam o vârstă încă fragedă. După un timp, mama s-a recăsătorit cu un alt bărbat. «Tata» era un om destul de bun la suflet, însă, de la un timp, în familia noastră a apărut… băutura. De la vârsta de patru ani, timp de doi ani, am cunoscut doar sentimentul durerii sufletești de a o vedea pe mama bătută în fiecare zi și durerea fizică, eu fiind bătut, la rândul meu, în fiecare zi”, scria, în revista „Între vise și destine” a Centrului de plasament tip familial «Universul copiilor» Rădăuți, un băiat numit Mihai. În finalul destăinuirii sale, acesta men-ționa că situația de copil oropsit, care trăia cu frica permanentă de a fi bătut, în miros de băutură și văzând-o pe mama sa bătută, a durat până la terminarea clasei a VIII-a, când i-a murit mama. După aceea, a stat un timp la bunica, până când a fost dat la casa de copii. „Acum stau la Centrul de plasament familial «Universul copiilor» Rădăuți, unde am realizat că mă pot considera noro-cos că măcar i-am cunoscut pe părinții mei”. Din păcate, calvarul trăit în copilărie a lăsat urme adânci, iar Mihai a trebuit să fie mutat de la Rădăuți în altă unitate de ocrotire… „Nu m-am așteptat să mă pără-sească mama!” – spune un alt copil de la același centru. „Mă întreb, oare ce simt ceilalți copii orfani? Au aceleași sentimente groaznice, pe care le am și eu?”. Și continuă cu po-vestea zbuciumatei sale copilării, fără să o termine însă, de vreme ce arată: „Mai sunt multe de spus, dar simt că trebuie să închei aici, cu sufletul plin de durere și inima sfâșiată”.
 

De piatră să fii și tot verși măcar o lacrimă pentru acești copii fără copilărie. Pentru ei, unitățile de ocrotire aparținând Direcției Ge-nerale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, instituție subordonată Consiliului Județean Suceava, sunt o adevărată insulă de salvare. Așa cum este, spre exemplu, Centrul de Plasament de Tip Familial «Universul co-piilor» Rădăuți, care are ca misiu-ne asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educație non-formală și informală, pregătire, în vederea integrării/reintegrării familiale și socio-profesionale. „Copilului i se asigură aici un mediu primitor, în care i se respectă identitatea, cu toate aspectele, și este încurajat să-și ex-prime sentimentele legate de sepa-rarea față de părinți sau cămin – menționa Cristina Hrenciuc, șefa centrului. Personalul nostru asigură sprijin emoțional și ajută copiii la dezvoltarea majorității deprinderilor de viață independentă. Cei 15 copii pe care-i avem în momentul de față beneficiază de activități educațio-nale necesare dezvoltării optime și pregătirii pentru viața de adult: • pregătire și orientare școlară și profesională • comunicare-sociali-zare • autoîngrijire și autogospo-dărire. Regulamentul acestui centru promovează și aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva orică-rei forme de intimidare, discri-minare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant. Copiii sunt încurajați și sprijiniți să-și formeze o conduită socială accep-tabilă, iar atunci când au un com-portament inacceptabil, sunt tratați de către personal în mod constructiv, fără excese sau subiectivism. Nu as-cundem faptul că anumiți oameni din comunitate au manifestat reti-cență la înființarea centrului . De aceea, pe lângă serbările de Cră-ciun, cu invitați din comunitate, edităm, trimestrial, revista «Între vise și destine», pentru ca aceștia să vadă că și copiii instituționalizați sunt la fel ca toți copiii, numai că au fost lipsiți de îngrijirea, căldura, de iubirea părintească. De asemenea, colaborăm foarte bine cu Poliția de proximitate, cu Poliția de frontieră, cu grupuri organizate de elevi de la diferite școli din municipiu. Iar colaborarea cu fundația creștină „M.B.W.” Sibiu are ca rezultat sub-stanțiale donații în alimente, medi-camente, haine, precum și organi-zarea, anual, a unei tabere la Vo-roneț. Prin tot ceea ce facem dorim ca acești copii să se simtă ca într-o familie. Și, ca în unele familii, avem și probleme, mai mici sau mai mari, cum ar fi lipsa unui spațiu de joacă sau colaborarea, ce nu prea merge, cu agenții economici, pentru găsirea unui loc de muncă pentru tinerii care vor să lucreze”. Spre deosebire de cel de la Rădă-uți, Centrul de Plasament de Tip Familial «Colț Alb» Suceava dis-pune de o curte largă, cu parc de joacă, livadă de pomi fructiferi, gazon și o mini grădină de legume. „Centrul și-a început activitatea în septembrie 2003, fiind proiectat cu scopul de a găzdui 12 copii, într-un sistem ambiental apropiat de mo-delul familial – ne spunea psiholog Oana Ursache, șefa acestuia. Imo-bilul asigură un spațiu suficient pentru cei 12 copii aflați în pla-sament, fiind format din 4 dormi-toare, 3 băi, bucătărie, cămară, sală de mese, cameră de zi și magazie. Fiecare copil beneficiază de un spațiu propriu, compus din pat, du-lap, birou cu acces la televizor, calculator și bibliotecă. Copiii sunt solicitați la toate activitățile care țin de viața lor aici: la amenajarea și întreținerea spațiilor de locuit, la stabilirea meniurilor și prepararea hranei, la achiziția și întreținerea hainelor, la gestionarea timpului liber. De asemenea, copiii din centru frecventează școlile din oraș, sunt înscriși la medic de familie și par-ticipă la evenimentele comunității. În vacanțe, beneficiază de tabere organizate de sponsori”. Admiterea în aceste centre se face conform le-gislației în vigoare, în baza hotărârii Comisiei pentru protecția copilului sau, după caz, a instanței de jude-cată, în urma unei evaluări complexe a nevoilor specifice ale copilului, de către specialiștii din cadrul Servi-ciului rezidențial, în măsura în care serviciile oferite de centre poate să le satisfacă. „La internarea în cen-tru – preciza doamna Oana Ursa-che -, este evaluată situația actuală a copilului și, în funcție de proble-mele specifice identificate, se reali-zează un plan individualizat, pe o perioadă determinată, având ca principale obiective dezvoltarea autonomiei personale și menținerea legăturii cu familia, în vederea rein-tegrării familiale și sociale. Specia-liștii din centrul nostru (psiholog, asistent, 4 educatori, bucătar) oferă servicii de consiliere copiilor și familiei, meditații școlare, educație pentru o bună conduită în grup, la cămin, la școală și în societate, asistență în vederea formării de deprinderi de autonomie personală (autogospodărire; prepararea hra-nei, menținerea curățeniei și a igienei individuale, spălatul și căl-catul hainelor, gestionarea banilor de buzunar etc.). În funcție de abi-litățile și de rolul fiecăruia în echipă, ne completăm pentru a fi acestor copii părintele, modelul bun, dar și profesionistul de care au nevoie la un moment dat. În acești trei ani au fost multe momente de bucurie, reușite școlare și extrașcolare ale copiilor, satisfacții profesionale pen-tru o reintegrare în familie și îm-bunătățirea relațiilor cu alți câțiva părinți, acumularea de etape noi în dezvoltarea fizică, dar și psihică a altor copii veniți în centru cu retard în dezvoltare, dar și momente mai dificile, specifice lucrului cu copiii”. Legată sufletește de acești copii și implicată profund în activitatea de creștere și formare a lor, doamna Oana Ursache preciza că „important este să nu uităm de acești copii, să le respectăm «necazul», să nu-i jude-căm pentru ceea ce sunt sau ceea ce fac, să nu-i privim ca fiind «altfel» decât noi, să-i primim în viața noas-tră, pentru că noi, comunitatea, sun-tem familia lor, ultima și adevărata familie în care vor fi plasați. Suntem conștienți că nu putem schimba destinul acestor copii, dar formarea lor ca oameni, pe care o primesc aici, le va fi de mare ajutor în viață. Spe-răm astfel ca, împreună cu colegii, profesorii și comunitatea, să reușim să ducem la îndeplinire misiunea centrului: «Noi suntem familia care te ajută să crești om între oameni»”. Am insistat asupra activității a-cestor centre pentru că, după admi-terea în Uniunea Europeană – așa cum sublinia dl Gheorghe Straton, directorul executiv al DGASPC Su-ceava –, copiii instituționalizați vor trebui să fie crescuți și educați în astfel de case de tip familial. Pentru că, „deși reușitele în domeniul pro-tecției drepturilor copilului sunt evidente și remarcate de instituțiile europene, procesul reformei conti-nuă. În acest sens, vor fi întreprinse • campanii pentru informarea și sensibilizarea populației cu privire la rolul părinților ca titulari de drep-turi și obligații față de copiii lor, la drepturile copiilor, așa cum au fost reglementate printr-o serie de con-venții, prevenirea oricăror forme de abuz și maltratare asupra copiilor, creșterea rolului «echipei mobile» care funcționează în cadrul Direcției • programe de formare inițială și continuă, unde vor fi pregătiți pro-fesioniștii care să lucreze cu copiii • urmărirea cooperării între grupuri-le profesionale, factorii de decizie și ONG-urile care desfășoară activități în domeniul protecției drepturilor copiilor • acordarea unei atenții de-osebite asistenței maternale, văzută ca o alternativă la îngrijirea pe termen lung, prin noi reglementări elaborate în cadrul proiectului «Evaluarea stadiului de dezvoltare a rețelei de asistență maternală în România» • în privința dreptului co-pilului cu handicap la îngrijire spe-cială adaptată nevoilor sale, se va continua cu măsuri educaționale speciale în învățământul de masă”. O structură funcțională în cadrul DGASPC Suceava este și Complexul de Servicii Comunitare, care a fost înființat de către Consiliul Județean Suceava, în colaborare cu Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Eu-ropei și cu Guvernul României, prin intermediul Agenției Naționale pentru Protecția Copilului și Adop-ție. Dl Cristian Jiduc, coordonatorul Complexului, arăta că înființarea acestuia s-a făcut în vederea creării unui cadru instituțional care să per-mită implicarea întregii comunități în soluționarea problemelor privind copiii aflați în dificultate și care să faciliteze colaborarea între institu-țiile publice și private implicate în protecția copilului. În cadrul Com-plexului de Servicii Comunitare func-ționează • Centrul de consiliere și sprijin pentru copii și părinți • Cen-trul de îngrijire de zi • Centrul de primire a copilului în regim de urgență. Centrul de consiliere și sprijin pentru copii și părinți se adresează copiilor aflați în pragul abandonului școlar și familiilor a-cestora, tinerilor care întâmpină probleme de comunicare în familie sau în societate, mamelor care pre-zintă riscul de a abandona copilul, precum și familiilor care doresc să ia în plasament sau să adopte un copil. Orice persoană care apelează la serviciile acestui centru bene-ficiază de asistență socială, psiho-logică și juridică. Centrul de zi are ca misiune principală prevenirea abandonului și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educare, recreere-socializare, con-siliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți și repre-zentanți legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii. Centrul de primire a copilului în regim de urgență asigură protec-ția copilului, pe o perioadă determi-nată, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia sub-stitutivă. „Centrul are o capacitate de 20 locuri și oferă îngrijire copiilor cu vârsta între 3-18 ani, neglijați, abandonați, abuzați fizic și/sau emoțional – ne spunea dl Cristian Jiduc. În termen de 15 zile, identi-ficăm cauza care a dus la luarea unei măsuri de protecție și, în funcție de aceasta, propunem instanței sau Comisiei pentru Protecția Copilului o soluție, care poate consta, în func-ție de particularitățile cazului, în • reintegrarea copilului în familia na-turală și/sau lărgită • plasament la asistent maternal profesionist ori într-un centru de specialitate de tip rezidențial. Anual, de serviciile Cen-trului de primire în regim de urgență beneficiază 110-120 de copii”. Întrucât întreg sistemul de ocrotire a minorului este fundamentat pe principiul implicării comunității în protecția copilului aflat în dificul-tate, Complexul de Servicii Comuni-tare, prin intermediul Consiliului Județean Suceava, a stabilit relații de parteneriat atât cu instituțiile pu-blice implicate în ocrotirea mino-rului (Primăria Suceava, Inspectora-tul Școlar Județean, Direcția de Să-nătate Publică, DMSSF, IPJ Sucea-va), cât și cu alți actori sociali locali (Arhiepiscopia Sucevei și Rădă-uților, mass-media județeană, ONG-uri și diverși agenți economici) – ne-a spus, printre altele, dl director adjunct Ionel Ivan. Activitatea de protecție a drep-turilor copilului desfășurată de DGASPC Suceava cuprinde o paletă atât bogată de acțiuni, încât e dificil să le cuprindem, cât de cât detailat, pe toate într-un singur articol. Sunt însă și alte realizări peste care nu se poate trece cu vederea. Iată, un rol deosebit de important îl are Ser-viciul de resurse pentru părinți și Echipa mobilă, coordonat de Iuliana Tomegea. Acesta derulează două tipuri de activități din categoria serviciilor de prevenire în asistența socială • Echipa mobilă, sistem de prevenire și de sprijinire la domi-ciliu a familiilor cu copii cu nevoi speciale, prin transferul de com-petențe specialist-familie, prin teh-nici recuperatorii, de reabilitare și terapii specializate, în scopul inte-grării acestora în comunitate, di-versificării serviciilor locale de pre-venire a instituționalizării, aban-donului, marginalizării, conform Legii 272/21 iunie 2004. De acest tip de sprijin au nevoie peste 2.300 de copii din județul nostru. Echipa mobilă are în componență: asistent social, psiholog, logoped, kineto-terapeut, care derulează activități specifice de recuperare la domiciliul familiilor, utilizând, după modelul belgian, materiale didactice atât de necesare la întrevederile și inter-vențiile din cadrul familiilor • Pro-gramul «Cum să devenim părinți mai buni», prin organizarea de cur-suri de educație parentală conform standardelor în vigoare. Se urmăreș-te încurajarea participanților spre a-și studia mai în amănunt viața și modul în care ei relaționează cu co-piii lor, descoperirea unei game largi de alternative pozitive și eficiente pentru rolul de părinte, dezvoltarea unei rețele de sprijin social împreună cu părinții. Programul ajută la re-ducerea stresului pe care-l resimt familiile și micșorează riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. Dar sărăcia, certurile, violența, alcoolismul, indiferența sau dez-organizarea unor familii îi deter-mină pe unii copii să fugă în stradă. Din fericire, DGASPC are un com-partiment special care se ocupă și de aceștia. Astfel, Compartimentul pentru minori repatriați, copiii străzii și delincvență juvenilă a încheiat, în scopul prevenirii fugii copiilor în stradă, protocoale de co-laborare cu primăriile celor 5 mu-nicipii, cu Organizația Salvați Co-piii, precum și cu primăriile co-munelor Drăgoiești, Șcheia, Mitocu Dragomirnei și Pătrăuți. Aceste primării au fost selectate cu pri-oritate, menționa dl Daniel Ioan Rusu, consilier juridic în cadrul compartimentului, întrucât din co-munele respective provin majorita-tea minorilor identificați cerșind pe raza municipiului Suceava. Conform protocoalelor încheiate – care prevăd colaborarea în vederea eradicării fenomenului copiii străzii la nivelul județului Suceava –, pri-măriile au obligația să acorde co-piilor străzii și familiilor acestora toate tipurile de asistență specifică, sub coordonarea DGASPC Suceava. Iar această instituție ia măsurile de protecție specială, dacă acestea se impun. Acțiunile organizate cu IPJ Suceava au dus la identificarea, pâ-nă în luna mai inclusiv, a 35 de minori, dintre care 6 erau însoțiți de părinți, care-i foloseau pentru a apela la mila publică. Important este faptul că minorii neînsoțiți iden-tificați au fost aduși la Centrul de primire a minorilor în regim de ur-gență, unde au fost igienizați, au primit hrană și haine curate, au fost informați și consiliați. De asemenea, s-a acționat pentru identificarea pă-rinților lor, aceștia fiind și ei con-siliați și informați asupra drepturilor și obligațiilor față de copiii lor, asupra serviciilor și prestațiilor de care pot beneficia. Li s-a pus în vedere că îndemnul ori înlesnirea practicării cerșetoriei de către un minor sau tragerea de foloase de pe urma practicării cerșetoriei de către un minor, recrutarea ori constrân-gerea unui minor la cerșetorie, pre-cum și fapta părintelui sau a repre-zentantului legal al unui copil de a se folosi de acesta pentru a apela în mod repetat la mila publicului, con-stituie infracțiuni și se pedepsesc conform legii. Pe de altă parte, au fost înștiințate primăriile de do-miciliu despre aceste cazuri, solicitându-se întocmirea și aplicarea unui plan de servicii pentru pre-venirea separării minorilor de familiile lor. În cazuri speciale, se instituie măsura plasamentului, cum s-a întâmplat cu 2 dintre minorii identificați în acest an. Dl director executiv Gheorghe Straton spunea că, pentru prevenirea instituționalizării, este necesară dezvoltarea de servicii de prevenție și intervenție pentru copiii străzii și copii cerșetori, care să includă și formarea profesională de lucrători stradali, în colaborare cu primăriile și ONG-urile, iar la nivelul unităților administrativ-teritoriale ar trebui înființate cât mai urgent centre de zi sau alte servicii. Totodată, este necesară în-ființarea unui centru de tip medico-social pentru copii până la 2 ani cu poli-handicap și cu dizabilități multiple, a căror recuperare ar fi dificilă, dacă s-ar desfășura exclusiv în cadrul familiei. Tot în colaborare cu autoritățile locale, trebuie dezvoltate servicii de sprijin și de prevenție pentru copiii rromi, mai ales în localitățile cu densitate mai mare a acestei populații.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: