Consiliul Județean Suceava

Actor important al relațiilor externe ale României

• Au fost demarate lucrările de reabilitare a clădirii din str. Ion Grămadă nr. 1-3 Suceava, unde va funcționa și Centrul cultural româno-francez • Consiliul Județean Suceava și Consiliul General al Departamentului de Nord (Franța) au alocat 5 miliarde lei pentru șase apartamente destinate unui număr de 36 copii de la Centrul de Plasament „Mihail și Gavril” din Solca, apartamente inaugurate în iulie 2005 • Și Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” a beneficiat de generozitatea francezilor (de Nord), primind un bibliobuz și peste 4.000 de cărți în limba franceză • La rândul său, Consiliul Regional Schwaben (Germania), printre altele, a acordat sprijin material și logistic Spitalului de psihiatrie din Burdujeni, inclusiv 7.000 euro pentru plata a două asistente medicale • Voievodatul Silezia (Polonia) a pus, gratuit, la dispoziția județului Suceava un stand, în cadrul „Târgului internațional de turism” de la Katowice, în aprilie 2005
În drumul României către Uniunea Europeană, pași importanți au fost făcuți și prin intermediul administrațiilor locale, care, prin înfrățiri, acorduri sau alte forme de colaborare cu localități ori regiuni și departamente din țări membre ale UE, au făcut mai bine și corect cunoscute realitățile de la noi. Astfel că, acum, după ce am scăpat de supranumele de mâncători de lebede, chiar dacă cerșetori români mai bântuiesc prin Franța, Germania, Italia etc., suntem cunoscuți așa cum suntem în realitate: oameni harnici, pricepuți, tânjind, firesc, după un câștig mai mare și un trai mai bun.
 

În același timp, colaborarea cu unități administrativ-teritoriale similare din țări din sud-estul Europei ne-a permis să învățăm și de la ei, precum și ei de la noi. Orice s-ar spune, privim altfel lumea și lumea ne privește altfel decât în urmă cu 10-15 ani. Ce a făcut, ce face județul în acest sens? L-am abordat, pentru a ne răs-punde la întrebare, pe domnul PETRU ȘTIRBU, director în cadrul Consiliului Județean Suceava. – Consiliul Județean Suceava are încheiate 5 acorduri de colaborare cu unități ad-ministrativ-teritoriale din alte țări, în cadrul cărora dezvoltă multiple activități în diverse domenii, între care schimburile de experiență și preluarea unor bune practici ale partenerilor sunt în cen-trul preocupărilor, având în vedere că mare parte dintre aceștia fac parte din țări membre ale Uniunii Euro-pene, cum ar fi Germania, Franța, Polonia. Iată, cola-borarea cu Departamentul de Nord din Franța a fost fructuoasă, dându-ne posibi-litatea să promovăm județul atât din punct de vedere turistic, cât și cultural și economic. Pe parcursul anului 2005, s-a lucrat la proiectul «Valorizarea patrimoniului cultural româno-francez», ca-re presupune promovarea culturii din Bucovina în Fran-ța și a celei din Depar-tamentul de Nord în județul Suceava, prin realizarea unei expoziții comune de foto-grafie, cu tema «Arta reli-gioasă ortodoxă și arta religi-oasă catolică». Fotografiile care vor fi expuse sunt deja finalizate, urmând ca, în cel mai scurt timp, să fie rea-lizate albumele și pliantele de prezentare. Au fost demarate, de asemenea, lucrările de reabilitare a clădirii din stra-da Ion Grămadă nr.1-3 din municipiul Suceava, în care va funcționa și Centrul cultural româno-francez. Pe ace-eași linie a întăririi colabo-rării noastre s-a înscris vizita din luna mai 2005 a delegației județului Suceava în Departamentul de Nord, care a avut la bază stabilirea modului de realizare a obiec-tivelor cuprinse în proiectele desfășurate în comun cu par-tenerii francezi, stabilirea responsabilităților fiecărei părți, precum și preluarea experienței pozitive a colegilor francezi în domenii de interes pentru noi. La rândul său, în luna iulie 2005, județul Suceava a fost gazda unei delegații din De-partamentul de Nord, condu-să de președintele Comisiei Relații Internaționale, cu care ocazie au fost inaugurate 6 apartamente, pentru un număr de 36 de copii aflați în situații de risc din cadrul Centrului de Plasament „Mihail și Gavril” de la Solca. Fondurile, de 5 miliarde lei (500.000 lei noi), au fost alocate de Consiliul Județean Suceava și Consiliul General al Departamentului de Nord. De asemenea, partene-rii francezi au donat Biblio-tecii Bucovinei „I.G. Sbiera” un bibliobuz și peste 4.000 de cărți în limba franceză. Apre-ciem că principala acțiune realizată în anul 2005, în ca-drul parteneriatului încheiat cu Departamentul de Nord din Franța, rămâne participarea județului Suceava, cu stand propriu de prezentare, la Sa-lonul „Envies Culinaires”, care a avut loc la Lille, în pe-rioada 09-13.11.2005. În cadrul standului, în suprafață de 400 mp, pus la dispoziție gratuit de partenerii francezi, au fost prezentate produse alimentare specifice din Bucovina, tradiții și obiceiuri din zonă, filme documentare despre România și județul Su-ceava. La fel de benefică este cola-borarea cu regiunea Schwa-ben din Germania, în cadrul căreia – arăta dl director Petru Știrbu – a fost continuat pro-gramul de schimburi în dome-niul învățământului, culturii și asistenței sociale. În cursul anului trecut, a început im-plementarea proiectului „Per-fecționarea personalului din județul Suceava, care lucrează în domeniul psihiatriei”, pro-movat în cadrul programului Leonardo da Vinci. Proiectul este derulat de Consiliul Jude-țean Suceava, în parteneriat cu Consiliul Regional Schwaben. În acest domeniu, pe lângă sprijinul material și logistic acordat Secției de psihiatrie Burdujeni a Spitalului „Sfân-tul Ioan cel Nou” Suceava, Consiliul Regional Schwaben a alocat suma de 7.000 euro pentru plata a două asistente medicale, care să asigure asis-tență medicală de specialitate, în ambulatoriu, persoanelor suferinde de afecțiuni psihice externate din unitatea amin-tită, activități care vor continua și în acest an, fondurile necesare fiind deja transferate în contul Consiliului Ju-dețean. Dl Petru Știrbu ne-a vorbit și despre Turneul interna-țional de fotbal juniori ”Patru regiuni pentru Europa”, a cărui a IV-a ediție s-a desfă-șurat în perioada 21 – 29 august 2005, la Cernăuți, cu par-ticiparea reprezentanților din Departamentul Mayenne, re-giunile Schwaben și Cernăuți și județul Suceava. Cu acea ocazie, la Suceava a avut loc ședința comună a delegațiilor din aceste unități administra-tiv-teritoriale, cu care prilej a fost prezentat potențialul tu-ristic și economic al ju-dețului. Tot în sfera colaborării ex-terne se înscriu și acțiunile desfășurate în comun cu par-tenerii din Voievodatul Si-lezia, din Polonia. Astfel, au fost organizate două ședințe ale Comisiei mixte româno-poloneze, în aprilie, la Kato-wice și în decembrie, la Su-ceava, când s-au stabilit mă-suri concrete pentru dezvolta-rea colaborării între județul Suceava și Voievodatul Sile-zia. Aici a fost menționat fap-tul că, în cadrul Târgului In-ternațional de turism ”Glob 2005”, desfășurat în luna aprilie, la Katowice, partenerii polonezi au pus la dispoziția județului Suceava, gratuit, un stand de prezentare. Iar în cursul vacanței școlare de vară au avut loc schimburi de experiență între elevi și cadre didactice de la Colegiul Agri-col Fălticeni și Grupul Școlar al Centrului Agricol din Zar-nowice. Apreciate au fost și manifestările organizate în cadrul ”Zilelor culturii polo-neze”, din 1-4 septembrie 2005, la spectacolul muzical-coregrafic de excepție prezentat de Ansamblul artistic profesionist ”Slansk-Stanislav Hadyna” participând circa 1.000 de suceveni. Au fost evidențiate și vizita de documentare, la Suceava, a doi muzeografi-etnografi din Silezia, participarea delegației sucevene la ”Forumul prima-rilor din voievodatul Silezia”, în perioada 23-24 noiembrie, precum și etapele parcurse în vederea semnării acordurilor de parteneriat dintre localitățile Kozieglowy – Vatra Dornei, Mikolow – Vicovu de Sus și Orzesze – Gura Humorului. Relațiile cu Administrația Regională de Stat Cernăuți, din Ucraina, preciza dl director Petru Știrbu, s-au axat, în principal, pe realizarea unor acțiuni culturale, care au devenit deja tradiționale, bucurându-se de o largă audiență. Aici, printre altele, au fost amintite ”Zilele Mihai Eminescu”, manifes-tări organizate în lunile ia-nuarie și iunie, la Suceava, Putna, Călinești-Cuparencu și Cernăuți; ”Zilele Taras Gri-gorovici Șevcenko și Olga Kobeleanska”, desfășurate în martie și noiembrie, la Ne-gostina, Siret și Gura Humo-rului; Festivalurile ”Limba noastră cea română” și ”Măr-țișorul”, care au avut loc la Cernăuți; Salonul de carte românească, desfășurat la Cer-năuți; Festivalul internațional de folclor ”Întâlniri bucovinene”, de la Câmpulung Mol-dovenesc, Vatra Dornei, Su-ceava și Cernăuți; al IV-lea Congres al intelectualității române din Ucraina, desfă-șurat în luna decembrie, expoziții ale artiștilor plastici și fotografi. Activități la fel de intere-sante și bogate sunt avute în vedere și în acest an; dl director Petru Știrbu ne-a vorbit în acest sens, pe larg, despre activitățile ce vor fi organizate în comun cu Administrațiile Regionale de Stat Cernăuți și Ivano – Frankovsk din Ucrai-na (inclusiv cele prevăzute în programul Euroregiunii Prutul de Sus), cu Voievoda-tul Silezia din Polonia, cu De-partamentul de Nord și De-partamentul Mayenne din Franța și cu Regiunea Schwaben din Germania. Nu ne oprim acum asupra lor, ur-mând să o facem atunci când vor avea loc. Cert este, așa cum sublinia dl Știrbu, că administrația județeană, Consiliul Județean Suceava poate fi considerat un actor important al relațiilor externe ale României.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: