Parlamentarii de Suceava

Oameni bogați, oameni săraci (I)

De mai bine de o lună, pe website-urile Camerei Deputaților și Senatului, alegătorii pot consulta, dacă doresc, declarațiile de avere, de interese sau (și acestea pot fi intere-sante) CV-urile parlamentarilor noștri. Deoarece curiozitatea lumii e mare și nu tot alegătorul are acces la Internet, redăm, în cele ce urmează, datele respective, conform site-urilor menționate și semnăturilor puse sub documentele respective, completate de mână (dar cu oarece rezerve, fiindcă nu întotdeauna scrisul s-a dat ușor dezlegat). Că, pe alocuri, unele cifre par greu de crezut – aceasta e altă chestiune… La urma-urmei, poate fi meritul nostru că suntem mai mereu uimiți sau, de ce nu?, al aleșilor – că știu să ne uimească!
 

Mirela-Elena Adomnicăi, deputat PSD. Posesoare a 250 mp teren agricol în Ipotești, cumpărat în 2002, cu o valoare de impozitare de 35000 lei; a unui apartament de 62 mp, cumpărat în 2003, cu o valoare impozabilă de 450 milioane lei. Ca director la Administrația Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar, a avut un venit anual de 113 milioane, completat cu 21 milioane ca deputat, cam cât să-l ajungă la leafă pe soț, inginer la Termica. În declarația de interese, dna deputat nu semnalează decât că este membru în Con-siliul Național al PSD. Deputatul Romică Andreica, PNL, cel care îl înlocuiește (din 3 februarie a.c.) în Camera Deputaților pe actualul prefect Orest Onofrei, declară un apartament cumpărat în Fălticeni, în 2000, de 48 mp, cu o valoare impozabilă de 391 milioane lei. Deține o societate comercială, SC Epos SRL, cu mențiunea că nu este administrator. Ca director la SC Instant Prest SRL, a câștigat, într-un an, 24 milioane lei, cu 2 mai mult decât soția, inginer la aceeași societate. Mai mult, 26 milioane, a încasat deputatul câtă vreme a fost membru al CL Fălticeni. În declarația de interese, menționează că este asociat unic al firmei Epos și că era (este) președintele Organizației PNL Fălticeni, membru în BJ al PNL. Răsfoindu-i CV-ul, obținem precizarea că, până în 2005, ar fi fost, de fapt, director de vânzări la Instant Prest. Deputatul PSD Eugen Bejinariu a cumpărat, în 1997, 1500 mp teren intravilan la Snagov, iar în 2002, 480 mp teren intravilan în Capitală (la valoare de impozitare, n-a trecut nimic). În 2002, în Bu-curești, a cumpărat și o casă de locuit (pe care o deține împreună cu soția), de 381 mp suprafață, cu o valoare impozabilă de peste 3 miliarde. Cu 2 ani înainte își cumpărase, cu soția, două locuri de parcare, într-un garaj comun, pentru care a plătit un impozit de 250000 lei. În 1995, și-a luat un Cielo, 7 ani mai târziu – un Peugeot 207, iar în 2000, un motoscuter Yamaha. Deputa-tul mai are bijuterii dobândite între anii 1959 (anul nașterii)-2005 (conform descrierii sumare – cercei, lănțișoare, inele, broșe), în valoare esti-mată de 8500 euro; din 1987 a început să achiziționeze obiecte de artă și de cult (icoa-ne), ce fac 2500 euro; din 1982, tablouri în ulei, acuarele, li-tografii, gravuri, în valoare de 70000 euro; din același an, diverse și prețioase obiecte decorative, în valoare de 25000 euro; și tot din 1982 încoace, mobilier de lemn, “diferite stiluri”, ce face 28.000 euro. În februarie a.c. (cu puține zile înainte de a semna declarația de avere), a vândut, către o SC, un a-partament, cu echivalentul în lei a 100000 euro. Eugen Beji-nariu are depozite și conturi deschise în bănci de nu i-au încăput în rubrică: la BCR (depozit deschis în 1997) – 21000 USD; BCR (depozit, 2002) – 1300 euro; BCR (cont în lei, din 2001) – peste 527 milioane; BRD (depozit, 1995) – 10310 USD; BRD (depozit, din 2002) – 8300 euro; BancPost (depozit, 2005) – aproape 103000 euro; BancPost (depozit, 2003) – 24000 USD și tot acolo, din 2000, 5000 USD; BancPost (cont, din 2003) – 82 milioane lei. În acest an, la BCR, a deschis conturi a câte 5000 USD, respectiv euro; plus altul, din 2002, la BancPost, de 1700 USD. Are 79246 titluri la BCR (cumpărate cu peste 820 milioane lei) și deține 5% din postul Etno Tv (în valoare de 250000 euro). Evident, de la BCR are de încasat dividende. Pe de altă parte, din 1998, la o persoană fizică are o datorie echivalând cu 19000 euro. De la Guvern, ca ministru, a încasat peste 444 milioane; din alte două surse, confi-dențiale, conform FF2, 791, respectiv aproape 500 mili-oane lei. La venituri din premii, este trecută suma de 283 milioane, în dreptul MApN. Soția, ca expert, inspector de stat, a încasat peste 700 milioane lei, iar ca expert financiar la o SC, alte 394 milioane. Pe lângă toate aceste sume, a încasat peste 76 milioane lei, dobânzi la depozitele bancare. În declarația de interese, specifică faptul că este acționar la BCR și că e membru în Consiliul Național al PSD. Adăugăm că deputatul a fost ofițer activ în cadrul MApN, director economic la Secția Parchetelor Militare din Parchetul de pe lângă CSJ, director general al RA Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat. Deputatul Mircea Grosaru, reprezentând Asociația Italienilor din România, a de-clarat 1853 mp teren intravi-lan (în Suceava), cumpărat în 2004 și cu o valoare de impo-zitare – 1 miliard, apoi 400 mp teren intravilan, moștenit în 1991, în Constanța, fără a se preciza valoarea de impozi-tare. În Suceava, a cumpărat, în 2004, o casă de locuit, de 260 mp (fără a se preciza valoarea impozabilă) și deține, din 1991, o jumătate de apar-tament, de 66 mp, cu valoarea impozabilă de 500 milioane lei. În 1997 și-a cumpărat un autoturism Alfa Romeo 155, în 1992, un Opel Vectra, iar în 2004 a semnat un contract de leasing pentru un autoturism de teren Toyota. Din 1991 de-ține un tablou din sec. XVIII (20000 euro), iar din 1975 a agonisit bijuterii de aur în valoare de 10000 euro. La BCR are un debit de 1,1 miliarde, scadent peste 9 ani. Conform deputatului, în ultimul an fiscal încheiat, el și membrii familiei nu s-au înregistrat cu venituri. În declarația de interese, deputatul se declară asociat (2000 acțiuni, în valoare de 200 milioane) la SC Euro Consulting SA și asociat, cu 3315 părți sociale (330 milioane lei), la SC Roma SRL. Este președinte al Asociației Italienilor din România și membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Reorgani-zare și Lichidare, membru ANEVAR. Conform CV-ului, în perioada 2001-2004, Mir-cea Grosaru a fost administrator general al SC Euro Consul-ting. Leonida Lari Iorga, depu-tat PRM, a cumpărat, în anii 1993 și 1995, două locuințe, în suprafață de 79 și de 52 mp, cu valori impozabile de 584900580, respectiv 471067578 (nu se specifică moneda). Ca deputat, a încasat în ultimul an fiscal 263 mi-lioane lei, în vreme ce soțul, pensionar al Teatrului Națio-nal, 3000000 (?). Mențiuni în declarația de interese: mem-bru al Uniunii Scriitorilor, se-cretar executiv al PPRM (fost și actual PRM). Deputatul Ghervazen Longher, din partea Uniunii Polonezilor din România “Dom Polski”, are 1,5 ha teren agricol la Solonețu Nou, fără a se specifica modul de dobân-dire și valoarea de impozitare. În 1998 și-a cumpărat un apartament la Suceava (54 mp, 408 milioane lei, valoare de impozitare) și, cu un an înain-te, o casă de locuit la Cacica (217 mp, 135 milioane). Din 2002, posedă un autoturism Audi A4. Ca deputat, a câștigat aproape 362 milioane lei, iar soția sa, ca secretar la o firmă din Burdujeni, doar 24 mili-oane lei. În declarația de interese se specifică faptul că deputatul e președinte al UPR “Dom Polski”, cu sediul la Suceava. În CV, la “activitate profesională”, deputatul a trecut că este “om de afaceri”. Conform actelor citate anterior, s-ar părea că în anul fiscal 2004 n-ar fi făcut nici măcar una. Tudor Mohora, deputat PSD, deține terenuri intravila-ne în județele Vâlcea (Văideni), Suceava (Pârteștii de Jos), Ilfov (Mogoșoaia – 2), după cum urmează: moștenite (1 – 1987), cumpărate (3 – în 2003 și 2004). Suprafețele sunt relativ mici – 0,1; 0,23; 0,1; 0,5 ha – și numai în cazul uneia, 0,1 ha la Mogoșoaia (643000 lei valoare de impo-zitare), deputatul este trecut titular. În rest, soție, fiică, pe terenuri cu valoarea de impo-zitare de 51000 lei, 48000 lei, 3,215 milioane lei. În Bucu-rești, pe Magheru, are un apar-tament moștenit în 1993, de 36 mp (valoare impozabilă: 228 milioane); o casă de lo-cuit, tot în București, de 150 mp (1,1 miliarde), cumpărată în 1996; o casă de vacanță la Văideni, din 1987, de 65 mp (valoare impozabilă: 297 mili-oane) – pe care le stăpânește împreună cu familia. În acest an și-a cumpărat un autotu-rism Daewoo. Are conturi la BCR (din 2002, în total 190 milioane) și la BRD (deschis în 2002, 43 milioane). Ca de-putat, a câștigat 272 milioane lei; în calitate de conferențiar dr. la Universitatea de Medi-cină “Carol Davila” București – 242 milioane lei; din închirie-rea apartamentului de pe Ma-gheru, împreună cu soția, a scos 7 milioane lei. Soția, pen-tru o expertiză tehnică la AMCSIT București, a încasat cu puțin peste 1 milion lei, la care a mai adăugat drepturi de autor de aproape 9 milioane. Conform declarației de inte-rese, îl descoperim pe deputat și acționar – la Dermatina Timișoara și la Intercontinental SA București – cu 78 (de aproape 2 milioane lei), res-pectiv 7920 (de aproape 20 milioane lei) acțiuni care, se pare, nu-i aduc nimic. Este membru în Consiliul Național al PSD. Deputatul PD Aurel Olă-rean a declarat 2 terenuri in-travilane, unul deținut cu so-ția, altul numai de soție. Pri-mul, din 1998, de 1570 mp (4,45 milioane, valoare de im-pozitare), al doilea, obținut în 2003, prin donație, în supra-față de 441 mp (1,2 milioane). Are o casă de locuit în Rădă-uți, cumpărată în 1998, de 316 mp (valoare impozabilă: 2,4 miliarde), alta mai mică, tot în Rădăuți, din 2003, de 84 mp (441 milioane), obținută în ur-ma unei donații de soția sa, care este titulară. Din 2000, are bijuterii în valoare de 15000 euro. La BancPost a deschis în 2004 un depozit în care deține 19000 euro și, în același an, la BRD, un depozit de 3000 euro. Ca director ge-neral la SC Bucovina Tex a ri-dicat aproape 600 milioane lei, iar soția, director econo-mic la aceeași firmă, 330 mili-oane lei, iar fiica, în calitate de redactor la SC Radio SRL Rădăuți, 36 milioane. De la Bucovina Tex a încasat divi-dende în valoare de 48 mili-oane, iar de la SC Sirtextil SA Siret, 1,7 miliarde lei. În cali-tate de membru al CL Rădăuți, a mai adăugat la venituri 39 milioane lei, iar ca membru al CA la Bucovina Tex, 3,6 milioane lei. Conform decla-rației de interese, este acționar la Bucovina Tex (acțiuni în valoare de 270 milioane lei); la Sirtextil Siret (acțiuni de 900 milioane); asociat unic la SC Apollo SRL Rădăuți (8,8 miliarde); asociat la SC Radio SRL (1,9 milioane) și mem-bru al Fundației Umanitare care îi poartă numele.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: