Pentru trei zile

Centrul munților Europei, în România

În perioada 4-6 octombrie 2007, a avut loc Conferința europeană a zonelor de munte, în organizarea Asociației europene a zonelor montane “EUROMONTANA”, cu finanțare de la Comisia Europeană – Direcția Generală de Agricultură și Dezvoltare Rurală și cu contribuția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați (CEFIDEC) Vatra Dornei, a Instituției Prefectului județului Neamț, Forumului Montan din România și Asociației Naționale pentru Dezvoltare Rurală Montană “Romontana”.
 

Conferința Euromontana de la Piatra Neamț, cu tema “Că-tre dezvoltarea integrată a zonelor montane și recu-noașterea acestora în ca-drul politicii agricole co-mune. Modelarea noului spațiu european”, este cel mai important eveniment din anul 2007 consacrat munților. La conferință au fost prezenți circa 300 de specialiști din 12 țări cu munți din Europa (Fran-ța, Italia, Spania, Portugalia, Elveția, Norvegia, Marea Bri-tanie – Scoția, Cehia, Macedo-nia, Austria, Belgia), partici-panți din partea Comisiei Europene, conducerea Euro-montana etc. Din România a participat un număr impresio-nant de persoane din cele 28 județe cu munți: prefecți, pri-mari, directori de direcții agri-cole județene, specialiști, deputați, reprezentanți ai unor institute și universități, ai unor organizații neguverna-mentale consacrate muntelui, precum Forumul Montan din România, ANDRM „Romontana”, Federația Agricultorilor de Munte „Dorna”, AGROM-RO și Asociația Jude-țeană Montană Mureș, Parcul Național Ceahlău ș.a. De ase-menea, au fost prezenți repre-zentanți ai Academiei Române (Institutul Național de Cerce-tări Economice, Centrul Ro-mân de Economie Comparată și Consens) și ai Academiei de Științe Agricole și Silvice. Județul Neamț a fost repre-zentat de dl prefect Toader Mocanu, iar județul Harghita, de dl prefect Constantin Stru-jan. O largă reprezentare a avut-o Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului – prin Centrul Național pentru Dez-voltarea Învățământului Profe-sional, coordonatori regionali pentru educație. Din partea Comisiei Euro-pene a participat dna Zelie Peppiette și dra Bibiana Jana-ckova, din partea Euromon-tana – președintele Frank Gaskell și directorul executive Kristiina Urpalainen, din par-tea Forumului Montan European – președintele Martin Price, din partea Agenției Eu-ropene de Mediu – dna Agnis-zka Romanowicz, din partea Uniunii Camerelor Experților Europeni – dl. Faoro Benia-mino, din partea Ministrului Agriculturii și Pescuitului din Franța – dl Michel Barnier, fost comisar european, dna Annie Benarous și mulți alți distinși oaspeți, circa 60 persoane. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cofinan-țator, a fost reprezentat de dna secretar de stat Cornelia Hara-bagiu și de directorul general al Direcției Generale de Dez-voltare Rurală, dna Viviana Vasile; CEFIDEC Vatra Dor-nei, de dl director Dănuț Gîțan, care este și vicepreședinte al Euromontana; Forumul Montan din România, de dl prof. dr. Radu Rey, AJDM Mureș și AGROM RO, de dl Tiberiu Ștef, director; ANDRM „Ro-montana”, de dl președinte Vasile Juravle și de dl director executiv Adrian Rey; FAM Dorna, de dl președinte Ioan Moraru și de dl director Ioan Agapi, ultimele 5 organizații asigurând condițiile pentru deschiderea unei frumoase expoziții cu realizări intelec-tuale și produse montane de calitate. Au participat cu con-tribuții dl dr. Radu Chețan, de la Agenția Națională Sanitară Veterinară și un reprezentant din partea Mitropoliei Moldo-vei și Bucovinei. Ziua a 3-a a conferinței a fost consacrată vizitelor de docu-mentare în zonele montane ale județelor Neamț și Suceava, în Țara Dornelor – cu sprijinul special al comunei Vânători (primar Maria Petrariu), Semi-narului Teologic al Mănăstirii Neamț (director, preot Ioan Mihoc) și Suceava, cu spriji-nul Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați – CEFIDEC Vatra Dor-nei și al Federației Agricul-torilor de Munte „Dorna”. Conferința – ne spunea dl prof. dr. Radu Rey – a avut un profund caracter profesional și s-a desfășurat în plen și pe ateliere de lucru, cu dezbateri. Au fost abordate teme intere-sante, precum: • Recunoaș-terea beneficiilor certe ale activităților economice în zo-nele montane și propuneri de soluții financiare • Identifi-carea dificultăților economice și oportunităților pentru men-ținerea pastoralismului • Turismul rural și agroturis-mul în zonele de munte • Oportunități legate de produc-ția biomasei în zonele montane și utilizarea silviculturii și agriculturii pentru fixarea carbonului, ca răspuns la schimbările climatice • Nor-me mai bune, sanitare și vete-rinare, pentru menținerea micilor exploatații și a unită-ților de transformare, în zo-nele de munte • Schimburi și identificări folositoare, reco-mandări pentru facilitarea aplicării normelor sanitar-veterinare privind producția primară, secundară și vânza-rea directă • Cum menținem populațiile în zonele montane? • Terenurile agricole: presiuni funciare în văi și problemele gestiunii pășuna-tului la altitudine • Coopera-rea pentru inovare, în zonele de munte. Prestații deosebit de inci-tante și, deopotrivă, intere-sante au avut, la dezbaterile pe ateliere și în plen, prof. univ. dr., deputat Valeriu Tabără, prof. dr. Radu Rey, ing. drd. Tiberiu Ștef, dr. ing. Teodor Marușca, dr. ing. ec. Avram Crăciun, prof. Catinca Scrioș-teanu, președintele Euromon-tana – Frank Gaskell, directo-rul CEFIDEC Vatra Dornei – ing. Dănuț Gâțan. Lucrările Conferinței s-au încheiat cu expunerea în plen a dlui prof. dr. Radu Rey: „Societatea civilă și pro-munte și rolul ei în protecția și dezvoltarea du-rabilă a zonei montane din România, în contextul aderării la Uniunea Europeană și al schimbărilor climatice și de-mografice”. Concluziile conferinței și rapoartele celor 6 work-shop-uri (ateliere de lucru) au avut loc cu sala plină, fapt care demonstrează interesul în creștere evidentă pentru stabilitate economico-socială în zonele montane. Aceasta și pentru că au fost readuse în prim-plan problemele specifice, unele dramatice, cu care se confruntă populațiile montane din Europa, cu accent pentru România, țară cu multe inițiative, dar confruntată cu exodul populației rurale și degradarea agriculturii montane. Totodată, s-a accentuat faptul că recunoașterea dis-tinctă a specificității montane și acceptarea practicării unei politici montane, diferențiată, la nivelul Uniunii Europene și în cadrul țărilor membre, a devenit o necesitate impera-tivă a secolului XXI. Pentru că noile provocări determinate de schimbările climatice și creșterea demografică ampli-fică major responsabilitatea politică și administrativă față de nevoia de susținere a muntelui, agriculturii, mediu-lui, identității culturale a comunităților montane. Dincolo de mesajul puter-nic al Conferinței, aceasta s-a distins ca un veritabil curs profesional despre specificitatea montană și modul în care se cer practicate politicile montane. O declarație a confe-rinței urmează a fi adresată de către Euromontana Comisiei Europene și altor instituții importante de la Bruxelles.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: