Cultura 2000: Apel pentru propuneri de proiecte – 2006

Program – Cultura 2000. Buget (euro) – 28.000.000,00. OBIECTIVE GENERALE: Programul Cultura 2000 contribuie la promovarea unei arii culturale comune pentru europeni. În acest context, programul sprijină cooperarea dintre artiștii creativi, operatorii culturali, atât din domeniul privat, cât și din cel public, alături de activitățile rețelelor culturale, ale altor parteneri, ca instituții culturale ale statelor membre și ale altor state participante.
 

OBIECTIVE SPECIFICE: > promovarea dialogului cultural și a cunoștințelor comune privind cultura și istoria popoarelor europene; > promovarea creativității și diseminării trans-naționale a culturii și mișcării artiștilor, creatorilor și a altor operatori culturali și a lucrărilor lor, cu un accent puternic pe tineri și persoanele dezavantajate din punct de vedere social, precum și promovarea diversității culturale; > evidențierea diversității culturale și dezvoltarea unor noi forme de exprimare cultu-rală; > împărțirea și evidențierea patrimoniului cultural de importanță europeană la nivel european; diseminarea expertizei și promovarea bunelor practici privind conser-varea și prezervarea; > recunoașterea rolului culturii în dezvoltarea socio-economică; > cultivarea dialogului intercultural și a experienței comune între culturile europene și cele non-europene; > recunoaștere explicită a culturii ca factor economic și ca factor de integrare socială; > acces îmbunătățit la cultura în UE pentru cât mai mulți cetățeni. TE-ME GENERALE: “Cultura 2000” are ca scop finanțarea proiectelor de calitate, care încurajează inovația și creativitatea, aduc o reală valoare adăugată și care reflectă preocupările și punctele de interes actuale ale operatorilor din sectorul cultural. În spiritul acestor obiective, în prezentul apel pentru propuneri de proiecte, întâietate vor avea trei teme: 1. Abordarea cetățeanului; 2. Creativitatea prin noile tehnologii/media (aplicații și utilizări creative ale noilor tehnologii); 3. Tradiția și inovația: legătura dintre tre-cut și viitor. O atenție deose-bită se va acorda proiectelor care reunesc operatori cultu-rali din țările UE, Spațiul Economic European, cele 10 noi state membre și din țările în curs de aderare și candidate. PROIECTE ELIGIBILE: 1. PRO-IECTE ANUALE DE COO-PERARE: Pentru 2006, finan-țarea va fi acordată astfel: > aproximativ cincizeci (50) de acțiuni specifice de un an, ino-vative și/sau experimentale în domeniul Patrimoniului cultural. > aproximativ douăzeci (20) de acțiuni specifice de un an, inovative și/sau experi-mentale în domeniul Artelor vizuale. > aproximativ cinci-zeci (50) de acțiuni specifice de un an, inovative și/sau ex-perimentale în domeniul Ar-telor dramatice. > aproxi-mativ zece (10) acțiuni spe-cifice de un an, inovative și/sau experimentale în do-meniul literar. Printre altele, aceste acțiuni ar putea implica promovarea cititului în Eu-ropa și îmbunătățirea abili-tăților specialiștilor din do-meniul traducerilor lucrărilor literare. 2 PROIECTE DE TRA-DUCERE: Pentru 2006, finan-țarea va fi acordată astfel: > aproximativ cincizeci (50) de proiecte de traducere de ope-re literare (literatură fantas-tică) scrise de autori europeni și publicate după 1950; se va acorda prioritate lucrărilor scrise în limbi europene cu o arie de circulație restrânsă – inclusiv limbi regionale, ca și limbi ale statelor în curs de aderare sau candidate – sau traduse în aceste limbi – apro-ximativ douăzeci (20) de pro-iecte de traducere a unor ope-re în domeniul științelor uma-niste europene. 3. PROIECTE ANUALE DE COOPERARE CU ȚĂRI TERȚE: Pentru 2006, finanțarea va fi acordată astfel: > până la zece (10) proiecte, din toate sectoarele culturale, care se desfășoară într-o țară terță. Aceste proiecte trebuie să presupună implicarea coo-perării dintre instituții cultu-rale din statele care participă la programul Cultura 2000, care sunt competente în do-meniu, și organizații similare din țara terță. 4. PROIECTE DE COOPERARE MULTI-ANUA-LE: Pentru 2006, finanțarea va fi acordată astfel: > șapte (7) acorduri multi-anuale de cooperare în domeniul Patri-moniului cultural; > trei (3) acorduri multi-anuale de coo-perare în domeniul Artelor vizuale; > șapte (7) acorduri multi-anuale de cooperare în domeniul Artelor dramatice; > două (2) acorduri multi-anuale de cooperare în do-meniul literar. Pentru mai multe detalii și criterii de eligibilitate specifice, puteți consulta documentul “CUL-TURA 2006: Specificații (ex-plicații tehnice) pentru anul 2006”: http://europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/appel_2006_en.html CINE POATE SOLICITA FI-NANȚARE: Candidații eligi-bili sunt organizații publice sau private cu personalitate juridică, cu activitate princi-pală în zona culturală, orga-nizații care trebuie să aibă o contribuție reală și financiară semnificativă la bugetul pro-iectului; contribuția financia-ră trebuie să fie egală cu cel puțin 5% din totalul bugetului. Solicitările pot fi depuse de organizații stabilite în unul din următoarele state: > cele 25 state membre; > cele 3 sta-te SEE/AELS (Islanda, Liechtenstein și Norvegia); > statele în curs de aderare Bulgaria și România; Turcia – stat candidat. Bugetul total este de aproximativ 28 milioane euro (proiecte anuale 14.500.000 euro, proiecte multi-anuale 13.500.000 euro). DURATA PROIECTULUI: Proiectele tre-buie să înceapă înainte de 15 noiembrie 2006. Durata pro-iectelor anuale trebuie să nu fie mai mare de 12 luni. Durata proiectelor multi-anuale trebuie să fie de minim 24 de luni și nu mai mare de 36 de luni. CONDIȚII DE FINANȚARE: > Pentru proiectele anuale finanțarea necesară se înscrie între 50 000 euro și 150 000 euro și nu poate depăși 50% din bugetul eligibil total al proiectului. Solicitările de finanțare pentru o sumă în afara acestui interval vor fi excluse, fiind neeligibile; > Pentru proiectele ce vizează domeniul traducerilor, finanțarea comunitară va acoperi onorariul traducătorilor pentru toate cărțile din solicitare, dar să nu depășească în total 50 000 euro sau 60% din costurile operaționale totale. Nu se va acorda finanțare lucrărilor care, pen-tru traduceri, primesc suport financiar din alte surse; > Pentru proiectele multi-anuale finanțarea solicitată trebuie să fie între 50 000 euro și 300 000 euro și nu poate depăși 60% din bugetul eligibil total. Solicitările de finanțare pentru o sumă în afara acestui interval vor fi excluse, fiind ne-eligibile. CALENDAR:/TER-MEN LIMITĂ: 17 octombrie 2005 – termen-limită pentru solicitările anuale și proiectele de traducere; 28 octombrie 2005 – termen-limită pentru solicitările multi-anuale privind acordurile de cooperare și proiectele de cooperare cu statele terțe. UNDE SE DEPUN CERERILE DE FINANȚARE: Solicitările trebuie trimise la următoarea adresă: European Commission Culture and Communication Culture DG Education and Culture (B-100 – Office: 5/21) B – 1049 Brussels, Belgium, prin următoarele modalități: > Prin poștă recomandată; data relevantă este data expedierii prin poștă, evidențiată de ștampila poștei sau chitanța poștală eliberată de oficiul poștal; > Prin livrare directă de către solicitant sau un agent desemnat printr-o procură la următoarea adresă, între orele 8.30 – 17, luni-vineri: European Commission, Rue Geneve 1 B – 1049, Brussels, Belgium. Adresa Unității Cultura 2000 trebuie să fie menționată clar pe plic. > Prin curier, so-licitările trimise prin fax sau e-mail nu vor fi acceptate. DOCUMENTELE NECESARE: Detalii despre program și documentele necesare realizării proiectului pot fi consultate și descărcate de la următorul link: http://europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/appel_2006_en.html. DETALII DE CONTACT: Punc-tul de Contact Cultural al României este organizat în cadrul Centrului de Consultanță pentru Programe Culturale Europene. Director: Vladimir Simon, tel. (+021) 222.58.50. Coordonator program: Alexandru Oprea, tel. (+021) 222.58.50, email: info_c2k@eurocult.ro. Data lansării: 12 iulie 2005. Data expirării: 28 octombrie 2005.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: