„ICONAR”, I, 1–3, 1935 SE AFLĂ ÎN BUCOVINA

După cum știu cei interesați de istoria culturii din Bucovina, periodicul cernăuțean „Iconar” se află în mai multe biblioteci din România, în colecții incomplete. Din colecția aflată în fondul de periodice al Bibliotecii Academiei Române, sub cota P II 7 674, lipsesc numerele 1–3 din primul său an de apariție. În fondul documentar „Dr. Ștefan Bucevschi” al bibliotecii Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, Rădăuți, Piața Unirii, nr. 67, cam. 35–38, într-o colecție incompletă a revistei „Iconar”, am descoperit primele trei numere care lipsesc din colecția aflată la Biblioteca Academiei Române din București.
 

Datorăm existența acestor exemplare unui donator generos, originar din Bucovina, medic, scriitor și publicist. S-a născut în Sadagura-Cernăuți la 17 aprilie 1920 și a murit în Bârlad, la 26 aprilie 1999. Informații biobibliografice mai multe despre medicul-scriitor Ștefan-Gheorghe Bucevschi se găsesc în Emil Satco, Bucovina. Contribuții cultural-științifice. Dicționar, vol. IX, Suceava, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, 2000, p. 55–56 și, mai nou, în Enciclopedia Bucovinei, vol. I, Suceava, Edi-tura Princeps, 2004, p. 160. Numărul 1 al periodicului bucovinean „Iconar” are, ca și celelalte două numere, 8 pagini. Articolul-program, Drum de neliniște, este sem-nat de Liviu Rusu: „Expresia raportului lui mimeistai – a face chip după asemănare – o prindem și în cuvântul icoană. Iar iconar în sensul acesta are înțeles de creator de artă. Cu-vântul ales să devină lozincă și simbol de activitate în-seamnă afirmarea unei con-cepții de artă, în care întoar-cerea către icoanele sufletului se lămurește din nădejdi spi-rituale” (p. 1). În acest număr semnează articole Leon Țopa, Permanențe românești, p. 2–3; Barbu Slușanschi, Politica literară, p. 4–5; G. Macrin, Atmosfera suferinții, p. 5. „I-conar” publică aici și versuri: Teofil Lianu, Curcubeu peste țară, p. 2; Aurel Putneanu, Înche[i]ere, p. 6; Vasile I. Pos-teucă, Epigrame, p. 6. Un gru-paj de versuri, adună, sub tit-lul Lacra culegătorului de ste-le, fragmente din poeziile lui Aron Cotruș, Radu Gyr, N. Crevedia, C. Miu-Lerca, D. Ciurezu, Vladimir Streinu, E-mil Gulian, George A. Petre, Teodor Murășanu, Paul Ste-rian, Virgil Gheorghiu (p. 6). Mircea Streinul și Mihai Ca-zacu semnează cronici, p. 7. Însemnări pe marginea re-vistelor fac Mircea Streinul, George Macrin și Leon Țopa, care semnează cu inițialele numelui. Numărul 1 mai cu-prinde citate din Emil Cioran și Const. D. Ionescu și o notă redacțională: „Cărțile, revis-tele și manuscrisele pentru ICONAR se vor trimite pe adresa d-lui prof. Liviu Rusu, Cernăuți, str. Eminescu 15” (p. 8). Tot aici, jos, este preci-zată imprimarea periodicului: Tipografia Văd. Blondovschi, Rădăuți. Numărul 2 cuprinde edito-rialul Legea muncii și a tăce-rii, semnat de Leon Țopa, p. 1 și articolul semnat de G. Ma-crin, Permanențe românești: Vasile Pârvan (1882–1927), p. 2–4. Barbu Slușanschi sem-nează Autoportret imoral sau confesiunea secretă a unui a-rivist sincer, p. 4–6. Din cre-ația lui Ion Roșca (1908–1933) se publică trei poeme: Neo-haiducească, Itinerar. Inscrip-ție pe-o aripă de aeroplan, Preludiu, p. 2, precum și e-pigrame de George Pitic, citate din Vasile Pârvan și Nae Ionescu. Cronicile literare sunt semnate de Mircea Strei-nul, p. 6–7, iar cele muzicale de Liviu Rusu, p. 7–8. Barbu Slușanschi, Mircea Streinul, Liviu Rusu și Vasile Posteucă scriu despre reviste din țară și din Bucovina, p. 8. În nota redacțională de la pagina 8 se fac precizări cu privire la a-dresa persoanei de contact (tot Liviu Rusu), abonamente („a-bonamentul anual la ICONAR e de lei 60”), sumarul urmă-torului număr și lucrări în curs de apariție. Și aici este menționată imprimarea: Ti-pografia Văd. Blondovschi, Rădăuți. Editorialul din nr. 3, 1935, Satanismul erotic și etica iu-birii, p. 1 și 3, este semnat de Barbu Slușanschi. Semnează articole Liviu Rusu, Ideea de folclor în activitatea muzicală românească, p. 3; Ion Țurcan, Creația literară ca problemă a colectivității noastre, p. 4–5. Pagina a doua este în în-tregime dedicată poeziei: Va-sile I. Posteucă, Drumuri spre cer, Cântec; Mircea Streinul, Magie; George Strătoiu, E-femeridă. Mircea Streinul, Vasile I. Posteucă și Teofil Lianu semnează cronici lite-rare, Leon Țopa cronici filo-sofice, Liviu Rusu cronici mu-zicale iar Mircea Streinul cro-nici teatrale, p. 5–7. Despre re-viste din țară scriu George Ma-crin, Leon Țopa și Liviu Stan, p. 8. În nota redacțională, inserată în pagina 7, pe lângă informații referitoare la adresă și abonament, se anunță apro-piata apariție a cărții lui Mir-cea Streinul Tarot sau Călă-toria omului, cu 5 desene de Rudolf Rybiczka și numărul de Crăciun al „Iconarului”, „mărit, cu colaborări selecte din toată țara” și care „va fi cea mai vie cronică a Bucovinei”. Și acest număr își precizează imprimarea: Tipografia Văd. Blondovschi, Rădăuți. Mai a-dăugăm că abia în numărul ur-mător (4, 1935, cu 12 pagini) se precizează că „secretariatul de redacție al revistei noastre e făcut de Mircea Streinul”. Imprimarea periodicului nu mai este menționată în nr. 4. Cópii după aceste trei nu-mere ale periodicului bucovi-nean „Iconar” au fost trimise Institutului de Istorie și Teo-rie Literară „George Călines-cu” din București, prin cores-pondența noastră din 23 fe-bruarie 2005 cu Dna Carmen Brăgaru, cercetător științific cu preocupări privind mișca-rea „Iconar” de la Cernăuți (vezi articolul Iconarii pe în-țelesul tuturor, „România lite-rară”, București, anul XXXVIII, nr. 10, 16–22 martie 2005, p. 18), care ne-a solicitat infor-mații în legătură cu acest periodic. Prin confirmarea de primire, din 1 martie 2005, am primit totodată asigurarea că, după folosire, acestea vor fi depuse la Biblioteca Acade-miei Române, pentru com-pletarea colecției „Iconar” de aici. Vasile I. SCHIPOR

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: