Gravitatea situației din agricultura montană, în dezbaterea FMR

La Academia de Științe Agricole și Silvice București (ASAS), a avut loc celebrarea „Zilei Internaționale a Muntelui – 11 Decembrie”, tema anului 2007 fiind „Munții și schimbările climatice”.
 

Reuniunea Forumului Montan din România a fost precedată de întrunirea Comisiei de Montanologie din cadrul ASAS, la care au participat cu alocuțiuni circa 100 de persoane, între care președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice, acad. Cristian Hera, secretarul general al Academiei Române, acad. Ion Păun Otiman, directorul general al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE) al Academiei Române, prof. univ. dr. Mircea Ciumara, rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară Bucu-rești, prof. univ. dr. Ioan Nico-lae Alecu, președintele Acade-miei Oamenilor de Știință, gen. Vasile Cândea, prof. univ. dr., deputat Valeriu Tabără, senator Otilian Neagoe – din partea grupului de senatori membrii ai FMR, prof. dr.h.c. Radu Rey, președintele Foru-mului Montan din România, senator al „Euromontana”, primari și specialiști din zona montană, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cer-cetării (CNDITP) și ai agricul-torilor de munte, conducători de instituții și organizații neguvernamentale speciali-zate pentru zona montană (Centrul de Formare și Inova-ție pentru Dezvoltare în Car-pați – CEFIDEC Vatra Dornei, Institutul de Cercetare-Dez-voltare pentru Montanologie, ICD – Pajiști, Federația Agri-cultorilor de Munte „Dorna”, Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală Montană „Romontana” ș.a). Dl prof. dr. Radu Rey ne spunea că, în cadrul întrunirii, s-au prezentat în plen lucrări de cel mai mare interes cu privire la efectele schimbă-rilor climatice și a creșterii de-mografice asupra economiei, agriculturii și mediului montan, care devine o problemă prioritară la nivel mondial, european și național, fiind necesare măsuri prevenitoare pentru ca muntele să devină un spațiu de habitat pentru noi mase de oameni și un spațiu capabil să producă și hrană de calitate, cu tehnologii dura-bile (conf. dr. arh. Gheorghe Ionașcu, prof. dr. Ioan Jelev, dr. ing. cerc. Teodor Marușca, prof. dr. Radu Rey ș.a.). Lu-crările prezentate au atins și aspecte de mare actualitate, cu referire și la noua reformă a P.A.C., aducând elemente de noutate de ultimă oră. Astfel, pentru exploatațiile agricole mici și mijlocii, unde se înca-drează gospodăriile de munte, orientarea de viitor devine alinierea și a zonelor montane, a agriculturii montane, la procesul globalizării, prin multifuncționalitate și diver-sitate. La nivel european se apre-ciază deja că axarea pe produc-tivitate nu mai reprezintă o bază pentru agricultură, Europa occidentală abia acum realizând efectele negative ale chimizării agriculturii și in-dustrializării forțate a creșterii animalelor asupra sănătății consumatorului. În mare mă-sură, accentul cade pe factorul social, pe educație, cultură tradițională și durabilitatea mediului, iar în cazul agri-culturii montane, pe compen-sarea serviciilor neplătite ale agricultorilor, cum sunt îngri-jirea și gardarea mediului și asigurarea continuității cultu-rale, tradiționale. În raportul FMR pe 2007 au fost aduse critici severe struc-turilor responsabile din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, unde, pentru problemele marelui masiv montan al Carpaților Româ-niei, s-a ajuns de la nivelul de Secretariat de Stat (CZMR 1990 – 1993) și direcție generală, la un mic birou cu 3 persoane, care face figurație în MADR. A fost sesizat, cu îngrijo-rare, faptul că pentru Legea nr. 181/2007 (publicată în M.O. nr. 412/06.2007) privind înființarea (reînființarea) Agenției Naționale a Zonei Montane ca Secretariat de Stat cu structuri teritoriale de specia-litate, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2008, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale s-a prezentat în Parlament cu Bugetul pentru 2008, fără prevederi bugetare pentru instituția nou înființată prin lege. Până la această dată nu a fost emis nici Ordinul ministrului prevăzut de Legea nr. 181/2007, necesar stabilirii structurii organizatorice, nu-mărului de personal și fondu-rilor pentru funcționare. Aceasta, în condițiile în care în munții României se înregis-trează fenomene de gravitate nu doar economică și social-culturală, ci și strategice • exod masiv al tineretului agricol montan, cu abandon agricol definitiv, de mari proporții (aproximativ 900.000 de ti-neri agricultori de munte, din totalul de circa 2.100.000 de agricultori, sunt plecați în țări din U.E. sau spre orașele României), fără intenții de revenire • reducerea drastică a efectivelor de animale • de-gradarea florei furajere a celor 2,5 milioane hectare de pajiști naturale • creșterea gradului de sărăcie, în paralel cu îmbă-trânirea populației agricole (la nivelul anului 2004, din 935.000 gospodării, deja pes-te 500.000 nu mai dețineau nici o vacă și peste 600.000 nici o oaie, și procesul conti-nuă alarmant). Devine evidentă gravitatea situației din agricultura mon-tană românească, adusă în stare de disoluție, inclusiv culturală, și nevoia absolută, urgentă și nediscutabilă, de trecere la crearea și aplicarea cu eficiență a unei politici montane având ca obiective principale redresarea agricul-turii montane și conservarea fondului cultural tradițional din spațiul montan, cu asigu-rarea de șanse tinerelor gene-rații care mai există în ruralul montan (826 localități de reședință cu 3560 de sate), pentru o dezvoltare durabilă. În ziua de 14 decembrie 2007, cu ocazia Adunării Ge-nerale a A.S.A.S, președintele Forumului Montan din Ro-mânia, dl prof. dr. Radu Rey, a avut o întâlnire scurtă cu noul ministru al agriculturii și dezvoltării rurale, dl Dacian Cioloș, căruia i-au fost aduse la cunoștință problemele discutate și i-au fost transmise propunerile FMR.Forumul Montan din România, sesi-zând slabele competențe și interese diverse din interiorul MADR, și-a manifestat buna intenție de a colabora și spri-jini noua conducere a minis-terului, pentru crearea unui cadru instituțional și conceptual prielnic și eficient construcției unei politici montane specifice și durabile în Carpații României – ca țară cu munți, membră a Uniunii Europene.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: