Centrul Economic „Bucovina“ Suceava

La ora inaugurării

Centrul oferă investitorilor importante avantaje, între care asigurarea alimentării cu energie electrică, gaz metan, apă potabilă, eliminarea apelor reziduale, degresarea și prelucrarea lor într-o stație de epurare ecologică, de tip monobloc, încălzirea pe timp de iarnă printr-o centrală proprie, telefonie, internet > Prin realizarea acestui obiectiv, Consiliul Județean Suceava a urmărit crearea de noi locuri de muncă, creșterea producției și a volumului desfacerilor de mărfuri în zonă, sporirea veniturilor ce vor fi atrase la buget > Pavilionul expozițional din cadrul Centrului este o construcție cu finisaje pretențioase, în județul Suceava nemaiexistând o clădire asemănătoare, ca arhitectură și concepție
Astăzi se inaugurează Centrul Economic „Bucovina”, eveniment la care au fost invitați agenți economici, oficialități din județul Suceava și din județele care fac parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est – președinți ai consiliilor județene și prefecți -, președinții camerelor de comerț și industrie județene și reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie a României, oficialități ale regiunilor din Germania, Franța, Polonia, Italia și Ucraina cu care județul nostru are relații de parteneriat, precum și ale unităților administrativ-teritoriale din cadrul Euroregiunii Prutul de Sus. Totodată, au fost invitați primul-ministru al României și reprezentanți ai ambasadelor statelor cu regiuni care au relații de colaborare cu Consiliul Județean Suceava, toți parlamentarii suceveni și primarii și viceprimarii din județ.
 

După aceas-tă manifestare, în cadrul că-reia se va realiza și Topul fir-melor – Bucovina 2005, de către Camera de Comerț, In-dustrie și Agricultură a jude-țului Suceava, Centrul Econo-mic va fi pus la dispoziția a-genților economici. Ce vor găsi aceștia aici? Centrul Economic „Bucovina” cuprinde • un centru expozițional • un parc industrial • un incubator de afaceri. Centrul expozițional este o clădire mare, cu trei niveluri, cu finisaje pretențioase. În județul Suceava nu există o construcție asemănătoare, ca arhitectură și concepție. Ea cuprinde spații pentru expo-ziții, conferințe, prezentări traininguri, cercetare, dar și pentru mese festive și restaurant. La primul nivel sunt pre-văzute spații pentru cercetare, ceea ce va permite realizarea unei strânse colaborări între Centrul economic și Univer-sitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. În general Centrul expozițional este destinat activităților cu participarea a sute de persoane. De exemplu, o societate de consultanță își va putea desfășura activitatea aici, cu zeci sau sute de oa-meni. Parcul industrial cu-prinde 8 pavilioane, specia-lizate pe principalele activități economice • tehnologia in-formației (IT) • cercetare • in-dustria prelucrării lemnului (realizarea de mic mobilier) • industria alimentară • tu-rism • industria ușoară • ac-tivități artizanale • industria serviciilor. Și pentru a oferi informații complete agenților economici, menționăm că un pavilion are următoarele func-țiuni • acces specialiști • la-boratoare și spații de lucru • săli consiliu și de analiză • ad-ministrație. Incubatorul de afaceri, construcție cu trei ni-veluri, este destinat pentru sedii de firmă. Zonele func-ționale sunt astfel structurate încât se pot extinde, pot să-și restrângă activitatea sau să-și schimbe destinația, fără să afecteze buna funcționare a ansamblului. Care sunt beneficiile pre-zenței agenților economici în cadrul Centrului Economic „Bucovina”? Un avantaj for-midabil este că își vor putea desfășura activitatea într-un loc unde se află mai mulți agenți economici. Aici vor a-vea unde să-și parcheze mași-nile cu marfă, inclusiv mașini de mare gabarit, pe cele câteva mii de mp de platforme beto-nate care stau la dispoziția lor. De foarte mare importanță este faptul că se asigură toate utilitățile • alimentarea cu apă, care se realizează printr-un sistem independent • în-călzirea, ce se face prin inter-mediul unei centrale termice proprii pe gaze naturale • a-pele menajere sunt deversate într-o stație de epurare nouă, de tip monobloc, ecologică. De asemenea, sunt montate bazine de degresare a apelor reziduale • alimentarea cu energie electrică (220 V; 380 V) se realizează din punctul de transformare construit în in-cinta Centrul economic • in-ternet • telefonie. Iar secu-ritatea exterioară este asi-gurată prin camere video, toa-tă împrejmuirea fiind ilumina-tă, la fel ca aleile din interiorul Centrului. Directorul Centrului Economic „Bucovina”, dl ing. DĂNUȚ BURGHEAUA, ne spunea: „Cel mai important obiectiv pe care l-a urmărit Consiliul Județean Suceava, prin realizarea acestui centru aici, este crearea de noi locuri de muncă și reducerea ratei șomajului. Bineînțeles, a-ceasta va duce la creșterea producției industriale și a volumului desfacerilor de mărfuri, sporirea veniturilor pe care le va realiza orașul Salcea și, implicit, județul Suceava, modernizarea in-frastructurii din zonă. Și, si-gur, ținând cont că agenți eco-nomici din diferite domenii pot să-și desfășoare activi-tatea în același perimetru, aceștia vor putea să realizeze acțiuni de colaborare între ei. Cred că nu există o altă zonă care să ofere posibilitățile pe care le oferim noi pentru ca agenți economici din diferite domenii de activitate să-și desfășoare propria lor ac-tivitate în același perimetru. Și faptul că acest Centru se află între Suceava și Botoșani este un alt avantaj. Totodată, situarea lui în vecinătatea Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare”, care va cu-noaște îmbunătățiri vizibile, în primul rând la nivelul in-frastructurii, oferă posibili-tatea și agenților economici din străinătate să-și desfă-șoare activitatea la noi, având în vedere că în viitorul apro-piat vor putea să-și aducă materia primă ori semifa-bricatele și să-și transporte de aici produsele finite cu avi-oane cargo. Deja avem semnale pozitive atât din partea agenților eco-nomici autohtoni, cât și din străinătate. Așteaptă, bineîn-țeles, ca noi să inaugurăm Centrul și să putem să realizăm contractele de închi-riere a spațiilor pe care le pu-nem la dispoziție. Vreau să mai spun că, pentru noi, iarna aceasta, primăvara și vara viitoare fac parte din perioada în care, pe lângă aceste con-tracte de închiriere pe care tre-buie să le realizăm, trebuie să urmărim în permanență mo-dul de comportare a clădirilor. Pentru că este perioada de notificare a defectelor, care vor fi urmărite, în același timp, de către inginerul ce a asigurat consultanța pe peri-oada construirii acestui obiec-tiv, defecte care, conform con-tractului, vor trebui să fie re-mediate de către constructor. Suntem conștienți că orice început este greu. Dar credem că, prin ceea ce punem la dis-poziție, avem suficiente ar-gumente care să determine agenții economici să vină și să-și desfășoare activitatea la Centrul Economic «Buco-vina». La final, vreau să infor-mez că am pus la dispoziția agenților economici un site – www.cebs.ro – unde se găsesc toate datele tehnice și adresa electronică prin care se poate lua legătura cu Centrul economic”.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: