„Poziția fiecărui deputat român din Ucraina va fi monitorizată“ (II)

Interviu cu dl ION POPESCU, președintele Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, deputat în Rada Supremă a Ucrainei
– Spuneați că i-ați rugat pe cosângenii noștri să se gândească cine ne va asigura condițiile de a supraviețui ca etnie până la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și că ați atras atenția asupra câtorva lucruri…
– Da, solicitam să reflecteze la următoarele lucruri:
„…Evenimentele din ultimele săptămâni ne cer să exprimăm poziția proprie a comunității noastre naționale în legătură cu situația social-politică. Suntem convinși că noua conducere a țării, care va veni la putere după alegerile prezidențiale libere și transparente din 2004 și cele parlamentare din 2006, dacă noi într-adevăr vom alege calea dezvoltării democratice europene, va trebui să soluționeze, împreună cu problemele social-economice, și chestiunile pe care, pe parcursul de-ceniilor, puterea existentă n-a putut, iar mai precis, n-a do-rit să le soluționeze – chestiuni prevăzute în Carta Europeană a autocârmuirii locale, Carta Socială Europeană, Carta Euro-peană a limbilor regionale sau minoritare, Convenția-cadru europeană privind protecția drepturilor minorităților naționale -, chestiuni care se află și în prezent în fața Ucrainei, în conformitate cu angajamen-tele pe care statul nostru și le-a asumat benevol în tim-pul intrării în Consiliul Euro-pei și fără soluționarea cărora nici nu poate fi vorba de inte-grarea în Comunitatea Euro-peană și Uniunea Europeană.
 

Acestea-s reprezentarea ga-rantată a minorităților națio-nale băștinașe în organul le-gislativ suprem și în organele puterii de stat și de autoadmi-nistrare locală, prin candida-ții desemnați de comunită-țile naționale însele. Aceasta va însemna că în pro-cesul numirii cadrelor de con-ducere în organele puterii executive, numirii în funcție a șefilor administrațiilor raio-nale de stat Hliboca, Storojineț, Noua Suliță și Herța și/sau a adjuncților acestora, a primu-lui adjunct al șefului adminis-trației regionale de stat, șefului direcției naționalități și migra-ție, primilor adjuncți ai șefilor direcțiilor învățământ, cultu-ră, protecția socială, agricultu-ră, familie și tineret, presă și informații, ocrotirea sănătății, politica regională, finanțe, rela-ții economice externe și altele – candidaturile pentru aceste posturi să fie coordonate cu reprezentanții cu drepturi de-pline ai comunității noastre. Aceasta va însemna păstra-rea rețelei existente de școli cu predarea în limba română și lărgirea ei. Aceasta va însem-na deschiderea de grupe ro-mânești la toate facultățile U-niversității Naționale din Cer-năuți, iar, în perspectivă, des-chiderea unei instituții de în-vățământ superior cu preda-rea în limba română, în care vor învăța românii din Ucrai-na și ucrainenii din România și Moldova. Aceasta va însem-na și dreptul de a studia isto-ria propriului popor, fără cen-zură și falsificări. Aceasta va însemna deschi-derea, pe lângă filarmonica regională, a unei orchestre de muzică populară românească, iar pe lângă teatrul muzical-dramatic regional, a unei trupe românești. Aceasta va însemna și des-chiderea muzeului poetului român Mihai Eminescu, cla-sic al literaturii universale, în casa în care el a locuit, deoarece au trecut deja 13 ani din ziua adoptării hotărârii respective a Consiliului orășenesc, dar ea n-a fost îndeplinită nici până as-tăzi. Aceasta va însemna instala-rea unui monument al erou-lui național Ștefan cel Mare și Sfânt la locul corespunză-tor, acolo unde a hotărât în u-nanimitate comunitatea româ-nească din Bucovina – pe terito-riul subordonat Consiliului să-tesc Voloca. Aceasta va însemna și resti-tuirea denumirilor istorice tradiționale ale satelor din raioanele Hliboca, Herța, Noua Suliță și Storojineț, unde în mod tradițional locuiește compact minoritatea națională ro-mânească băștinașă, denumiri care au fost schimbate arbitrar în 1947. Aceasta va însemna retroce-darea caselor naționale din Cernăuți, care până în 1944 au aparținut Societății pentru Cul-tura și Literatura Română în Bucovina și care au fost națio-nalizate de regimul politic al fostei URSS și RSS Ucrainene: Casa Națională (Piața Centra-lă, 9); Palatul Cultural al Ro-mânilor (Piața Teatrului, 3); Internatul liceiștilor români (str. Tobilevici, 1) etc., în aces-te clădiri urmând să fie des-chise un Centru cultural ro-mân, o Bibliotecă națională românească, un Teatru națio-nal românesc, alte instituții de cultură și sedii ale organi-zațiilor publice din regiunea Cernăuți, redacțiile mijloace-lor tipărite românești de in-formare în masă, necesare pentru conservarea și dez-voltarea identității și spiri-tualității românești. Aceasta va însemna și in-scripții bilingve ale denumi-rilor de localități, în zonele cu populație compactă româneas-că și mixtă din regiune, precum și ale denumirilor de piețe, străzi, diverse instituții, fir-me, organizații aflate pe te-ritoriile acestora. Aceasta va însemna deschi-derea unei Edituri de stat și a unei Librării, la Cernăuți, pentru tipărirea și propaga-rea literaturii române în Bu-covina și retransmiterea pro-gramelor TV naționale ale Ro-mâniei și Republicii Moldova (în volum deplin), iar în pers-pectivă, și deschiderea unui canal aparte în limba română la TV ucraineană. Aceasta va însemna oprirea manifestărilor de șovinism, naționalism cras și into-leranță. Soluționarea tuturor aces-to-a și a altor cerințe legitime ale comunității românești, pre-cum și a cerințelor altor comu-nități naționale din regiunea multinațională Cernăuți și din alte regiuni ale statului nostru va însemna că Ucraina noas-tră comună va deveni un ade-vărat stat democratic euro-pean, că valorile europene vor fi pentru noi nu numai lo-zinci, ci și norme ale vieții de zi cu zi, că noi vom urma ca-lea adevăratei Europe și nu doar vom încerca, pentru a câta oară, să folosim sloga-nurile democratice de dragul afirmării atitudinilor totali-tare ale „noii-vechii” nomen-claturi. În caz contrar, nu vom pu-tea afirma că în statul nostru a avut loc o minune cu adevărat democratică: poporul s-a ridi-cat din genunchi și e pe cale de afirmare adevărata demo-crație europeană”. (Va urma)

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: