Secretari… corigenți la cunoașterea legilor

• 88 de secretari ai unităților administrativ-teritoriale din județ au sau urmează – așa cum prevede legea – studii juridice, administrative sau alte studii superioare • Dacă cei 25 de secretari cu studii medii nu vor absolvi – în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare a Legii 161/2003 – o formă de învățământ superior de lungă durată, în specialitatea juridică sau administrație publică, vor fi eliberați din funcție • Evaluarea profesională a secretarilor pornește de la cea făcută de primari și CL, cuvântul hotărâtor avându-l prefectul • Mulți primari și CL apreciază la superlativ activitatea secretarilor, lucru neconfirmat întotdeauna de realitate • Astfel, 42 de calificative au fost schimbate… în jos de Instituția prefectului, 3 secretari fiind notați cu satisfăcător • Secretarul (cu studii juridice!) al unei comune a fost sancționat cu mustrare scrisă, pentru „multiple deficiențe constatate în activitatea sa” • Anul trecut, 98 de hotărâri adoptate de CL și 55 dispoziții emise de primari au fost ilegale, toate fiind însă, inițial, contrasemnate sau avizate pentru legalitate de către secretari • Organele emitente au revocat 78 de hotărâri și 54 de dispoziții
Secretarul unității administrativ-teritoriale este funcționar public de conducere, cu un rol determinant în cadrul aparatului propriu al consiliului local. Își însușesc această mare responsabilitate toți cei 113 secretari de unități administrativ-teritoriale din județul Suceava? Dar să vedem mai întâi dacă aceștia au studii superioare juridice sau administrative, așa cum se prevede la art. 83 din Legea 215/2001. „În mod excepțional – preciza dl DUMITRU PAȘNICIUC, subprefect al județului -, în funcția de secretar al comunei poate fi numită și o persoană cu alte studii superioare sau cu studii liceale atestate prin bacalaureat. În județul nostru la ora actuală, sunt 88 de secretari care au sau urmează studii juridice, administrative sau alte studii superioare. Menționez că între aceștia, 25 sunt studenți la diferite universități, pentru finalizarea studiilor juridice sau administrative. Mai avem 25 secretari cu studii medii.
 

Dumitru PAȘNICIUC

Potrivit Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, art. XX, alin.3, secretarii de comune care, la data intrării în vigoare a legii, nu au studii superioare își pot păstra funcția publică, cu obligația ca în termen de 6 ani să absolvească o formă de învățământ superior de lungă durată, în specialitatea juridică sau administrație publică, sub sancțiunea eliberării din funcție. Vreau să precizez că o parte dintre aceștia s-au înscris la facultăți de drept sau de administrație publică, pentru a-și completa studiile”. Totuși, 25 au rămas cu studii medii… „Și dintre cei 25, în acest an universitar, o parte s-au înscris la facultățile de profil. Celor care nu se vor înscrie li se va aplica sancțiunea prevăzută de lege – eliberarea din funcție. Noi finalizăm acum un studiu, pentru a cunoaște situația exactă a celor care nu sunt înscriși la studii universitare, pe care-i vom atenționa. Dacă nu vor proceda în consecință, vor suporta prevederile legii”. Chiar dacă nu au studii, unii au experiență. În ce măsură cunosc legile, își cunosc atribuțiile și le îndeplinesc secretarii localităților? Dl subprefect Dumitru Pașniciuc aprecia că „cea mai mare parte dintre secretari își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile de serviciu. Aceasta rezultă și din rapoartele de evaluare, care se realizează anual, potrivit HG 1209, care aprobă Normele metodologice de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici”. Evaluarea pornește de la cea făcută de primar, după ce această evaluare s-a discutat în consiliul local. Propunerea primarului este contrasemnată de către prefect, dacă la nivelul instituției prefectului aprecierea concordă cu cea a primarului și a consiliului local. În situația în care aprecierile nu sunt concordante, se acordă calificativul dat de prefect. Pentru anul trecut, 4 secretari de localități au primit calificativul excepțional (cei din municipiul Suceava, comunele Crucea, Dorna Arini și Dumbrăveni), 70 au obținut calificativul foarte bun, 18 – calificativul bun și 3 – calificativul satisfăcător (de la Horodniceni, Pătrăuți și de la Zvoriștea). Dl Dumitru Pașniciuc menționa că secretarul de la Vatra Moldoviței încă nu a primit calificativul de la instituția prefectului, întrucât nu a fost respectată procedura de evaluare, la nivelul primăriei și consiliului local. Prefectura a intervenit pentru respectarea metodologiei de evaluare, urmând ca în perioada următoare să se decidă asupra calificativului. Consiliul local și primarul au propus calificativul nesatisfăcător. Au existat neconcordanțe între calificativele propuse pe plan local și aprecierea Instituției prefectului și în cazul unora dintre cei 70 de secretari cu foarte bine și 18 cu bine. A prevalat aprecierea Instituției prefectului, care monitorizează în permanență, prin juriștii care răspund de localități, activitatea de control a legalității actelor administrative, aplicare a legilor proprietății, activitatea de soluționare a petițiilor și alte atribuții care revin secretarilor localităților. Comisia de evaluare ține seama de numărul de acte care au fost revocate sau au făcut obiectul acțiunilor în contencios administrativ, dacă prefectul le-a considerat ca fiind nelegale, precum și de faptul dacă se trimit actele la timp la Instituția prefectului, pentru controlul legalității acestora, dacă se trimit alte situații cerute și dacă se respectă calitatea lucrărilor, termenele ș.a.m.d. Dl subprefect Dumitru Pașniciuc arăta că, astfel, au fost schimbate 42 de calificative, din care 25 – de la excepțional la foarte bun, 6 – de la excepțional la bun, 8 – de la foarte bun la bun, 1 – de la foarte bun la satisfăcător, și două – de la bun la satisfăcător. Așadar, primarii și consiliile locale acordă superlative secretarilor, deși la mulți dintre ei acestea nu se justifică prin calitatea activității desfășurate. Pentru 9 secretari nu s-a făcut raport de evaluare, din cauză că nu aveau 6 luni de la data numirii în funcția publică, așa cum prevede legea, iar 8 secretari au fost încadrați cu contract de muncă (nu erau funcționari publici), la comunele nou înființate, fiind numiți, cu delegație, prin ordin al prefectului. La acele comune, cum ar fi Comănești, Voitinel și Gălănești, în această perioadă, s-au organizat concursuri în vederea ocupării acestei funcții. Anul trecut, Instituția prefectului a exercitat controlul de legalitate asupra unui număr de 46.151 de acte administrative, emise de cele 114 autorități ale administrației publice locale și județene. Pentru unele din ele a fost necesară întreprinderea procedurii prealabile, din cauza unor probleme considerate a fi neconforme cu prevederile legale. S-a constatat că 153 de acte administrative, din care 98 hotărâri adoptate de consiliile locale și 55 dispoziții emise de primari, au fost ilegale. De aceea, Instituția prefectului a solicitat revocarea sau modificarea acestora. În acest sens, pentru 133 de acte administrative organul emitent a dat curs solicitării. Acest lucru demonstrează că secretarii fie au privit cu ușurință actul administrativ respectiv din punct de vedere al legalității, fie au considerat că actul este legal, iar la nivelul Instituției prefectului s-a considerat că este nelegal. Au fost revocate 78 de hotărâri și 54 de dispoziții. Dl Dumitru Pașniciuc ne-a dat și câteva exemple în acest sens: • HCL Milișăuți nr. 6/28 februarie 2005 privind aprobarea întocmirii documentației necesare efectuării unui schimb de teren • HCL Ilișești nr. 1/28 ianuarie 2005 privind modificarea și completarea HCL nr. 5/2003 privind stabilirea unor măsuri restrictive cu privire la acordarea ajutorului social • HCL Grănicești nr. 26/30 august 2005 privind reglementarea exploatării și transportului agregatelor minerale pe teritoriul comunei • HCL nr. 19/22 septembrie privind respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea spațiilor medicale din proprietatea privată a comunei Stroiești • HCL nr.11/27 mai 2005 privind suplimentarea organigramei Primăriei comunei Bălcăuți • HCL Dărmănești nr.13/28 martie 2005 privind aprobarea de principiu a unor cereri pentru efectuarea unor schimburi de terenuri • HCL Șcheia nr. 26/14 aprilie 2005 privind desemnarea unui apărător al CL pentru apărarea intereselor în fața Tribunalului Suceava, secția comercială și de contencios. Au mai fost revocate 5 hotărâri ale CL Hârtop, 4 ale CL Preutești, 3 ale CL Izvoarele Sucevei, 6 ale CL Dornești, 3 ale CL Sadova, 3 ale CL Sucevița, 7 ale CL Breaza, 4 ale CL Drăgoiești, precum și hotărâri ale CL Dolhești, Capu Câmpului, Frătăuții Noi, Moldova Sulița, Bilca, Adâncata, Volovăț, Satu Mare, Iaslovăț, Valea Moldovei, Fântânele, Vadu Moldovei, Rădășeni, Iacobeni, Moara etc. Toate acestea, precum și cele 54 de dispoziții ale primarilor care au fost revocate au fost contrasemnate (HCL) și avizate (dispozițiile primarilor) pentru legalitate de secretarii localităților. Pentru 9 acte administrative, organul emitent urmează să se pronunțe asupra solicitării Instituției prefectului de reanalizare și revocare a lor, iar pentru 11 acte administrative, ca urmare a refuzului organului emitent de a le revoca sau modifica, s-a formulat acțiune în contencios administrativ la Tribunalul Suceava, între care hotărâri ale CL Bilca, Dolhești, Ilișești, Izvoarele Sucevei, Volovăț. Dl subprefect Dumitru Pașniciuc a menționat că secretarul comunei Horodniceni a fost sancționat cu mustrare scrisă, motivat de „multiple deficiențe constate în activitatea sa, printre care neluarea măsurilor legale în vederea încetării stării de incompatibilitate a viceprimarului comunei, netransmiterea în termen a actelor administrative către Instituția prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate, nerespectarea metodologiei privind elaborarea și adoptarea actelor administrative, neconstituirea dosarelor de ședință ale CL, neelaborarea statutului comunei”. Secretarul respectiv are studii superioare juridice! Totodată, și în urma controalelor la primării „a rezultat că nu toți secretarii unităților administrativ-teritoriale își îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Legea 215 și cele reieșite din alte acte normative sau cele stabilite de prefect sau de conducătorul instituției, respectiv primarul localității. În urma controalelor, s-au întocmit rapoarte de constatare pentru fiecare caz în parte, care au fost discutate cu secretarii respectivi, stabilindu-se măsuri de remediere, pentru a-i ajuta să-și îmbunătățească activitatea. Unii secretari au fost atenționați”. În trimestrul I al acestui an, Instituția prefectului a exercitat controale de legalitate asupra unui număr de 13.344 de acte emise de cele 114 autorități ale administrației publice locale și județene. Și în acest an a fost nevoie ca pentru unele acte adoptate sau emise să fie declanșată procedura prea-labilă. S-a constatat că 3 HCL și 5 dispoziții emise de primari sunt ilegale, solicitându-se revocarea acestora. Pentru alte 3 acte administrative, s-a solicitat revocarea, respectiv modificarea actului adminis-trativ, organele emitente dând curs solicitării Instituției pre-fectului. Pentru un act admi-nistrativ al CL Marginea, din cauza refuzului organului e-mitent de a-l revoca, s-a for-mulat și introdus acțiune în contencios administrativ la Tribunalul Suceava. Dl Dumitru Pașniciuc ne-a mai spus că numai la Solca, cu o dispoziție a primarului, s-a recidivat în privința legalității. Pentru a veni în sprijinul secretarilor localităților, „Instituția prefectului a elaborat, cu circa 3 ani în urmă, o «fișă a postului secretarului» (cu caracter orientativ), cuprinzând principalele lor atribuții reieșite din actele normative, care poate fi îmbunătățită cu activitățile izvorâte din specificul muncii CL și al primăriei respective pe care trebuie să le realizeze secretarii. Acolo unde acestea sunt în atenția conducerilor autorităților publice locale, lucrurile se prezintă destul de bine. Rezultatele lor și ale noastre – spunea dl Dumitru Pașniciuc – vor fi apreciate atunci când la primării, la Prefectură, la celelalte instituții ale statului vor veni din ce în ce mai puțini cetățeni pentru a li se rezolva problemele. Altfel spus, atunci când problemele vor fi rezolvate și oamenii vor fi mulțumiți. Acesta este obiectivul esențial al activității noastre și deci al secretarilor din unitățile administrativ-teritoriale. În acest scop, fie trimestrial, fie mai des, organizăm întâlniri cu secretarii, în mod deosebit pentru aplicarea corectă a legilor proprietății, asigurării legalității actelor administrative, precum și pentru accelerarea reformei în administrația publică și integrarea în Uniunea Europeană”.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: