Drumurile județene

Nevoi mari, bani puțini

Pentru aducerea într-o stare bună a drumurilor județene sunt necesare 1.700 miliarde lei vechi. Aceasta, deoarece majoritatea traseelor sunt construite în anii ’60-’70 și asfaltul este foarte îmbătrânit > La ora actuală se află în derulare programul de modernizare a șase drumuri județene, cu un credit de 200 miliarde lei vechi, contractat de Consiliul Județean Suceava special în acest scop > Se află spre final și programul de pietruire a drumurilor comunale, cu un credit de 1 milion dolari, obținut printr-un contract subsidiar, încheiat în februarie 2004, de CJ Suceava cu Ministerul Transporturilor > DJDP Suceava are întocmite proiecte în valoare de 700 miliarde lei vechi, în vederea executării de lucrări pe drumurile județene Chiar dacă în „Anul Ștefan cel Mare” (2004) nu s-au acordat integral sumele promise inițial pentru refacerea infrastructurii rutiere a județului, s-au efectuat totuși lucrări de amploare, atât pe rețelele naționale, cât și pe cele județene și comunale (pe acestea din urmă, cu fonduri europene, prin programul SAPARD). Consiliul Județean Suceava a continuat aceeași politică de îmbunătățire a stării drumurilor și în anul 2005, astfel încât, pe multe trasee se poate circula în condiții normale de siguranță rutieră.
 

Cum fosta RADP a fost transformată în S.C. Drumuri și Poduri SA Suceava, iar aceasta nu poate lua în administrare drumurile județene, Consiliul Județean a hotărât, în august anul trecut, înființarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava. Așadar, aceasta a preluat în administrare și exploatare cei 1.136,62 km drumuri județene și poduri. (Reamintim aici că județul nostru este al doilea pe țară, după Timiș, în privința lungimii rețelei rutiere). Dl RADU AVĂDĂNEI, director general (interimar) al DJDP, ne spunea că aceasta se ocupă de adunarea informaților pentru tot ceea ce înseamnă necesar de lucrări și exploatare în condiții normale a drumurilor județene – siguranța circulației, plantații rutiere, poduri și podețe, ziduri de sprijin (lucrări de artă) – și de elaborarea de programe pentru reabilitarea acestor drumuri. În acest scop, lunar, noi facem revizia drumurilor. Deci în fiecare lună, se merge efectiv pe drumurile județene și se verifică starea acestora, pentru a vedea punctele (negre) cu grad ridicat de pericol (risc mare de accidente), fie din cauza degradării, fie din cauza calamităților, și unde trebuie intervenit cu maximă urgență, cum s-a întâmplat a-nul trecut, când am avut dru-muri rupte, arbori căzuți etc. Avem în răspundere și tablo-urile indicatoare. Aici trebuie să spun că furtul indicatoare-lor rutiere a devenit un adevărat fenomen: astăzi le punem și mâine dispar. Lucrările în punctele negre sunt, să le spunem așa, intervenții de urgență. Dar, pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație pe drumurile județene, DJDP elaborează programe, supuse apoi aprobării Consiliului Județean, care, în funcție de posibilități, alocă fonduri. Dl Radu Avădănei ne spunea că necesarul pentru aducerea într-o stare cât de cât bună a drumurilor județene este de 1.700 miliarde lei vechi. Aceasta, pentru că majoritatea traseelor sunt făcute în anii 60-70 și asfaltul este foarte îmbătrânit. S-a intervenit, pe parcursul timpului, cu lucrări de reparații și întreținere, dar prea puține trasee s-au modernizat. Și acele re-ciclări in situ, cu mașinile acelea mari, care frezează asfaltul înainte și după aceea îl aș-terne, sunt tot lucrări de întreținere și reparații, nu de modernizare. Deci nu se inter-vine în corpul drumului, ci numai la suprafață, pentru a îmbunătăți momentan condițiile de circulație. Este o lucrare care are o garanție de doi ani, o lucrare provizorie. Iar lucrările de modernizare sunt prea puține, pentru că, în general, au fost făcute prin pro-gramul de investiții al Consiliului Județean. La ora actuală – preciza directorul general –, prin pro-gramul de investiții, cu un credit de 200 miliarde lei vechi, contractat special de CJ Suceava pentru modernizare, avem în lucru: DJ 291 A, Zvo-riștea – Siret (numai până la ieșirea din Zamostea), DJ 208 B, Verești – Dumbrăveni – Si-minicea, DC 43 (acum drum județean), Marginea – Volo-văț, DJ 174 D, Dorna Candre-nilor – Poiana Negri, DJ 175, Pojorâta – Izvoarele Sucevei, DJ 177, Mănăstirea Humoru-lui – Poiana Micului. Lucrări-le au început în anul 2005 și se vor finaliza anul acesta. DJDP Suceava și-a început activitatea la 15 octombrie 2005, tocmai atunci când pro-blema înlăturării efectelor calamităților naturale era de cea mai mare actualitate. Și, după cum spunea directorul său general, s-a ocupat de i-dentificarea lucrărilor de efec-tuat în urma inundațiilor, asi-gurarea diriginției de șantier, urmărirea execuției lucrări-lor, în limita celor 187 miliar-de lei alocate de Guvern pentru refacerea infrastructurii jude-țului. Pentru că fondurile s-au derulat prin Consiliul Jude-țean, președintele acestuia, dl Gavril Mîrza, fiind ordonator principal de credite. Sigur, n-a fost vorba numai de drumuri, ci și de lucrări de refacere a rețelelor de alimentare cu apă, de îndiguiri, de apărări de maluri. Dl Radu Avădănei a ținut să sublinieze că toate aceste lucrări au fost aprobate de președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care este prefectul Orest Onofrei, și că a fost o co-laborare extraordinară între Prefectură și Consiliul Jude-țean, în privința utilizării fon-durilor pentru calamități. Cu fondurile alocate s-au execu-tat lucrări în 73 localități. Și dacă lucrările obișnuite de în-treținere și reparații a drumu-rilor au fost efectuate de S.C. Drumuri și Poduri SA Sucea-va, cele pentru refacerea infra-structurii județului au fost contractate cu alte 30 de so-cietăți comerciale din județ, DJDP Suceava întocmind do-cumentațiile de evaluare pen-tru localitățile afectate, urmă-rind din punct de vedere can-titativ și calitativ lucrările e-xecutate și avizând la plată situațiile de lucrări. Tot prin CJ Suceava s-au derulat cele 19,6 miliarde lei vechi dați de Guvern pentru finalizarea lu-crărilor de modernizare pe traseul Cacia – Solonețul Nou, începute prin 1998, cu finan-țare mixtă, româno-poloneză. Referitor la acest traseu, tre-buie spus că CJ Suceava se luptă acum pentru obținerea unui nou acord de finanțare mixtă, româno-poloneză, în vederea modernizării drumu-lui până la Pleșa. Dl Radu Avădănei ne-a vorbit și despre contractul subsidiar, încheiat în februarie 2004, de CJ Sucea-va cu Ministerul Transportu-rilor, în valoare de 1 milion de dolari. Suma a fost alocată pentru lucrări de pietruire a drumurilor comunale, deci beneficiarii finali sunt consili-ile locale, cu care CJ a înche-iat, la rândul său, contracte. Iar DJDP a acordat consultanță consiliilor locale, inclusiv ce-lor care au avut beneficiat de fonduri, prin Programul SAPARD, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructu-rii rutiere. Unele dintre aceste lucrări de pietruire au fost terminate, altele vor fi finalizate anul acesta. La solicitarea u-nor consilii locale sau pentru acoperirea necesităților CJ, s-a lucrat și la promovarea, în co-laborare cu Prefectura, a unor proiecte de hotărâri de guvern, în vederea obținerii de finan-țări pentru lucrări pe drumu-rile județene, dar și pentru localități urbane și rurale care au solicitat fonduri. DJDP a eliberat și acorduri, avize și autorizații de ampla-sare, în zona drumurilor ju-dețene, de panouri publici-tare, stâlpi pentru rețele ș.a.m.d. Iar dacă lucrarea este de amploare, trebuie plătite taxe pentru zona folosită. Pentru că, pe o distanță de 3 metri de la marginea șanțu-lui, este zona de siguranță a drumului județean. Aici se ridică însă o mare proble-mă, pe care dl Radu Avădănei a dorit să o spunem atenției publice: comisiile locale de fond funciar au împroprietărit persoanele care au teren în zona drumurilor, până la mar-ginea șanțurilor sau chiar până la marginea asfaltului, ceea ce nu este legal. Pentru că OG nr. 43/1997 delimitea-ză exact zona aferentă drumu-lui: 16-20 metri, funcție de im-portanța drumului, pe o parte și pe cealaltă de la axul drumu-lui. La intravilan, DJDP nu mai are cum să intervină, pentru că oamenii au construit casele și gardurile de zeci de ani. Dar, la extravilan, primăriile au obligația, înainte de emite-rea autorizației de construire în preajma drumurilor județe-ne, să-i trimită pe solicitanți la administratorul drumului – DJDP Suceava -, unde i se spun care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite. Și, dacă solicitan-tul este societate comercială, trebuie să plătească accesul, pentru acea zonă. Pe DJ 178 A, Șcheia-Mihoveni-Costâna-Todirești-Cacica, pe porțiunea de la ieșirea din Șcheia și până la intrarea în Mihoveni, cetățe-nii au fost împroprietăriți pâ-nă la marginea asfaltului, as-tupând și șanțul. Însă, de anul trecut, cu sprijinul CL și Pri-măriei, oamenii au fost lămu-riți că trebuie să se retragă din zona drumului. Iar CJ Su-ceava a alocat fonduri pentru reasfaltarea părții carosabile, când au fost refăcute și șanțu-rile, pentru asigurarea scur-gerii apei. De ce legiuitorul a venit cu această delimitare a zonei de siguranță a drumurilor? Pentru că, în momentul când se „prinde” un program de fi-nanțare externă, care impu-ne niște condiții în legătură cu platforma carosabilă, tere-nul necesar trebuie să fie „liber de sarcini”. Astfel, nu va mai fi nevoie de expropri-eri, cum se mai întâmplă a-cum la unele drumuri națio-nale intrate în reabilitare sau chiar la programul „Utilități și mediu…”, cu amplasarea conductei de gaz metan. Așa cum am mai spus, pen-tru aducerea drumurilor jude-țene într-o stare acceptabilă pentru circulație, ar trebui 1.700 miliarde lei vechi. Se va putea aloca o asemenea sumă? Nici într-un caz! La ora actua-lă, DJDP Suceava are proiecte întocmite (proiect tehnic, ca-iete de sarcini, detalii de exe-cuție și studii de fezabilitate) pentru lucrări în valoare de 700 miliarde lei vechi, pentru execuția de lucrări pe drumu-rile județene. Parte din sumă ar putea proveni de la guvern, dar proiectele tehnice sunt pregătite și în vederea accesă-rii unor eventuale programe cu finanțare externă. Pe ce ne putem baza totuși anul acesta? Pe realizarea lucrărilor curen-te de întreținere și reparații, în vederea asigurării în conti-nuare a unei circulații fluente pe drumurile județene. În acest scop, 101 miliarde lei vechi vor veni din cota de TVA, repartizate special, prin Legea bugetului de stat, pentru drumurile județene și comu-nale, la care se va adăuga suma alocată din bugetul Con-siliului Județean Suceava. Oricum, se circulă mai bine pe drumurile județene, cu u-nele excepții, cum ar fi DJ 208 C, de la intrarea în județ din-spre Botoșani în orașul Liteni, prin Vulturești, până la Hâr-top. Porțiunea dintre podul peste Siret (Vercicani) până la barieră în Liteni este sub orice critică, la fel ca și cea de la ieșirea din Liteni spre Vultu-rești. Asemănătoare sunt și traseele Siret-Mușenița, Fra-sin-Doroteia-Ostra-Puzdra-Broșteni, acesta din urmă fiind foarte afectat de ploile de anul trecut, când s-a circulat pe un singur fir. Acum, circu-lația se desfășoară pe ambele fire, dar cu foarte multe res-tricții (de tonaj, de viteză). Mai este și DJ 208 E, Dolhești-Ma-nolea-Oniceni, unde s-au făcut mai puține lucrări pe parcur-sul timpului și trebuie inter-venit cu lucrări de întreținere. Dar, așa cum sublinia dl director general Radu Avădănei, Consiliul Județean Suceava urmărește cu prioritate refa-cerea și modernizarea infrastructurii rutiere a județului.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: