Restituirea proprietăților Fondului Bisericesc

„Un act de drept într-un stat de drept“

Dezbaterile de la finele săptămânii pe marginea retrocedării celor 192.000 hectare de pădure au aprins spiritele, disputele depășind limita juridicului Sâmbătă, la Palatul Administrativ al județului Suceava, a fost organizată o dezbatere publică pe marginea reconstituirii Fondului Bisericesc Ortodox din Bucovina. Discuțiile au fost mediate de fostul deputat PNȚCD Vasile Lupu, inițiator al Legii nr.1/2000 a fondului funciar, care îi poată numele. Întâlnirea vine pe fondul respingerii de către Comisia județeană de fond funciar a cererii Fondului Bisericesc Ortodox al Bucovinei privind retrocedarea unor terenuri forestiere în suprafață de 192.000 de hectare. Respingerea a avut ca motivare faptul că Fondul este o persoană juridică de drept privat și, astfel, nu poate fi considerat urmașul fundației de drept public care a deținut, îna-inte de 1949, terenurile revendicate. La data respingerii, președintele Comisiei, prefectul Orest Onofrei, declara că Fundația care a deținut proprietatea a fost constituită prin lege și că era o persoană juridică de drept public, care a fost desființată printr-un decret din 1949. Pe când, organismul care a depus cererea de retrocedare este o persoană juridică de drept privat, înființată în 2000, printr-o sentință a Tribunalului Suceava, în condițiile prevăzute de Legea din 1924.
 

Cuvântul de deschidere în cadrul întrunirii a aparținut ÎPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, la masa rotundă luând parte prefectul Orest Onofrei, subprefectul Ștefan Alexandru Băișanu, președintele Consiliului Județean, Gavril Mîrza, vicepreședintele executivului județean Stela Acatrinei, deputatul PSD Eugen Bejinariu, avocatul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Vasile Tudor, președintele Asociației Proprietarilor de Pădure, Ioan Bogdan Tudor, șefi de instituții cu specific, preoți, precum și alți oficiali și invitați. Dezbaterile au fost aprinse, multe intervenții fiind îndreptate împotriva șefului Comisiei județene de fond funciar, prefectul Orest Onofrei, care, în ședința incriminată, s-a abținut de la vot, dar și a Alianței. ÎPS Pimen: retrocedarea Fondului Bisericesc, un act de drept într-un stat de drept Înalt Prea Sfințitul Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a spus în plen că solicitarea de retrocedare a Fondului Bisericesc reprezintă un act de drept într-un stat de drept, democrat, îndreptățit să fie înscris în familia statelor Uniunii Europene. „Până nu demult, nu aveam lege pentru retrocedare, acum ea există, iar noi solicităm aplicarea ei. Deoarece aceasta se referă la proprietatea Bisericii din Bucovina, o proprietate privată, de interes public. Dorința de soluționare a cererii noastre este una sinceră, izvorâtă nu din dorința de îmbogățire, ci din conștiința față de valorile de patrimoniu și ale spiritualității neamului și credinței noastre strămoșești”, a arătat Înalt Prea Sfinția Sa. În continuare a fost subliniat faptul că bunurile Fondului bisericesc reprezintă singura sursă financiară și materială de îngrijire a monumentelor istorice și de cult, precum și pentru ridicarea de așezăminte de binefacere, cămine pentru copii părăsiți sau orfani, bătrâni sau bolnavi. ÎPS Pimen a mai subliniat că, potrivit uzanțelor internaționale, statul nu poate fi obligat să suporte în întregime cheltuielile de conservare și restaurare a valorilor de patrimoniu aflate în proprietate privată. Mai mult, Guvernul, printr-o lege, are în intenție concesionarea acestora, pe o durată de 45 de ani. Reconstituirea dreptului de proprietate, zădărnicită de duplicitate și dedesubturi Avocatul Bogdan Ioan Tudor, președintele Asociației Proprietarilor de Păduri din România, a acuzat duplicitatea și dedesubturile prin care este zădărnicită reconstituirea dreptului de proprietate pentru Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei. „Suceava a ajuns astăzi în pragul de a demonstra întregii Românii că întorsăturile și sucelile în privința proprietății de la vârf se fac. O perioadă, Suceava a fost sucită de stânga, iar acum este sucită de dreapta”, a precizat dl Tudor, membru al PNL. Vasile Tudor, avocatul Arhiepiscopiei: dreptul de proprietate al Fondului Bisericesc este incontestabil Pe de altă parte, Vasile Tudor, avocatul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, consideră că dreptul de proprietate al Fondu-lui Bisericesc este incontestabil. Întrucât Decretul nr. 273/ din 24 iunie 1949, de desființare a Fondul Bisericesc, nu a fost publicat în Monitorul Oficial, aces-ta este un act normativ inexistent, lipsit de orice efecte. Ast-fel, Fondul Bisericesc Ortodox Român din Bucovina nu și-a în-cetat existența, activitatea acestei persoane juridice fiind doar întreruptă de preluarea abuzivă, fără titlu, a imobilelor proprie-tatea sa. Fundația Fondul Bisericesc și-a reluat activitatea în baza sentinței civile nr. 109/ din 11 aprilie 2000, pronunțată de Tribunalul Suceava, în registrul asociațiilor și fundațiilor fiind înscrise modificările aduse statutului, care prevăd că reclamanta este succesorul persoanei juridice desființate abuziv în 1949. Există avizele ministerelor Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului (5442/A.V. 7.04.2000) și al Secretariatului de Stat Pentru Culte (2669/28.03.2000). Avocatul Vasile Tudor, relevă că, prin decizia civilă nr.44 din 31 octombrie 2005, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, se arată că Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei este aceeași persoană juridică cu cea ca-re și-a încetat activitatea prin Decretul nr.283/1948, fiind con-tinuatoarea proprietarului tabular. Rezolvarea a dat-o Înalta Curte de Casație și Justiție, care a recunoscut calitatea procesuală, explică fostul deputat PNȚCD Vasile Lupu Fostul deputat Vasile Lupu a subliniat, la rându-i, că, juridic, Decretul nr. 273 din 1949 nu poate avea efecte, întrucât nu a fost publicat în Buletinul Oficial al vremii. Domnia sa a făcut o scurtă istorie, evidenți-ind că, odată cu reluarea pro-blematicii funciare de către gu-vernarea CDR, s-au inițiat demersuri de reconstituire a Fon-dului Bisericesc din Bucovina. Cu toate că partidele din coaliția de la acea vreme au manifestat reținere, senatorul țărănist su-cevean Petru Juravlea a înregis-trat la Senatul României un pro-iect legislativ în acest sens. A-cesta a fost înregistrat de comi-sia de specialitate, însă nu a mai apucat să fie dezbătut. În ulti-mele două luni ale guvernării CDR, dl Lupu a elaborat un pro-iect de ordonanță de restituire, care a fost blocat de ministrul de specialitate, Romică Tomes-cu. În 2004, Guvernul Năstase a împroprietărit Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților cu 90.000 de hectare de pădure, însă Cur-tea Constituțională a declarat actul normativ respectiv necon-stituțional, efectul fiind anulat. După legile proprietății promo-vate de ministrul Gheorghe Flutur, cererea de restituire a proprietăților Fondului Biseri-cesc a fost respinsă de Comisia județeană de fond funciar, pe emotiv de „inexistență a pro-prietarului”. „Problema a rezol-vat-o Înalta Curte de Casație și Justiție, când a recunoscut, în acțiunea de revendicare, calita-tea procesuală a Fondului Bise-ricesc și când instanțele au a-probat un text în care scrie că Fondul Bisericesc actual este continuatorul celui care a existat în perioada interbelică”, a opi-nat fostul deputat Vasile Lupu. Mihai Iacobescu: restituirea lasă grupurile de interese fără obiectul muncii Profesorul universitar Mihai Iacobescu a privit problema pă-durilor și din altă perspectivă. Aceea a jafului la scară mare, atrăgând atenția că acest lucru este de neconceput în țările Uniunii Europene. Domnia sa a exemplificat cu Germania, stat care a luat măsura sistării do-borârii arborilor. „În Germania, mai multe landuri au interzis, de 30-40 de ani, să se mai taie vreun lemn. La noi se taie cu larghețe și nimeni nu are nimic de spus”, a subliniat dl Iacobes-cu, adăugând că „dacă aș fi politician, ar trebui să răspund și la acest lucru”. Profesorul univer-sitar a spus că restituirea pro-prietăților Fondului Bisericesc Ortodox al Bucovinei întâmpină rezistență tocmai pe motiv că unele grupuri de interese ră-mân, astfel, fără, „obiectul mun-cii”. „Vreau să semnez un document care să-mi permită să pot dormi liniștit acasă”, afirmă prefectul Onofrei Prefectul Orest Onofrei a menționat că este foarte adevărat că există o proprietate de restituit și că aceasta a fost a Fondului Bisericesc Ortodox din Bucovina. Șeful Comisiei județene de fond funciar a iterat, de aseme-nea, că există o lege care reglementează ca proprietatea să se întoarcă la stăpânii de drept, precum și voință politică și administrativă pentru retrocedare. Dl Onofrei a cerut ajutorul ju-riștilor, de la care așteaptă o for-mă juridică de neatacat. „Vreau să semnez un document care să nu fie contestat, care să însemne o reparație istorică, morală și materială, iar eu să pot dormi liniștit acasă. Nu există absolut nicio altă constrângere”, a men-ționat reprezentantul Guvernu-lui în teritoriu. Domnia sa a atras atenția asupra formei actuale a Fundației Fondului Bisericesc Ortodox din Bucovina, care nu seamănă cu niciuna din cele de până acum, Fundația nefiind nici măcar constituită din per-soane juridice. „Dar, juridic, poate că nici măcar nu trebuia reînființat, dacă nu a fost desfi-ințat”, concede Orest Onofrei. Șeful Comisiei județene de fond funciar s-a declarat extrem de jignit de trimiterile „la tot felul de influențe, la presiuni și ma-fioți”. Domnia sa a conchis că este pentru restituirea pădurilor, dar în condițiile respectării în-tocmai a legislației în vigoare. „Noi nu avem nicio problemă cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădă-uților, ci cu Fondul Bisericesc Ortodox al Bucovinei, care tre-buie să se constituite în forma și structura de dinainte de 1949. Orice acuzație, de orice natură, la adresa Prefecturii și a Co-misiei județene de fond funciar, reprezintă o jignire, pentru că nu putem fi acuzați în bloc. Una este să dorești să restitui și alta este să poți. Noi dorim, dar nu putem”, a încheiat prefectul de Suceava. Guvernul PSD este singurul care a făcut pași concreți, susține deputatul social-democrat Eugen Bejinariu Deputatul PSD Eugen Bejinariu spune că s-au făcut multe demersuri de restituire, dar care au fost concretizate doar de Partidul Social-Democrat, respectiv de Guvernul Năstase. Începând chiar cu retrocedarea celor 16.000 de hectare către unitățile de cult, în baza Legii nr.1/2000, modificată printr-o ordonanță de guvern. Mai mult decât atât, după îndelungi discuții și dispu-te, în octombrie 2004, premie-rul Adrian Năstase a luat o de-cizie politică care împroprietă-rea Arhiepiscopia Sucevei și Ră-dăuților cu 90.000 de hectare de pădure. Ulterior, ordonanța de urgență a fost contestată de un grup de senatori, majoritar PRM, la Curtea Constituțională. Înal-tul for a considerat că nu există motivația „de urgență”, decla-rând neconstituțional respecti-vul act normativ, „din rațiuni de tehnică legislativă”. „Este singu-rul Guvern care a făcut pași con-creți în acest sens”, a spus dl Bejinariu. În calitate de ministru coordonator al Secretariatului general al Guvernului, dânsul reliefează că personal a dispus măsuri de punere în posesie, concretizate printr-un pro-ces-verbal de predare-primire. Totodată, consideră că executi-vul central și ministrul Gheorghe Flutur ar fi trebuit să continue demersul Guvernului Năstase. „Sunt convins că această voință politică nu a existat și nici nu cred că va exista”, a precizat deputatul social-democrat. Stela Acatrinei, vicepreședinte al executivului județean: mai eficient, fără orgolii politice Vicepreședintele Consiliului Județean Stela Acatrinei crede că întâlnirea ar fi fost mult mai eficientă dacă s-ar fi renunțat la orgolii politice. Dna Acatrinei a precizat că nu era momentul să se discute greșelile partidelor care s-au perindat la guvernare din 1990 încoace, vizavi de pro-blemele unei instituții apolitice și echidistante față de tot spec-trul politic, precum Arhiepisco-pia Sucevei și Rădăuților. Ad-junctul șefului executivului ju-dețean arată că esențial este să se stabilească dacă actuala Fun-dație a Fondului Bisericesc este moștenitoarea celei ale cărei proprietăți au fost preluate de sistemul comunist. „Ar fi foarte util ca un grup de juriști experi-mentați să studieze arhivele și să propună proiect legislativ care să întărească acest drept”, a precizat Stela Acatrinei. Nu în cele din urmă, a cerut să se cla-rifice cât din suprafața solicitată se mai găsește pe teritoriul României. „Acestea sunt actele și noi cu acestea lucrăm”, spune subprefectul Băișanu Subprefectul Ștefan Alexandru Băișanu precizează că restituirea îmbracă un aspect pur juridic, nefiind vorba de influențe politice, „de voință a unuia sau altuia”. Domnia sa spune că Fundația „Fondului Bisericesc Ortodox al Bucovinei” este ace-eași persoană juridică cu cea a cărei activitate s-a încheiat, în mod abuziv, prin Decretul 273 din 24 iunie 1949, cum se arată și în statutul acesteia. În opinia subprefectului, calitatea proce-suală – recunoscută de Tribuna-lul Suceava și menținută de celelalte instanțe – este urmare directă a faptului că, la acea da-tă, juriștii Direcției Silvice și Direcției Finanțelor Publice nu au pronunțat apel, „această ca-litate acordându-se, în mod gre-șit, prin nelegalizarea documen-telor depuse”. „Modificarea statutului inițial al Fundației, în 2001, în baza căruia se recu-noaște calitatea procesuală a Fondului, conține o gravă eroa-re”, a arătat Ștefan Alexandru Băișanu, adăugând că „acestea sunt actele și noi cu acestea lucrăm”. Gavril Mîrza, Președintele Consiliul Județean: deci există voință politică, trebuie făcuți pașii necesari Președintele Consiliului Ju-dețean, Gavril Mîrza, a exprimat toată disponibilitatea instituției pe care o conduce de a grăbi i-dentificarea unei variante favo-rabile Fondului. Domnia sa a spus că este în asentimentul prefectului Orest Onofrei și al fostului senator Vasile Lupu, considerând că, în condițiile în care sunt necesare completări normative, acestea ar trebui promovate la Guvern. „Dacă e-xistă legislație, dacă există vo-ință politică, de ce nu se fac pașii necesari, să se intre în posesia pădurii?”, s-a întrebat dl Mîrza, menționând că disputa nu ajută nimănui. Dacă solicitarea nu este satisfăcută, există și alte căi de urmat, precizează ministrul agriculturii, Gheorghe Flutur Cu o zi înaintea dezbaterii publice de la Palatul Administrativ, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Gheorghe Flu-tur, declara, la Suceava, că susți-ne respectarea Legii și a Regula-mentului de aplicare a acesteia. Domnia sa a recomandat așeza-rea tuturor factorilor implicați la aceeași masă în scopul găsirii de soluții. „Principiul Legii nr. 247 a fost de revenire a proprietarilor de până în 1948. Și, dacă proprietar a fost și Biserica sau o formă organizatorică a bisericii, prevederile actului normativ trebuie aplicate întocmai”, a arătat demnitarul sucevean. Pe de altă parte, explică Gheorghe Flutur, Fundația Fondului Bisericesc Ortodox a făcut o cerere, la care obligatoriu va primi un răspuns. „Dacă aceasta nu va satisface, există și alte căi de urmat. După părerea mea, ei trebuie să se așeze la masă să discute, pentru că pădurea, mai de-vreme sau mai târziu, va reveni proprietarilor de drept”, a conchis ministrul.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: