În municipiul Suceava

Blocuri extinse pe și pe lângă temelia legii

> Suceava simte nevoia de dezvoltare, iar în felul acesta orașul se înnoiește > Cetățenii, asociațiile de proprietari au un rol foarte important în oprirea construcțiilor ilegale, prin sesizarea Primăriei > Cei mai mulți “reclamagii” ar fi însă din rândul celor cărora le-au fost respinse cererile!? > Punere în posesie lângă stația de troleibuz din centrul municipiului! Da, dar terenul este proprietate privată > La blocul E 83 (strada Luceafărului nr. 22), vecin cu Liceul de Informatică, toate balcoanele de la parter sunt “extinse” (supradimensionate) > Există tendința de împingere a responsabilității spre asociațiile de proprietari?! La blocul E 83, vecin cu Liceul de Informatică “Spiru Ha-ret” din Suceava, se pot vedea cel puțin trei balcoane care încalcă orice fel de normă. Sunt balcoane supradimensionate, situate pe ambele părți ale blocului. În preajma Curții Domnești, important sit arheologic, se înalță o extindere a unei construcții din stația de troleibuz. Lângă fostul Restaurant “Areni”, vizavi de Primărie, s-a ridicat o construcție, care nu se știe ce hram poartă.
 

Ce fac Primăria și CL Suceava, de ce permit realizarea unor extinderi de balcoane ce încalcă normele urbanistice și arhitecturale? De ce aprobă realizarea de construcții în spații protejate, cum este cea din zona Curții Domnești, sau care strică aspectul peisagistic, precum cea din fața Primăriei? Acestea sunt ultimele sesizări (scrise sau telefonice) primite la redacția ziarului “Crai nou” referitoare la ceea ce se întâmplă în municipiul reședință de județ, în domeniul urbanismului, sub noua adminis-trație. Plecând de la ele, i-am abordat pe doamna vicepri-mar ANGELA ZAROJANU și pe dl MIHAI JITARIUC, director executiv al Direcției Urbanism – Patrimoniu din ca-drul Primăriei. Le-am reamin-tit că, în cadrul unei docu-mentări din luna ianuarie a.c., domniile lor își exprimau ne-mulțumirea față de aspectul orașului, dar susțineau că, prin ceea ce se face de-acum înainte, se urmărește să se confere o anume personali-tate, un specific bucovinean municipiului Suceava. Refe-ririle erau mai ales la extinde-rea orașului, dar și-au arătat preocuparea și față de zona sa centrală, prin terminarea PUZ din această zonă putându-se acționa și asupra “imaginii artistice” a centrului Sucevei. Acea construcție din preajma Curții Domnești va conferi o imagine artistică orașului? “Acolo este zonă protejată, iar aprobările (autorizația de construcție) se dau de către Consiliul Județean – arăta dna Angela Zarojanu. Am a-vut și eu niște sesizări în acest sens. Am solicitat verificarea la Consiliul Județean, și era totul în regulă, conform pro-iectului. Construcția se face pe un teren de 100 mp, pro-prietate privată”. Dna vicepri-mar spunea că Prefectura (Comisia județeană de fond funciar) a aprobat punerea în posesie. Dar dosarul de vali-dare a plecat de la Primărie (Comisia locală)! “Nu pot să vă dau detalii. Este o poveste mai veche. Precizez însă că toate avizele pentru acea con-strucție au fost date de Consi-liul Județean, pentru că-i zo-nă protejată. Am elimina multe discuții și reclamații, dacă, atunci când Consiliul Județean dă o aprobare și e-mite o autorizație de constru-ire, ne-ar informa și pe noi”. “Noi dăm un aviz de princi-piu, că este permisibilă con-strucția, conform regulamen-tului local de urbanism. Dar nu știm cum arată ea” – a com-pletat dl director Mihai Jita-riuc. “Fiind teren proprietate privată, n-avem nici un motiv să spunem nu”. Proprietarul terenului spune că s-a făcut inclusiv descărcarea arheo-logică, realizată de trimișii Ministerului Culturii și Cul-telor, pe baza căreia au fost eliberate ulterior toate cele-lalte autorizații. De asemenea, el susține că proiectul este u-nul foarte interesant și mo-dern și nu va face cu siguran-ță “de rușine” centrul orașu-lui, ba chiar va îmbunătăți i-maginea locului. El este rea-lizat de proiectanți suceveni, care respectă toate rigorile impuse de Primărie. Dar ce-i cu clădirea de lân-gă fostul Restaurant “Areni”? “Acolo este concesionată o su-prafață de teren pentru con-struirea unui spațiu destinat vânzării de flori, foarte nece-sar aici, unde se oficiază căsă-torii. Este un proiect aprobat în Consiliul Local, de acum doi ani de zile, se respectă pro-iectul și suprafața construită. Construcția nu împiedică nimic acolo. Dar știți ce este interesant? Faptul că doi ani de zile a stat acolo un chioșc de o formă foarte urâtă, pă-răsit, și nu a deranjat pe ni-meni. Iar acum, când s-a făcut o construcție frumoasă, nu știu cine se simte deranjat”. Sesizarea referitoare la bal-coanele supradimensionate de la blocul E 85, strada Lu-ceafărului nr. 22, este confir-mată de controlul făcut de compartimentul disciplina în construcții din cadrul Primă-riei. Balcoanele de la aparta-mentele 1 și 4, scara A, con-struite în urmă cu circa 8 și, respectiv, 4 ani, sunt extinse față de proiecția balcoanelor de deasupra. La fel și cele de la apartamentele 3 și 4, scara B, și de la apartamentul 1, scara C. Dar, ultimilor trei proprietari, Primăria le-a con-cesionat terenul ocupat în plus, toți având autorizații de construire. Certificat de urbanism are și proprietarul apartamentului nr. 4, scara B, care l-a demolat pe cel vechi, motivând că prezintă risc în exploatare (nu avea fundație), și urmează să-și întocmească documentația pentru con-struirea unuia nou. N-am aflat însă câți vecini și-au dat acor-dul pentru acele balcoane ex-tinse. Reușesc totuși Primăria și CL Suceava să țină sub control extinderile și construcțiile noi? “Avem un compartiment pentru disciplina în con-strucții; salariații acestuia merg pe teren și văd dacă toate construcțiile respectă proiec-tul. E drept că ne ajută foarte mult și cetățenii, care sem-nalează și alte aspecte și vin și ne întreabă dacă cei care construiesc au autorizații. Mai este Comisia de urba-nism a CL, care aprobă orice proiect. Cei șapte membri ai acesteia umblă toată ziua prin oraș (!), identificând ori-ce modificări care apar, pen-tru că ei au imaginea con-strucțiilor aprobate. Este și un birou de urbanism, este un director și sunt eu. Suntem totuși un colectiv bun, înche-gat”. Problema este dacă toate aceste compartimente își fac bine treaba. “Eu zic că da – a accentuat dna viceprimar. O-dată ce nu există nici o atacare în instanță a vreunei hotărâri date de CL sau de executiv pe linie de urbanism, înseamnă că lucrurile se desfășoară normal. Pe de altă parte, noi solicităm acordul asociațiilor de proprietari și al proprieta-rilor de bună credință, ca să nu-i stânjenească în nici un fel. Îmi pare rău să aud că rezolvarea unor probleme este condiționată de anumiți fac-tori. N-am date concrete, am auzit numai niște zvonuri, și nu vreau să discut mai mult asupra acestui subiect. Tre-buie să se înțeleagă totuși, la asociațiile de proprietari, că președintele are un cuvânt, răspunde pentru ceea ce spu-ne, el este omul care semnea-ză și pune ștampila. Sunt multe probleme cu asociațiile de proprietari. Am văzut însă că marea majoritate sunt oa-meni de bună credință și res-pectă legea”. Se vede că se îm-pinge puțin responsabilitatea spre asociațiile de proprietari. “N-o împing deloc. Dacă ar fi așa, ele ar trebui să dea avi-zele, dar avizele le dăm noi și Consiliul Local. Am spus că solicităm acordul lor, tocmai pentru a elimina multe discu-ții și reclamații și fiindcă așa spune legea. Într-adevăr, sunt foarte multe probleme în legă-tură cu construcțiile care apar între blocuri, dar nici nu pu-tem să interzicem să nu se con-struiască pe teren proprietate privată, respectând legea în vigoare. Nu am nici un motiv! Ce vină are cel care stă la par-ter că la etajele superioare sunt balcoane și la parter nu, pentru că așa a fost proiec-tul?”. Nu asta-i problema, ci dacă toți au certificat de urba-nism și dacă respectă proiec-tul. Se stăpânește acest feno-men? “Ne străduim să-l stă-pânim cât mai bine, și, deo-camdată, de când am început acest mandat, am reușit. Dar, fără sprijinul oamenilor, n-am putea. De aceea am și spus că și asociațiile de proprietari au un rol foarte important, că vin și ne semnalează. Retroactiv însă e foarte greu”. “Legat de reclamații, sunt foarte mulți care au solicitat extindere de locuință prin crearea unui balcon – arăta dl Mihai Jita-riuc. De multe ori, cererile nu pot fi soluționate favorabil, din anumite puncte de vedere (arhitectural, estetic, sunt re-țele dedesubt). Și ăștia, de re-gulă, sunt reclamagiii. Iar în legătură cu balcoanele vechi, îi determinăm pe proprietari să le pună, pe cele care sunt urâte, în concordanță cu pre-vederile Regulamentului pri-vind construirea balcoanelor, aplicate și la orice construcție nouă”. Construcția unui balcon nu mai este deci o problemă prea ușoară, dacă se respectă preve-derile actelor normative. În condițiile în care activitatea de construire s-a dinamizat, atât Primăriei, cât și CL le revin obligații mai mari în această privință. “Noi, ca autoritate locală, nu facem decât să sprijinim și să stimulăm dez-voltarea domeniului. Intere-sul nostru este să dăm posibi-litate cât mai multor oameni să construiască și să se dez-volte orașul. Suceava simte această nevoie de dezvoltare. De aceea, dăm drumul la cât mai multe construcții, respec-tând legea. Și nu numai în zonele de margine. Se poate construi foarte mult și pe spațiu restrâns; important este însă cum le îmbini toate acestea. Eu sunt un manager bun când găsesc rezolvarea problemelor și dau voie ca orașul să se dezvolte, în limi-tele pe care ni le impun Planul Urbanistic General, Legea 50, HCL-urile. Eu nu mă sperii de dezvoltare, sunt chiar bucu-roasă că există oameni care vor să construiască. Pentru că, în felul acesta, orașul înflo-rește”- a conchis doamna vi-ceprimar.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: