Frământări pe piața laptelui

< Nepermițându-și să suporte costurile mari de conformare la cerințele europene, bună parte a unităților de procesare se pregătesc să tragă obloanele < După aderare, pe piața suceveană vor rămâne doar circa un sfert dintre procesatorii de lapte înregistrați în județ < Profitând de acest lucru, marii prelucrători, prin înțelegere sau tacit, au micșorat cu peste 1000 de lei prețul de achiziție al materiei prime Preconizata integrare în Uniunea Europeană provoacă distorsiuni pe piața județeană a laptelui. Atât crescătorii de animale, cât și procesatorii sunt dezorientați în fața rigorilor comunitare. Primii nu înțeleg cum cineva poate să le dicteze ce să facă cu laptele muls de la vaca din bătătură, iar ceilalți își văd afacerea compromisă din cauza costului mare al retehnologizării. Pe de altă parte, este necesar ca adăposturile de animale să corespondă standardelor din UE, în timp ce mulsul mecanizat și instalațiile de răcire vor fi obligatorii.
 

Anunțata retragere de pe piață a unui număr important de procesatori se resimte asupra colectării laptelui din județ Până la 30 iunie, cu jumătate de an înainte de integrarea României în Uniune Europeană, trebuie clarificată situația unităților care vor rămâne în funcțiune, în pri-mul a celor de procesare a lap-telui și cărnii. În acest sens, conducerile Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Ru-rală și Direcției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au făcut cunoscut tuturor u-nităților de procesare, în special celor din sectorul laptelui, că trebuie să își exprime opțiunea. Aceștia vor alege în a face investiții în retehno-logizare, conform exigențelor europene, sau în a renunța la activitatea prestată. Important de reținut este faptul că nu există o limită în ceea ce pri-vește numărul de unități care trebuie să rămână pe piață, esențială fiind adoptarea condițiilor comunitare, referi-toare la tehnologie, standar-dele de calitate și igienă. Ne-permițându-și să suporte cos-turile mari presupuse de con-formare, deja se remarcă fap-tul că, în domeniul industria-lizării laptelui, o serie de uni-tăți renunță la această cursă. Anunțata retragere de pe piață a unui număr important de procesatori se resimte asupra colectării laptelui din județ. Curentul informativ privind închiderea acestora a făcut ca producătorii să se orienteze către punctele de colectare ale societăților care au programe de retehnologizare sau care respectă deja condițiile euro-pene. Astfel, unitățile tari de pe piața suceveană s-au trezit la poartă cu cantități mari de lapte, consecința fiind di-minuarea artificială a pre-țurilor de achiziție. Din cauza supraofertei, prețul de achiziție al laptelui a scăzut de la 6000 la sub 5000 de lei pe litru Conducerea DADR consideră că marii operatori din județ dau astfel dovadă de „înțelegere” asupra practicării unui același preț, faptă sancționată de legislația în vigoare în domeniul concurenței. Potrivit oficialilor primei instituții agricole a județului, semnalul a fost dat de un important agent economic dornean, care a scăzut prețul de achiziție de la producătorii cu care nu are contract, de la 6000 de lei pe litru la sub 5000 de lei pe litru. Acest lucru i-a făcut pe crescătorii de animale să se uite strâmb înspre condu-cerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, dând vina pe Guvern pentru această diminuare. Oficialii DADR spun că mai degrabă este vorba despre o speculație a societăților colectoare, mai ales că scăderea prețurilor de achiziție nu s-a resimțit și în magazine. De aceea, conducerea instituției sucevene consideră că poziția luată de marii procesatori este nefundamentată, inoportună și nemorală, chiar dacă pro-ducția de lapte s-a dublat natural în ultima perioadă, ca ur-mare a furajării cu masă verde a animalelor. „Facem un apel către toate unitățile procesa-toare să mențină prețurile de achiziție cel puțin la nivelul lunii celor oferite în luna martie. Aceasta, din respect față de producători, de pe urma cărora trăiesc”, a de-clarat purtătorul de cuvânt la DADR directorul executiv adjunct Fănică Cotos, care aver-tizează că această poziție se va întoarce chiar împotriva pro-cesatorilor. Aceasta, întrucât crescătorii de animale vor re-nunța la această îndeletnicire, deja înregistrându-se dimi-nuarea numărului de vaci de lapte. În consecință, degeaba au mai făcut agenții de profil investiții de conformare, dacă acestea nu vor fi folosite la în-treaga capacitate. Fănică Co-tos apreciază că pe piață vor rămâne doar circa un sfert din procesatorii de lapte, respec-tiv cei care au programe de conformare. Crescătorii de animale trebuie să se unească și să negocieze contracte și prețuri ferme cu prelucrătorii În acest context, DADR face apel la crescătorii individuali, producătorii semnificativi și asociațiile profesionale, care nu se află sub influența marilor firme prelucrătoare, să se con-stituie în grupuri de produ-cători. Prin consistența lor, acestea vor putea negocia și prinde în contractele încheiate cu prelucrătorii prețuri ferme de livrare. Drept dovadă, în cazul fermelor de bovine ri-dicate în județ cu finanțare de la stat, conform unei hotărâri guvernamentale, unitățile procesatoare nu au îndrăznit să umble la prețul de achiziție al laptelui, acesta fiind cel stabilit prin ultimul contract parafat de părți. „Ceilalți crescători de animale sunt păcăliți de achizitori și suferă de pe urma acestui lucru, fiindcă nu au nici o protecție”, relevă purtătorul de cuvânt al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Există și o ordonanță de guvern care con-sacră înființarea grupurilor de producători, însă aceasta, deocamdată, se află pe masa executivului central, pentru completare și îmbunătățiri. Înființarea grupurilor de pro-ducători este sprijinită de alo-cații financiare de la stat, precum și de la Uniunea Euro-peană, prin programul Sa-pard. Este vorba despre mă-sura 3.2, pe cale de a fi acreditată de Agenția Sapard, urmând a fi accesată în cel mai scurt timp. După toate se-mnalele de la această dată, sprijinită va fi amenajarea centrelor de colectare și dotarea lor, inclusiv cu logistică. Grupurile de producători au personalitate juridică și caracter comercial, vizând exclusiv valorificarea în condiții cât mai avantajoasă a producție. Adaptarea la standardele europene costă, atât în plan social, cât și financiar Pe de altă parte, specialiștii din agricultura suceveană atrag atenția crescătorilor de vaci de lapte că numai există cale de întors, trebuind să se adapteze la standardele europene. „Trebuie să ne trezim un pic și să ne scuturăm de toate ideile și tradițiile noastre, pentru că, altfel, vom rămâne codași și din acest punct de vedere”, arată purtătorul de cuvânt al Direcției pentru Agricultură și Dez-voltare Rurală, Fănică Cotos, care precizează că acest lucru costă, atât în plan social, cât și financiar, dar demersul tre-buie neapărat urmat. Astfel, pentru că mulți agricultori nu au bani, vor crește animale doar cei care își amenajează exploatații comerciale, restul riscând să consume laptele în propria gospodărie. Domnia sa subliniază că, la amena-jarea noilor exploatații comer-ciale cu profil zootehnic sau la modernizarea construc-țiilor existente, vor trebui respectate condiții obligatorii. „Cred că este o idee foarte bună, nemaifiind acceptate decât proiecte aprobate din punct de vedere tehnic. Pentru că ceea ce s-a construit până în momentul de față, după diverse programe, idei, concepții, în ceea ce privește funcționalitatea, intră în conflict cu condițiile impuse de criteriile UE”, explică directo-rul executiv adjunct, mențio-nând că intenția Ministerul Agriculturii este de a pune la dispoziția solicitanților pro-iecte tipizate, module de creș-tere a bovinelor cu 15-30 de capete, cu respectarea inte-grală a cerințelor. „Cei care vor vrea să lucreze, să se spe-cializeze în zootehnie, trebuie să facă niște ferme care îndeplinesc condițiile cerute. Altfel nu vor avea ce face cu produsele”, explică dl Cotos. Adio producătorilor specializați în falsificarea laptelui! Specialiștii DADR semna-lează, de asemenea, că nu va mai fi colectat laptele care nu respectă cerințele impuse de piața europeană. Laptele care este obținut în gospodărie trebuie să ajungă la punctul de colectare fără minusuri. STAS-ul trebuie respectat în proporție de aproape 100 la sută, atât în ceea ce privește conținutul în grăsimi, cât și privind încărcătura microbia-nă. Nu se va mai putea vorbi, nici pe departe, de adaosuri de apă, bi-carbonat sau făină, unii producători particulari fiind spe-cializați în a falsifica lap-tele. De ase-menea, în perspectivă, o-bligatoriu va fi mulsul meca-nic al vacilor. Recomandabilă este, acolo unde există posi-bilitatea, asocierea proprieta-rilor de animale și dotarea cu instalații de muls. În plus, în condițiile în care laptele nu este predat în mai puțin de două ore de la mulsoare, este necesară și o instalație de răcire. Nefiind păstrat la o temperatură de 5 grade Celsius, produsul își pierde ca-pacitatea de rezistență na-turală. Însă laptele poate fi contaminat și pe alte căi. Ast-fel, fie că animalul este bolnav, laptele contaminat infestând și restul cantității, fie că în timpul mulsului nu sunt res-pectate reguli stricte de igienă. În județul Suceava, pers-pectivele implementării mulsului mecanizat nu sunt dintre cele mai optimiste, cea mai simplă instalație costând între 450 și 550 de euro. Pe de altă parte, un răcitor de 100 litri poate fi achiziționat cu 1400-1500 de euro. Specia-liștii spun că o familie care vrea să trăiască decent, va tre-bui să aibă o fermă zootehnică în care să crească mai mult de 5 vaci. Pentru un nivel minim de eficiență, o singură bovină ar trebui să dea, într-un an, peste 4000 de litri de lapte. De frica impozitării, crescătorii de animale se feresc să declare cantitatea reală de lapte obținută în gospodărie Vrând-nevrând, începând din acest an, crescătorii de animale sunt puși față în față cu cota de lapte. Cota indi-viduală reprezintă cantitatea pe care fiecare producător o va livra atât către unitățile de procesare, cât și pentru consu-mul direct (la piață). Aceasta va fi gestionată prin registrul propriu de fermă. Registrul conține numele proprieta-rului, numărul de vaci de muls, cantitatea totală de lap-te obținută, cantitatea de lapte livrată spre prelucrare, vân-zările directe și consumul propriu. Documentul trebuie procurat de fiecare producător în parte, completat zilnic și vizat lunar. Dorel Lucaci, șeful Unității de Ameliorare și Re-producție Zootehnică Suceava recomandă gospodarilor su-ceveni să completeze re-gistrele cu cantitatea reală de lapte obținută. „Aceasta este doar în interesul lor, întrucât cota reprezintă cantitatea de lapte pe care o va produce ani de zile de acum înainte, la livrări fiind limitați de ceea ce au declarat”, relevă Lucaci, adăugând că o eventuală pro-ducție neevidențiată va fi o-rientată doar către consumul în familie. În cazul în care a-gricultorul mai cumpără o vacă și intenționează să livreze lapte la procesatori sau la piață, acesta va fi obligat să se adreseze UARZ pentru a cumpăra cota aferentă. Directorul UARZ semna-lează însă că, de frica impo-zitelor, mulți dintre dețină-torii de vaci de lapte vor fi tentați să ascundă cât lapte mulg. Pe de altă parte, alții vor fi iritați de amestecul în tre-burile gospodăriei proprii. Acțiunea de monitorizare a cotelor de lapte trebuia să înceapă la 1 aprilie 2004 și să se încheie la 31 martie 2006, dar, se pare că din cauza unor neclarități, aceasta nu a de-marat. Operațiunea este laborioasă, în județ existând 111.500 de bovine, dintre care 105.862 cu lapte, iar restul ju-ninci. Pentru conformare, lucrătorii UARZ vor verifica prin sondaje registrele crescă-torilor de animale. Dorel Lucaci a mai precizat că producătorii nu trebuie să fie speriați de rigoarea noilor pre-vederi legale. El spune că laptele va putea fi vândut în continuare pe piață, însă însoțit de certificat de sănătate și în locuri special amenajate, sub control sanitar veterinar. Tot-odată, procesatorii acreditați își vor selecta furnizorii de lapte, respectiv pe cei care livrează materia primă în condiții de calitate, precum și de igienă a adăpostului, ani-malului și îngrijitorului. VALENTIN IOAN ADOMNICĂI N. red.: Deoarece „frământările” de la nivelul DADR au, volens nolens, o perspectivă guvernamentală, aruncăm mănușa tuturor celor care sunt, la rândul lor, frământați de această problemă. Cele mai interesante și documentate opinii vor vedea astfel lumina tiparului.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: