Un nou Salon Internațional de Carte pentru copii la Chișinău

Aflat la cea de-a noua ediție, Salonul Internațional de Carte pentru Copii din Chișinău și-a dovedit încă o dată virtuțile cunoscute până în prezent. Manifestarea a fost organizată de către Biblioteca Națională pentru copii „Ion Creangă”, condusă de către doamna Claudia Balaban, sufletul acestei întreprinderi, ajutată fiind de către alte foruri precum: Secția Națională a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret, Teatrul Republican de Păpuși Licurici, Ministerul Educației, Primăria Chișinău, Direcția Cultură; Comisia Națională UNESCO, Uniunea Scriitorilor și Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova, precum și de alte biblioteci din capitala republicii și, nu în ultimul rând, Ministerul Culturii al Republicii Moldova.
 

Au participat la Salon cu expoziții de carte ambasadele: Franței, Germaniei, Chinei, Belorusiei, Ucrainei, precum edituri de prestigiu din Republica Moldova și România. La aceștia s-a adăugat și în acest an, ca în mulți din cei precedenți, și un partener de mare eficiență din România, Biblioteca județeană „Gh. Asachi” din Iași, care a fost reprezentată de către doamnele directoare Elena Leonte și Catinca Agache, care au adus și un grup de scriitori ieșeni (Ctin Parascan, Ion Muscalu și Cătălin Bordeianu). Salonul a cunoscut și de astă dată o deschidere festivă de mare anvergură, la care au rostit mesaje de salut personalități politice și administrative de prim rang din partea Parlamentului, Primăriei, ministerelor ș.a, totul desfășurându-se în aer liber, pe esplanada din fața Teatrului Licurici, sediul tradițional al manifestării, în fața unei mulțimi impresionante de copii și însoțitori ai acestora, dovedindu-se, iar și iar, inte-resul major pe care îl stârnește acest eveniment în viața ora-șului și a țării. Acest interes a caracterizat toată desfășurarea manifestării care a cunoscut mereu, în toate cele patru zile (13-16 aprilie 2005), o aflu-ență de public impresionantă, invazia copiilor la numeroa-sele standurile ale expoziției, semănând cu explozia co-pacilor înfloriți în parcurile o-rașului. Programul a fost foar-te concentrat, cuprinzând o diversitate de activități inte-resante: lansări ale cărților proaspete, ședințe de cenaclu, colocvii de specialitate, sărbă-torirea poetului Grigore Vieru la aniversarea a 70 de ani, program radiofonic interactiv, întâlniri cu ambasadorul Ro-mâniei la Chișinău etc. Ar fi imposibil de enumerat titlu-rile cărților lansate cu acest prilej, ci doar o foiletare fatal-mente subiectivă a acestora, subliniind, de pildă, lansarea colecției Literatura din Basa-rabia în sec. XX, prezentată de poetul Arcadie Suceveanu și cuprinzând un adevărat corpus livresc structurat pe genuri și care dă samă despre dezvol-tarea scrisului literar în aceas-tă veche provincie româneas-că; sau cartea Ștefan, Ștefan, domn cel mare a autorului Constantin Bostan din Piatra Neamț, prezentată de Anatol Vidrașcu, și altele. Ca de o-bicei, „desantul” timișorean al editurii Augusta, reprezentată prin doamna directoare Augusta Anca si redactorul șef A.D.Rachieru, a însemnat un adevărat eveniment prin nu-mărul și valoarea cărților adu-se prinos și de astă dată, ca și prin anvergura lansărilor. Dintre cărțile prezentate în fa-ța unei săli arhipline și deo-sebit de atente, spicuim câteva titluri precum: Calicantus. Scene din viața lui Cristal, o nouă carte-eveniment a e-minentei eminescologe ele-vețiene Svetalana Paleologu Matta, prezentată de redac-torul șef al editurii, de acad. Mihai Cimpoi și de Lucia Ola-ru Nenati, implicată în apa-riția cărții; Dumnezeu vine la mare de Claudia Partole, Poe-me de religii diferite a autoarei sucevene Carmen Viorica Steiciuc, Bucovina. Oameni și cărți de Ion Popescu Sire-teanu ș.a. La fel, „desantul” Bibliotecii „Gh. Asachi” din Iași a prilejuit și el un eve-niment prin consistența mo-mentului său, în care, în pre-zența ambasadorului român la Chișinău, s-au lansat cărți de Ion Muscalu și Ctin Parascan, Biblioteci în timp de Catinca Agache și, de o deosebită im-portanță, Encicolpedia Bucovinei de Emil Satco, pre-zentată de Lucia Olaru Nenati. Premiile au fost numeroase și au căutat să acopere o paletă reprezentativă dintre editurile prezente, colecții, autori și cărți. Și aici vom spicui câteva de interes pentru zona noastră: Cartea anului a revenit poetei Claudia Partole, Premiul Sim-patia copiilor: Albinuței lui Grigore Vieru, Premiul pen-tru Bibliologie, cărții Biblio-teci în timp de Catinca Agache, iar Premiul Uniunii Scriito-rilor a revenit romanului Frica de A.D.Rachieru. Remarcabil și elocvent lucru! Până când Uniunea Scriitorilor din Ro-mânia să-l răsplătească așa cum se cuvine pentru lucrarea sa ziditoare, serioasă, tenace și atât de bogată, iată că o face Uniunea de peste Prut! Partici-parea subsemnatei la întâlniri interactive specifice cu copiii unui cenaclu literar, pe mar-ginea cărții Când adoarme o buburuză a pricinuit o dis-ticție pentru „Originalitate în comunicarea cu cei tineri”. Un lucru deosebit îl re-prezintă cutuma acestui salon de-a edita o carte în fiecare an, în mod special, sub de-numirea de Cartea surpriză și care este dăruită tuturor vizi-tatorilor copii în mod gratuit. În acest an ea s-a numit Tem-plul bunătății semnată de Au-relian Silvestru și tirajul ei s-a numărat cu zecile de mii, pe potriva numărului de vizitatori. Omagierea poetului Grigo-re Vieru a prilejuit un autentic spectacol petrecut pe scena teatrului și gândit cu echilibru regizoral. Prezentarea cărților sale, editate de editurile locu-lui, a almanahului tipărit special, s-a îmbinat cu momente artistice din opera poetului, cu discursuri ale colegilor scriitori și evocări de bună calitate și fără encomiasme și care au avut darul de-a reliefa valoarea reală a operei sale, influența personalității sale în literatura și istoria locului. Bu-năoară, un elev olimpic a ținut o adevărată exegeză her-menutică ce a uimit partici-panții și a demonstrat prin cele mai actuale surse critice și teoretice europene liniile de forță ale poeziei sărbă-toritului, dovedind că tânăra generație, prin cele mai rasate exemplare ale sale, e departe de-a desconsidera opera lui Vieru, ci dimpotrivă, îi degajă sensuri nebănuite, lăsând po-vara denigrării în seama velei-tarilor frustrați. Cea care sem-nează aceste rânduri a avut onoarea de-a rosti un cuvânt de felicitare (și un cântec!), întâmplându-se să fiu singurul scriitor de dincoace de Prut care a urcat pe scenă la acel moment aniversar, fapt ce mi-a incumbat o responsabilitate reprezentativă. În totului tot, acest Salon a dovedit încă o dată ceea ce știam deja de multă vreme: că dincolo de Prut literatura pen-tru copii este o chestiune se-rioasă, privită cu responsa-bilitate de toți, de la vlădică (citește: preșdintele Parla-mentului!) până la opincă (adică fiecare copil, părinte sau educator), că i se acordă o mare importanță, premii substanțiale, atenție critică, tiraje ample, că sărbătoarea aceasta e un eveniment al în-tregului oraș, cu ecouri până în depărtări, adică urbis et orbis, că, în general, feno-menul literar și cultural încă mai înseamnă ceva acolo, că personalitățile de acest fel sunt respectate de toată lumea, (inclusiv de oamenii politici care știu că ei sunt trecători, dar scriitorii nu!), sunt săr-bătorite cu solemnitatea și amploarea pe care o merită, că, în general, membrii obștii literare dovedesc o consi-derație reciprocă și convie-țuiesc în destulă armonie, cu alte cuvinte, par a avea loc cu toții în acel spațiu, deși e mai strâmt decât acesta de din-coace de Prut, unde lucrurile stau cu totul altfel și deci că, deși în multe alte domenii ei ne privesc cu jind, din punc-tele de vedere enumerate mai sus, situația e mult mai bună decât la noi. Lucia Olaru Nenati

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: